You are here

BİR ÇEVRE KORUMA ARACI OLARAK ÇEVRESEL VERGİLERİN, SÜBVENSİYONLARIN VE TEŞVİKLERİN VE DIŞ YARDIMLARIN KULLANILMASI

The use of Environmental Taxes, Subsidies and ıncentives, and foreign Aid as a ınstruments of Environmental Protection

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Purpose–the purpose of this study is to discuss environmental taxes, subsidies, incen-tives and rewards, and international support and foreign aid as a proposal for a solution to the protection of the environment. The issue that will be discussed within the framework of the three environmental protection instruments. Design/methodology/approach–unlimited human needs but limited environmental re-sources. So people have been in a constant race and quest to meet their basic needs or ac-quiring a greater share of environmental resources. People who make a variety of economic activities wanted to live more happy by raising the level of prosperity. In this context, pro-tecting the environment and sustaining economic activities made possible by the use of cer-tain financial instruments. Findings–the negative effects of various economic activities and their reflections to the environment were based on some of the economic and financial measures required to min-imize pollution. Because in terms of the importance of a sustainable economy, a sustainable society, a sustainable environment and a sustainable future was come out. Originality/value–in addition to appearance of the effects of the international dimension of environmental problems, due to countries inadequacy, international support and foreign aid submitted as a proposal for a solution. The applications that a necessity of international co-operation and international social responsibility are supported, especially developed countries, to foster development of an environmental mentality. As a result, the effect of canalizing of these instruments that are referred to as an instrument of environmental pro-tection reduce environmental pollution and solve the other environmental problems will support the creation of environmental protection policies and thus protection of the envi-ronment will be provided.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı: Bu çalışmanın amacı çevresel vergiler, destekleme alımları (sübvansiyonlar), teşvikler ve ödüller ile uluslararası destekler ve dış yardımların çevrenin korunmasında bir çözüm önerisi olarak tartışılmasıdır. Konu bu üç çevre koruma aracı çerçevesinde tartışılacaktır. Araştırmanın yontemi/yaklaşımı: İnsanoğlunun ihtiyaçları sınırsız fakat çevre kaynakları sınırlıdır. Dolayısıyla temel ihtiyaçların karşılanması ya da çevre kaynaklarından daha fazla pay sahibi olunması konusunda insanlar sürekli bir arayış ve yarış içinde olmuştur. Çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulu-nan insanlar refah seviyesini yükselterek daha mutlu yaşamak istemişlerdir. Bu çerçevede çevreyi korumak ve ekonomik faaliyetleri sürdürmek birtakım mali araçların kullanılması ile mümkün olmuştur. Temel sonuclar: Çeşitli ekonomik faaliyetler nedeniyle yaşanan olumsuzluklar ve bunların çevreye yansıması karşısında bazı ekonomik ve mali tedbirler alınarak kirliliğin en aza indirilmesi gerekmiştir. Zira sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir toplum, sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek açısından önemi görülmüştür. Araştırmanın özgunluğu: Uluslararası destekler ve dış yardımlar çevre sorunlarının uluslararası boyuttaki etkilerinin görülmesinin yanında bazı sorunların çözümünde ülkelerin tek başına yetersiz kalması nedeniyle bir çözüm önerisi olarak sunulmuştur. Uluslararası işbirliğinin ve uluslararası toplumsal sorumluluğun bir gereği olan bu uygulamalar özellikle gelişmemiş ülkelerin kalkınmasında çevreci bir anlayışı be -nimsemelerini desteklemiştir. Sonuçta çevre koruma aracı olarak bahsedilen bu araçların çevre kirliliğinin azaltılması ve diğer çevre sorunlarının çözümünde yönlendirici etkisi çevre koruma politikalarının oluşturulmasını destekleyecek ve böylece çevrenin korunması sağlanmış olacaktır.
129-142

REFERENCES

References: 

1. Albınsson, Harry, (1997), “Legal, Economic and Administrative Instruments”,
Ed. Brune, Dag, D.V. Chapman, M. D. Gwynne ve J. M. Pacyna, The Global En-vironment: Science, Technology and Management, Scandinavian Science Pub-lisher, VCH, vol. 1., Weinheim, s. 1131-1140.
2. Bowles, Ian, David Downes, Dana Clark ve Marianne Guerin-MCmanus, (1998),
“Economic Incentives and Legal Tools for Private Sector Conservation”, Duke
Environmental Law and Policy Forum, Spring, Vol. 8/209, s. 209-243.
3. Değirmendereli, Ali, (2004), “Çevrenin Korunmasında Özel ve Kamu Girişimi
ya da Çevre Koruma Araçları”, Ed. Marın, Mehmet C. ve Uğur Yıldırım, Çevre
Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Beta Yayınları, Yayın No: 1483, İstanbul, s.
489-514.
4. Faure, Michael, Marjan Peeters ve Andri G. Wibisana (2006), “Economic Instru-ments: Suited to Developing Countries?”, Ed. Faure, Michael ve Nicole Niessen,
Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience,
New Horizons in Envıronmental Law Series, Edward Elgar Publishing, Chel-tenham, s. 218-262.
5. Gerlach, Esther, (2008), “Regulating for The Poor”, Ed. Franceys, Richard ve Es-ther Gerlach, Regulating Water and Sanitation for The Poor: Economic Regulation
for Public and Private Partnerships, I. P., Earthscan, MPG Books, London, s. 37-54.
6. Holder, Jane, (2008), “The Prospects for Ecological Impact Assessment”, Ed.
Holder, J. ve D. McGillivray, Taking Stock of Environmental Assessment: Law,
Policy and Practice, I. P., Routledge-Cavendish, Oxon, s. 259-283.
7. Jamali, Tarık, (2007), Ekolojik Vergiler (Çevre Vergileri), Yaklaşım Yayıncılık,
Ankara.
8. Kaboğlu, Ö. İbrahim, (1996), Çevre Hakkı, İmge Kitabevi, Yenilenmiş 3. Basım,
Ankara.
139
Dr. Mesut Kayaer
bİR çEVRE KORUMA ARACı OlARAK…
1/2013
9. Kaplan, Ayşegül, (1999), Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Mülkiyeliler
Birliği Vakfı Yayınları, Yayın No: 19, Tezler Dizisi: 3, Ankara.
10. Kıss, Alexandre ve Dinah Shelton, (2007), Guide To International Environmental
Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
11. Kramer, Ludwig, (2002), Casebook on EU Environmental Law, Hart Publishing,
2. Revised Edition, Oxford.
12. Lınde-rahr, Martin ve Thomas Sterner, (1997), “Environment and Economics”,
Ed. Brune, Dag, D.V. Chapman, M. D. Gwynne ve J. M. Pacyna, The Global En-vironment: Science, Technology and Management, Scandinavian Science Pub-lisher, VCH, vol. 1., Weinheim, s. 671-690.
13. Marsden, Simon, (2008), Strategic Environmental Assessment in International
and European Law: A Practitioner’s Guide, Earthscan, Dunstan House, I. P., Lon-don.
14. O’neıll, Kate, (2009), The Environment and International Relations, Cambridge
University Press, 1. Edition, Cambridge.
15. Oecd, (2006), The Political Economy of Environmentally Related Taxes, OECD
Publishing, Paris.
16. PUvımanasınghe, Shyami F., (2007), Foreign Investment, Human Rights and
the Environment: Perspective From South Asia on The Role of Public Interna-tional Law for Development, Matinus Nijhoff Publishers, Leiden.
17. Rogers, Peter P., Kazi F. Jalal ve John A . Boyd, (2008), An Introduction to Sus-tainable Development, (Ed.), I. P., Earthscan, Glen Educational Foundation, Lon-don.
18. Rostron, Jack, R. P. Jackson, D. Legge, E. J. Longworth, J. Parry ve P. J. Regan,
(2001), “Environmental Law For The Built Environment” (Ed.), I. P., Cavendish
Publishing, London.
19. Sands, Philippe, (2003), Principles of International Environmental Law, Cam-bridge University Press, 2. Edition, Cambridge.
20. Shırley, Mary M., (2008), Institutions and Development: Advances in New In-stitutional Analysis, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
21. Şahin, Yusuf, (2004), “Çevre Yoksulluk ve Adalet”, Ed. Marın, Mehmet C. ve
Uğur Yıldırım, Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Beta Yayınları, Yayın No:
1483, İstanbul, s. 431-446.
22. Turgut, Nükhet Y., (2009), Çevre Politikası ve Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara.
23. Usuı, Mikoto, (2004), “The Private Business Sector in Global Environmental
Diplomacy”, Ed. Kanie, Norichika ve P. M. Haas, Emerging Forces in Environ-mental Governance, UN University Press, Tokyo, s. 216-259.
24. Wılkınson, David, (2002), Environment and Law, Routledge, New York

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com