You are here

Kentsel Dönüşüm Yaklaşımlarına Bir Örnek: Efendibey (Niğde) Kentsel Dönüşüm Uygulaması

An Example of Urban Regeneration Approaches: Efendibey (Niğde) Urban Renewal Application

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Temporarily like morphological structures can be changed with human interventions, towns in shanty-looking environment are being changed in due course and are being got consequent for new conditions. With this humane intervention on residence,the permanent solution is aimed to be produced for urban issues. In Project including Efendibey,Sahineli and Sehitler dwelling ,workplace and social foundations are planned to be built.Project carried out in collaboration with the Municipality of Nigde and TOKI was started with conveyance of title in 2011 and the process of demolition in certain points was started in 2012.About 2000 of 5200 houses to be built will be given to the landowners , 3200 of them and 900 business centers will be put up for sale to the other people except for landowners by TOKI. The interview with the officials of Municipality of Nigde was had and the survey was made to the landowners .According to the survey conducted,it was seen that %67 of people involved in Project were not content, % 30 of them were content . It was expressed that on the basis of dissatisfaction ,the flats were not given by the size of building land and landowners were debited and the conveyance of title was made without sufficient information about Project and then they regretted.Also in this Project ,what will happen about the new housing concerns of landowners ,the terms of housing debt payment and socio-economic conditions were expressed and solutions were presented to the problems.
Abstract (Original Language): 
Zamana bağlı olarak morfolojik yapı beşeri müdahalelerle değiştirilebildiği gibi, kentlerin gecekondu görünümlü ortamları da süre içerisinde değiştirilerek yeni koşullara uyumlu hale getirilmektedir. Mekân üzerindeki bu beşeri müdahale ile kentsel sorunlara kalıcı çözüm üretilmesi hedeflenmektedir. Efendibey, Şahinali ve Şehitler Mahallelerini kapsayan projede; konut, işyeri ve sosyal tesislerin inşa edilmesi planlanmaktadır. TOKİ ve Niğde Belediyesi işbirliği ile yürütülen proje, 2011 yılında tapu devri ile başlamış, 2012 yılında belirli noktalarda yıkım sürecine geçilmiştir. İnşa edilecek 5200 konutun yaklaşık 2000’i arsa sahiplerine verilecek, kalan 3200 konut ve 900 iş merkezi ise arsa sahibi dışındaki kişilere TOKİ tarafından satışa sunulacaktır. Niğde Belediyesi proje yetkilileri ile mülakat yapılmış, arsa sahiplerine anket uygulanmıştır. Yapılan anket verilerine göre, proje içerisinde olan halkın % 33’nün memnun olduğu, % 67’sin ise memnun olmadığı görülmüştür. Memnuniyetsizliğin temelinde arsa büyüklüğüne göre daire verilmediği, üstelik arsa sahiplerinin borçlandırıldığı ve proje hakkında yeterince bilgi verilmeden tapu devri yapıldığı; fakat sonradan pişman oldukları ifade edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, arsa sahiplerinin yeni konut kaygılarının neler olabileceği, konut borcu ödeme koşulları gibi sosyo-ekonomik durumları belirlenerek, sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Aliağaoğlu, A., Uğur, A. (2012). Şehir Coğrafyası. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Bulut, İ. (1998). Şehir Coğrafyası Açısından Sorgun. Erzurum: Atatürk Üniv. Yay. No:
877, Kazım Karabekir Eğitim Fak.Yay. No: 96, Araş. Seri No: 36.
Demirkıran, S. (2008). Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin
Rolü: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi).
Edirne: Trakya Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Galanti, A. (1951). Niğde ve Bor Tarihi. İstanbul: Tam Maatbası.
Göney, S. (1995). Şehir Coğrafyası. İstanbul: İstanbul Üniv. Yayın No: 3908.
Gürler, E. (2003).“Kentsel Yeniden Üretim Süreci Üzerine Karşılaştırmalı Çalışma: İstanbul
Örneği”. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul:
Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi.
Hayır, M. (2009). İstanbul Başakşehir’de Şehirleşme Süreci. İstanbul: Çantay Yayıncılık.
Hayri, M. (1994). Niğde Sancağı. Niğde: [Yay. Haz: İ. Gedik].
Işık, Ş. (2005). “Türkiye’de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri”. İzmir: Ege Coğrafya
Dergisi, Sayı: 14, s. 57-71.
İçli, G. (2011). “Kentsel Dönüşüme İlişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme: Denizli Örneği”.
Denizli: Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Cilt:1, ISSN:1309-
8012.
Kaypak, Ş. (2010). “Kentsel Dönüşüm Faaliyetlerine Etik ve Sosyal Sorumluluk Temelli
Bir Yaklaşım”. Niğde: Niğde Üniv. İİBF Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 2.
Keleş, R., (2006). Kentleşme Politikası. Ankara: İmge Kitabevi, 8. Baskı.
Kızılelma, Y., Karabulut, M., Gürbüz, M., Topuz, M., Ceylan, E. (2012). “Niğde Şehri ve
Yakın Çevresinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak
İncelenmesi” [Bildiri]. Niğde: Niğde Üniv., Dil-Kültür ve Tarih
Sempozyumu [3-6 Mayıs 2012].
Kocabaş, A. (2006). Kentsel Dönüşüm (Yenileştirme) İngiltere Deneyimi ve Türkiye’deki
Beklentiler. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Koçak, H., Tolanlar, M. (2008). “ Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Aydın ve Afyonkarahisar
Örnekleri”. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniv. İİBF. Dergisi,
Cilt: 10, Sayı: 2, s. 397-415.
Kocakuşak, S. (1996). “Türkiye’deki Kentsel Yaşamın Önemi ve Planlamalarda Coğrafya
Bilmenin Yeri”. Ankara: Coğrafi Araştırmalar Dergisi, Ankara Üniv.
DTCF, Sayı: 12, s. 73-81.
Niğde Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, (http://www.nigde.bel.tr/kentsel.htm)
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
256 / Enstitüsü Dergisi 2013 17 (1): 239-256 İhsan BULUT
Serdar CEYLAN
Niğde Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, (http://www.nigde.bel.tr/oku.php?id=1002)
Northam, M. R. (1979). Urban Geography. New York: John Wiley & Sons.
Öcal, T., Özcan, F. (2012). “Şehirleşmenin Niğde-Bor Yolundaki Bağ ve Bahçeler Üzerine
Etkisinin Coğrafi İncelemesi” [Bildiri]. Erzurum: I. Ulusal Coğrafya
Sempozyumu. [28-30 Mayıs 2012].
Özçağlar, A. (1997). Türkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmeler. Ankara: Ekol Yayınevi.
Özel, M. (2005). “Kentsel Gelişme ve Kentleşme Sürecinde Niğde”. Konya: Selçuk Üniv.
Karaman İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 5, s.120-144.
Roberts, P. (2000). The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration. P. Roberts
ve H. Sykes, (Ed.), Urban Regeneration a Handbook. London: SAGE
Publications.
Şişman, A., Kibaroğlu, D. (2009). “Dünyada ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları”.
[Bildiri]. Ankara: TMMOB Harita ve Tapu Kadostro Mühendisliği
Odası, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı [11-15 Mayıs
2009].
Thomas, S. (2003). A Glossary of Regeneration and Local Economic Development. Manchester:
Local Economic Strategy Center.
Toroğlu, E.(2006). Niğde İli Yerleşmeleri ve Lokasyon Planlaması. (Doktora Tezi). Ankara:
Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Toroğlu, E.(2007). “ Niğde İli’nde Göç Faktörleri ve Göçler”. Ankara: Ankara Üniv.
DTCF, Coğrafya Bilimler Dergisi, Sayı: 5, Cilt:1, s. 75-96.
Toroğlu, E.(2009). “Bor Şehri’nin Kuruluş ve Gelişmesi”. Erzurum: Doğu Coğrafya Dergisi,
Sayı:21, s. 173-194.
Turok, I. (2004). “Urban Regeneration What Can Be Done and what Should Be Avoidant”,
Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildirisi, İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi.
Tunçdilek, N. (1986). Türkiye’de Şehirleşme Evrimi. İstanbul: İ.Ü. Yay. No. 3367, Deniz
Bil. ve Coğr. Enst. Yay. No: 4.
Tümertekin, E. (1973). Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirleşme Fonksiyonlar. İ.Ü. Yay. No.
1840, Coğr. Enst. Yay. No: 72.
Uyan, A. (2008). Kent Merkezlerindeki Konut Alanlarında Çöküntüleşme ve Dönüşüm:
Bursa-Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği (Yüksek Lisans Tezi).
Ankara: Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.
Uğur Harita İnşaat Planlama, Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi. Erişim: 21.10.2012:
(http://www.ugurkentseldonusum.com.tr/tr/referans/s/111)
Yavuz, F., Keleş, R., Geray, C. (1978). Şehircilik Sorunlar-Uygulama ve Politika. Ankara:
Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Yay. No:415.
Zaman, M. (2000). “Şehir Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Gümüşhane”. Doğu Coğrafya
Dergisi, Sayı: 3, s. 245-285.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com