You are here

Bank biznesinə müasir hesablaşma texnologiyalarının tətbiqi

The application of modern technologies in banking

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose - analysis of the commercial bank's possibilities for employment of new technologies in daily settlements bank practice. Design/methodology - classification and comparison methods, causative and effective analysis. Findings - it is very important for reducing the prices of bank's settlement operation to develop information technologies, prepare and employment of specialized automatically operating systems Research limitations - information by 2010 year at web-sites of the International bank of Azerbaijan, which is biggest in the country, is absent. As a result, this statistical data is not using. Practical implications - show opportunities of “Bank - client” system, main kinds of distance banking, Internet- banking's functions, also their superiorities. Originality/value - to analyses main characteristics, kinds and potential of plastic cards, comparative characterized of credit and payment cards is giving. Factors, interfering with extend the sphere of using of cards technologies are explained. Also, given characteristics of technologies principles of bank electronic payments and financial flows which laying down their foundation.
Abstract (Original Language): 
Tədqiqatın məqsədi - kommersiya banklarının gündəlik hesablaşmalarda daha təkmil texnoloji imkanlardan istifadənin vəziyyətinin təhlili. Tədqiqatın metodologiyası - qruplaşma və müqayisə metodları, səbəbiyyət və nəticə təhlili. Tədqiqatın nəticələri - informasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi və ixtisaslaşmış avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin yaradılması və tətbiqi bankların hesablaşma əməliyyatlarının ucuzlaşmasına nail olmaqdan ötrü xüsusilə vacibdir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri - Azərbaycan Respublikasının ən böyük bankı olan Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 2010-cu il üzrə rəsmi statistikanın olmaması bu dövrlərin müvafiq göstəricilərindən istifadəni mümkünsüz etmişdir. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - “Müştəri - Bank” sisteminin imkanları, məsafəli bankinqin əsas növləri, İnternet-bankinq xidmətinin funksiyaları, onun üstünlükləri göstərilir. Tədqiqatın orjinallığı və elmi yeniliyi - məqalədə pul tədavülündə tətbiq edilən plastik kartların əsas cəhətləri və növləri açıqlanır, sosial-iqtisadi potensialı işıqlandırılır, kredit və ödəniş kartları müqayisəli səciyyələndirilir. Kart texnologiyalarının tətbiq miqyaslarının genişləndirilməsinə mane olan amillər göstərilir. Bankların elektron hesablaşmaların texnoloji əsasları, onların bünövrəsini təşkil edən maliyyə axınları modelləri səciyyələndirilir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

1. http://bbm.az/az/biznes/menecment/431. (Вауеr Т., Каrciаn R., Romanovski Р. Pis borclar üçün yaxşı fəndlər
/ Banklar və biznes, № 05(30), 2009).
2. Лаврушин О.И. и др. Банковское дело. М.: КНОРУС. 2006, 264 с.
3. www.сbar.az (сайт Центрального банка Азербайджанской Республики)
4. www.azstat.org (сайт Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики)
5. Эйвазов Б.Ф. Расширение масштабов применения пластиковых карт в безналичном денежном обороте
Узбекистана. Автореферат на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Ташкент,
2008, 22 с.
6. Жарковская Е.П. Банковское дело. М.: ОМЕГА-Л, 2007, 476 с.
7. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Под ред. В.В.Трофимова, М.: Выс-
шее образование, 2007, 480 с.
8. www.taxes.gov.az (сайт Министерства по налогам Азербайджанской Республики)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com