You are here

Vehhabi Fırkasının Doğuşu ve Suudi Arabistan'a Etkisi

THE RISE OF WAHHABI SECTARIANISM AND ITS IMPACT IN SAUDI ARABIA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This article examines pre-modern reform movement Wahhabism emerged in the Najd region of current Saudi Arabia, in the eighteenth century. For the opponents, the Wahhabi term is derived from the name of its formulator, Muhammad b. Abdulwahhab (d.1792). However, Ibn Abdulwahhab and his followers call themselves as muwahhidun (monotheists). The views and approach of Ibn Abdullwahhab to Islamic theology construct the ideology of the movement. The movement initially emerged as a religious initiative against innovations, but then transformed into a political movement. The article sheds light historical connections between Wahhabi and Saudi families that played vital role in the formation of the Kingdom of Saudi Arabia.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede on sekizinci yüzyılda bugünkü Suudi Arabistan'ın Necd bölgesinde modernite öncesi ortaya çıkmış olan yeniden yapılanmacı Vehhabi hareketi incelenmektedir. Bu mezhebin karşıtları Vehhabi adlandırmasını ekolün kurucusu ve fikir babası olan Muhammed b. Abdulvehhab (ö.1792)'a nisbetle yapmışlardır. Fakat Ibni Abdulvehhab ve takipçileri kendilerini 'birleyen anlamında muvahhidun olarak nitelendirmişlerdir. Ibni Abdulvehhab'ın kelâma dair fikir ve yaklaşımları bu hareketin temelini oluşturmaktadır. Vehhabilik ilk önce bid'atlere karşı dînî bir hareket olarak ortaya çıkmış daha sonraları ise siyasi bir amaca bürünmüştür. Ayrıca bu çalışmada bugünkü Suudi Arabistan Krallığının oluşumunda hayati öneme sahip olan Vehhabi ailesi ve Suud hanedanlığının ta¬rihsel ilişkilerine yer verilmektedir.

REFERENCES

References: 

Abir, Mordechai, Saudi Arabia in the oil era: regime and elites: conflict and collaboration, Westview Press, Boulder, Colo, 1988.
Abu Zahra, Muhammad, Tarihul- Mezahibil-Islamiyye (translated by Sibgatullah Kaya), Istanbul Matbaacılık, Istanbul, 2003.
Bennett, Clinton, Muslims and modernity: an introduction to the issues and debates, Continuum, London, 2005.
Büyükkara, Mehmet Ali, "11 Eylül'le Derinleşen Ayrılık: Suudi Selefiyye ve Cihadi Selefiyye," Dini Araştırmalar 7:20 (2004), pp.205-234.
Commins, David Dean, The Wahhabi mission and Saudi Arabia, I.B. Tauris, London, 2006.
Delong Bas, Natana J., Wahhabi Islam: from revival and reform to global jihad, I. B. Tauris, Oxford University Press, London, 2004.
Fığlalı, Ethem Ruhi, Çağımızda Itikadi Islam Mezhepleri, Şa-to İlahiyat, İstanbul,
2001.
Hill, Michael, 'Sec', in The Encyclopaedia of Religion (ed. Mircea Eliade) Vol.13, Macmillan, London, 1987, pp.154-158.
Ibn Abd al-Wahhab, Muhammad, Kitab al-Tawheed, Dar al-Ma'arif, Cairo: 1974.
Kurşun,
Zekeriya
, al-'Uthmaniyyun wa-Al Saud fi al-arshif al-'Uthmani, 1745-1914, Dar al-'Arabiyyah lil-Mawsu'at, Beirut, 2005.
Piscatori, James P. Islam in the Political Process, Cambridge University Press, Cambridge,
1983
Wilson, Bryan, Religion In Sociological Perspective, Oxford University Press, Oxford,
1982.
Yıldırım, Ramazan "Cemaatten Partiye Dönüşen Selefîlik", Analiz, 73 (2013).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com