You are here

KALKOPİRİT KONSANTRESİNİN KLORİNASYONU İLE ELDE EDİLEN ÇÖZELTİDEKİ BAKIRIN DEMİR TALAŞI İLE SEMENTASYONUNA AİT OPTİMUM ŞARTLARIN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

A STUDY on the OPTIMUM CONDITIONS of the CEMENTATION of COPPER in CHLORINATION SOLUTION of CHALCOPYRITE CONCENTRATE by IRON SCRAPS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Present study aims an experimental design based on the approach of Taguchi method to optimize of cementation of copper in chlorination solutions of chalcopyrite concentrate neutralized with oxidized copper ore by iron scraps. The concentrations of Fe3+, Cu2+, H+, SO42- and Cl- ions in the chlorination solution obtained under predetermined optimum conditions were 14.6, 4.0, 2.6, 2.2 and 124.3 gmL-1, respectively. The ranges of experimental parameters were between 20-40 oC for reaction temperature, C/5-C/15 g.L-1 for concentration of leach solution, 300-600 rpm for stirring speed and 20-60 min for reaction time. Where, C is the concentration of the original chlorination solution. After pH of the chlorination solution was set to 1.5 by adding oxidized copper ore, the cementation was carried out with iron scraps and the optimum conditions were found to be as follows: reaction temperature 40 oC, concentration of leach solution C/5 g.L-1, stirring speed 450 rpm; and reaction time 40 min. Under these conditions, the percentage of copper obtained by cementation from aqueous solution was 98.35 %.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma oksitli bakır cevheri ile nötürleştirilmiş kalkopirit konsantresinin klorinasyon çözeltisindeki bakırın demir talaşı ile semantasyonunu optimize etmek için Taguchi yaklaşımına dayalı bir deneysel tasarımı amaçlamaktadır. Daha önceden belirlenen optimum şartlar altında elde edilen klorinasyon çözeltisindeki Fe3+, Cu2+, H+, SO42- ve Cl- iyonlarının konsantrasyonları sırası ile 14.6, 4.0, 2.6, 2.2 and 124.3 g.L-1 şeklindedir. Deneysel parametrelerin aralığı 20-40 oC reaksiyon sıcaklığı, C/5-C/15 klorinasyon çözeltisi konsantrasyonu, 300-600 devir/dakika karıştırma hızı ve 20-60 dakika reaksiyon süresi aralığındadır. Burada C orijinal klorinasyon çözeltisinin konsantrasyonudur. Klorinasyon çözeltisinin pH’sı oksitli bakır cevheri ilave edilerek 1,5’e ayarlandıktan sonra demir talaşı ile semantasyon gerçekleştirildi ve optimum şartlar reaksiyon sıcaklığı 40 oC, liç çözeltisinin konsantrasyonu C/5 g/L-1, karıştırma hızı 450 devir/dakika ve reaksiyon süresi 40 dakika olarak bulundu.Bu şartlar altında semantasyonla sulu çözeltiden elde edilen bakır yüzdesi % 98,35 oldu.