You are here

GÜÇLENDİRİCİ LİDER DAVRANISLARI VE ÖRGÜTSEL VATANDASLIK DAVRANISI ARASINDAKİ İLİSKİNİN SOSYAL MÜBADELE KURAMINDAN HAREKETLE İNCELENMESİ

Investigation of Relationship between Empowering Leader Behaviors and Organizational Citizenship Behavior with the Reference of Social Exchange Theory

Journal Name:

Author Name
Abstract (2. Language): 
The scholars have been inquiring into consequences and antecedents of OCB for the last twenty years. In this context the effects of job satisfaction, organizational commitment, leaderships and such variables on the OCB have been investigated. However, it can be said that theoretical and empirical research on the relationship between empowerment and OCB is very limited in that field.
Abstract (Original Language): 
Son 20 yıldır akademisyenler örgütsel vatandaslık davranısının belirleyicileri ve sonuçlarını arastırmaktadır. Bu kapsamda, is tatmini, örgütsel baglılık, liderlik vb. degiskenlerin örgütsel vatandaslık davranısı üzerindeki etkileri incelenmistir. Buna ragmen, bu alanda güçlendirme ve örgütsel vatandaslık davranısı iliskisini inceleyen kuramsal ve görgül çalısmaların çok sınırlı oldugu söylenebilir.