You are here

Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarət sisteminin səmərəliliyinin yüksəldilməsi

Regulation of bank activities and increasing of efficiency of control system

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose - is the substantiation criterion of basic directions of development of efficient regulation and control in banking system. Design/methodology - the comparative analysis, a deduction method. Findings - formation of efficient system regulation. Research limitations/implications - demands research basing on large information basis and leading foreign practice. Practical implications - problem solution on formation of stable banking system responding to economic safety. Originality/value - substantiation of the priority of efficient banking activity in modern stage of reforms
Abstract (Original Language): 
Tədqiqatın məqsədini - bank sistemində tənzimləmə və nəzarət sisteminin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətlərinin əsaslandırılması təşkil edir. Tədqiqatın metodologiyası - müqayisəli təhlil, deduktiv metod. Tədqiqatın nəticələri - bank fəaliyyətinin səmərəli tənzimlənməsi sisteminin formalaşması. Tədqiqatın məhdudiyyətləri - geniş informasiya bazasına və qabaqcıl xarici təcrübəyə əsaslanan araşdırma tələb edir. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - iqtisadi təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən dayanıqlı bank sisteminin təşəkkülü məsələlərinin həlli. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - islahatların müasir mərhələsində bank fəaliyyətinin səmərəli tənzimlənməsi prioritetlərinin əsaslandırılması.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

1. Ильясов С.М. Устойчивость банковской системы: механизмы управления,
региональные особенности. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 255 с.
2. www.bbm.az (Bank - biznes jurnalının saytı)
3. İnkişafın Azərbaycan modeli. Bakı, “Azərbaycan” qəzeti, 204 s.
4. www.banker.az (Banklar assosiasiyalarının saytı)
5. İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. I hissə. Bakı: Nurlan, 2005, 546 s.
6. Abdullayev Ş.Ə. Bankların resursları və onların idarə olunması. Bakı: Çaşıoğlu,
2008, 188 s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com