You are here

Yan Mamullerin Muhasabeleştirilmesine İlişkin Öneriler

Suggestions About the Accounting of By-Products

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is possible to record the by-products emerging during the production of main product through different methods from the point of tax legislation. However, it shouldn’t be emitted that the decisions of decision makers will be affected by these different recording methods related with by-products. Thus, while recording accounting of by-products, same points should be enlightened. In this context, the questons whether the reveneue of by-product should be accepted as main activity income or by-activity income or unusual revenue; whether the by-products should get a share from total production cost or not, and / or whether to register them in a different stock item, should be answered. In this study, it was aimed to find answer to the above mentoned questions by giving comparative axaples within the framework of legislation, and to throw a light on accounting practices especially of the production enterprises.
Abstract (Original Language): 
Birçok üretim işletmesinde ana mamulün üretimi sırasında ortaya çıkan yan mamullerin, vergi mevzuatı açısından farklı yöntemlerde kaydedilmesi mümkündür. Ancak yan mamullerle ilgili bu farklı kayıt yöntemlerinin karar alıcıların kararlarını farklı şekillerde etkileyeceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla yan mamullerle ilgili muhasebe kayıtları yaparken bazı noktaların aydınlığa kavuşturulması gerekir. Bu bağlamda yan mamul geliri, ana faaliyet geliri, yan faaliyet geliri veya olağan dışı gelir mi sayılmalıdır. Ayrıca yan mamuller toplam üretim maliyetinden pay almalı mı ya da bu, farklı bir stok kaleminde gösterilmeli midir gibi soruların cevap bulması zorunludur. Bu çalışmayla yan mamullerle ilgili yukarıda belirtilen sorulara, mevzuat çerçevesinde, karşılaştırmalı örneklerle cevap aranması ve özellikle üretim işletmelerinin muhasebe uygulamalarına ışık tutması amaçlanmıştır.
1
14

REFERENCES

References: 

Akdoğan, N. (1998). Maliyet Muhasebesi Uygulamaları. Ankara: Cem Web Ofset Ltd.Şti.
Akdoğan, N. ve Tenker, N. (1994). Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yay.
Bursal, N. ve Ercan, Y.(1997). Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulama. İstanbul: Der Yay.
Güredin, E. (1997). Denetim (7. Baskı) İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
Horngren, C.T. (1977). Cost Accounting. A Managerial Emphasis. London: Prentice / Hall International Editions.
Haftacı, V. (2003). Maliyet Muhasebesi. Trabzon: Derya Kitabevi.
Karakaya, M. (2006). Maliyet Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Kishalı, Y. Işıklar, S. (1999). Maliyet Muhasebesi ve Maliyet Hesaplamaları. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Küçüksavaş, N. (2006). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi. İstanbul: Kare Yay.
Polimeni, R.S. Fabazzi, F.J. Adelberg A.H. (1991). Cost Accounting. New York: McGraw-Hill, İnc.
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ. (2005) Sıra No: 3.
Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Seri: XI, No:1. (1992). TC Resmi Gazete, 21447, 26.12.1992.
Vergi Usul Kanunu (1961). TC Resmi Gazete, 213, 10.01.1961.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com