You are here

BİR ÇEVRE KORUMA ARACI OLARAK ÇEVRESEL VERGİLERİN,SÜBVANSİYON VE TEŞVİKLERİN VE DIŞ YARDIMLARIN KULLANILMASI

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Purpose – the purpose of thisstudy isto discuss environmental taxes,subsidies, incentives and rewards, and internationalsupport and foreign aid as a proposal for a solution to the protection ofthe environment.The issue that will be discussed within the framework of the three environmental protection instruments. Design/methodology/approach – unlimited human needs but limited environmental resources. So people have been in a constant race and quest to meet their basic needs or acquiring a greatershare of environmentalresources. Peoplewhomake a variety of economic activities wanted to live more happy by raising the level of prosperity. In this context, protecting the environment and sustaining economic activitiesmade possible by the use of certain financial instruments. Findings – the negative effects of various economic activities and theirreflectionsto the environment were based on some ofthe economic and financial measuresrequired to minimize pollution.Because in terms ofthe importance of a sustainable economy, a sustainable society, a sustainable environment and a sustainable future was come out. Originality/value – in addition to appearance ofthe effects ofthe international dimension of environmental problems, due to countriesinadequacy, internationalsupport and foreign aid submitted as a proposalfor a solution.The applicationsthat a necessity ofinternational co-operation and international social responsibility are supported, especially developed countries, to foster development of an environmental mentality. As a result, the effect of canalizing of these instrumentsthat are referred to as an instrument of environmental protection reduce environmental pollution and solve the other environmental problems will support the creation of environmental protection policies and thus protection of the environment will be provided.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı: Bu çalışmanın amacı çevresel vergiler, destekleme alımları (sübvansiyonlar), teşvikler ve ödüller ile uluslararası destekler ve dış yardımların çevrenin korunmasında bir çözüm önerisi olarak tartışılmasıdır. Konu bu üç çevre koruma aracı çerçevesinde tartışılacaktır. Araştırmanın yontemi/yaklaşımı:İnsanoğlunun ihtiyaçları sınırsız fakat çevre kaynakları sınırlıdır. Dolayısıyla temel ihtiyaçların karşılanması ya da çevre kaynaklarından daha fazla pay sahibi olunması konusunda insanlarsürekli bir arayış ve yarışiçinde olmuştur.Çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunan insanlarrefah seviyesini yükselterek dahamutlu yaşamak istemişlerdir. Bu çerçevede çevreyi korumak ve ekonomik faaliyetlerisürdürmek birtakımmali araçların kullanılması ile mümkün olmuştur. Temel sonuclar: Çeşitli ekonomik faaliyetler nedeniyle yaşanan olumsuzluklar ve bunların çevreye yansıması karşısında bazı ekonomik ve mali tedbirler alınarak kirliliğin en aza indirilmesi gerekmiştir.Zira sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir toplum, sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek açısından önemi görülmüştür. Araştırmanın özgunluğu: Uluslararası destekler ve dış yardımlar çevre sorunlarının uluslararası boyuttaki etkilerinin görülmesinin yanında bazısorunların çözümünde ülkelerin tek başına yetersiz kalması nedeniyle bir çözüm önerisi olarak sunulmuştur.Uluslararasıişbirliğinin ve uluslararasıtoplumsal sorumluluğun bir gereği olan bu uygulamalar özellikle gelişmemiş ülkelerin kalkınmasında çevreci bir anlayışı benimsemelerini desteklemiştir. Sonuçta çevre koruma aracı olarak bahsedilen bu araçların çevre kirliliğinin azaltılması ve diğer çevre sorunlarının çözümünde yönlendirici etkisi çevre koruma politikalarının oluşturulmasını destekleyecek ve böylece çevrenin korunmasısağlanmış olacaktır.
129-142

REFERENCES

References: 

1. Albınsson, Harry, (1997), “Legal, Economic and Administrative Instruments”,
Ed.Brune,Dag,D.V.Chapman,M.D.Gwynne ve J.M. Pacyna,TheGlobalEnvironment: Science, Technology and Management, Scandinavian Science Publisher, VCH, vol. 1.,Weinheim,s. 1131-1140.
2. Bowles,Ian,DavidDownes,DanaClark veMarianneGuerin-MCmanus,(1998),
“Economic Incentives and Legal Tools for Private Sector Conservation”, Duke
Environmental Law and Policy Forum, Spring, Vol. 8/209,s. 209-243.
3. Değirmendereli, Ali, (2004), “Çevrenin Korunmasında Özel ve Kamu Girişimi
ya da Çevre KorumaAraçları”, Ed. Marın, Mehmet C. ve Uğur Yıldırım, Çevre
Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Beta Yayınları, Yayın No: 1483, İstanbul, s.
489-514.
4. Faure,Michael,Marjan Peeters veAndriG.Wibisana (2006), “Economic Instruments: Suited toDevelopingCountries?”,Ed. Faure,Michael veNicoleNiessen,
Environmental Law in Development: Lessonsfrom the Indonesian Experience,
New Horizons in Envıronmental Law Series, Edward Elgar Publishing, Cheltenham,s. 218-262.
5. Gerlach,Esther,(2008), “Regulating forThe Poor”,Ed. Franceys,Richard veEstherGerlach,RegulatingWater andSanitation forThePoor:EconomicRegulation
for Public and Private Partnerships,I. P.,Earthscan, MPG Books,London,s. 37-
54.
6. Holder, Jane, (2008), “The Prospects for Ecological Impact Assessment”, Ed.
Holder,J. ve D. McGillivray, Taking Stock of EnvironmentalAssessment: Law,
Policy and Practice, I. P.,Routledge-Cavendish, Oxon,s. 259-283.
7. Jamali, Tarık, (2007), Ekolojik Vergiler (Çevre Vergileri), Yaklaşım Yayıncılık,
Ankara.
8. Kaboğlu,Ö.İbrahim,(1996),ÇevreHakkı,İmgeKitabevi,Yenilenmiş 3.Basım,
Ankara.
9. Kaplan, Ayşegül, (1999), Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Mülkiyeliler
Birliği VakfıYayınları,Yayın No: 19, Tezler Dizisi: 3,Ankara.
10.Kıss,Alexandre veDinahShelton,(2007),GuideTo InternationalEnvironmental
Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
11.Kramer,Ludwig,(2002),Casebook onEUEnvironmentalLaw,Hart Publishing,
2.Revised Edition, Oxford.
12. Lınde-rahr, Martin ve Thomas Sterner, (1997), “Environment and Economics”,
Ed.Brune,Dag,D.V.Chapman,M.D.Gwynne ve J.M. Pacyna,TheGlobalEnvironment: Science, Technology and Management, Scandinavian Science Publisher, VCH, vol. 1.,Weinheim,s. 671-690.
13. Marsden, Simon, (2008), Strategic Environmental Assessment in International
andEuropeanLaw:APractitioner’sGuide,Earthscan,DunstanHouse,I. P.,London.
14. O’neıll, Kate,(2009),TheEnvironment and InternationalRelations,Cambridge
University Press, 1. Edition,Cambridge.
15.Oecd,(2006),The PoliticalEconomy ofEnvironmentallyRelatedTaxes,OECD
Publishing, Paris.
16. PUvımanasınghe, Shyami F., (2007), Foreign Investment, Human Rights and
the Environment: Perspective From South Asia on The Role of Public International Law for Development, Matinus Nijhoff Publishers, Leiden.
17.Rogers, Peter P., Kazi F.Jalal ve JohnA.Boyd,(2008),An Introduction to SustainableDevelopment,(Ed.),I. P.,Earthscan,GlenEducational Foundation,London.
18.Rostron,Jack,R. P.Jackson, D.Legge,E.J.Longworth,J. Parry ve P.J.Regan,
(2001), “EnvironmentalLaw ForTheBuiltEnvironment” (Ed.),I. P.,Cavendish
Publishing, London.
19. Sands, Philippe, (2003), Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, 2. Edition,Cambridge.
20. Shırley, Mary M., (2008), Institutions and Development: Advancesin New InstitutionalAnalysis, Edward Elgar Publishing,Cheltenham.
21. Şahin, Yusuf, (2004), “Çevre Yoksulluk ve Adalet”, Ed. Marın, Mehmet C. ve
UğurYıldırım,ÇevreSorunlarınaÇağdaşYaklaşımlar, BetaYayınları,YayınNo:
1483, İstanbul,s. 431-446.
22. Turgut, NükhetY.,(2009),Çevre Politikası ve Hukuku,İmajYayınevi,Ankara.
23. Usuı, Mikoto, (2004), “The Private Business Sector in Global Environmental
Diplomacy”, Ed. Kanie, Norichika ve P. M. Haas, Emerging Forcesin Environmental Governance, UN University Press, Tokyo,s. 216-259.
24.Wılkınson, David, (2002), Environment and Law,Routledge, NewYork.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com