You are here

TAM ZAMANINDA STOK YÖNETİMİ (JUST IN-TIME) FELSEFESİNİN HASTANE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ VE BİR ÜNİVERSİTE HASTANE ÖRNEĞİ

The Applicability of Just in Time Stock Management Philosophy to Hospital Industries and A Case Study at A University Hospital

Journal Name:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Problem: Stock management and procurement system for the hospital organizations constitutes approximately 30-40 per cent of the total costs. Especially in public hospitals, due to the increasing financial deficits, the effects of these costs are felt more intensively; technology, the desire of using working capital effectively, legal obligations, inspection in all related processes and sub-systems that forms these processes and the desire of complete inspection directed hospital managements to new opening way of searchings. The use of working capital more effectively can only be provided with the integration of a stock management system that is correctly built, flexible and open to development, and an automation information system. Research Aims: This study, aims to show a way with a sector application in material management systems of hospital organizations by handling stock control methods that can be able to remove the management difficulties which can occur because of the product variety according to the 2007 Health Application Notification of Social Security Institution, and also at the same time the methods which can create cost advantages. Method: In this study Analytical Hierarchy Process is used in the equipment and service management department of Dokuz Eylül University Hospital as an example for stock control methods. Findings ad Results: Just In Time stock management philosophy is more effective than the other methods with time, cost, acceptability and application facility aspects in material management systems of hospital organizations that the management difficulties which can occur because of the product variety. Recommendations: The applicability of just in time stock management philosophy to material management process in hospital industries is useful to constitute an effective stock control system.
Abstract (Original Language): 
Problem: Hastane isletmeleri için stok yönetimi ve tedarik sistemi, toplam maliyetlerin yaklasık %30-40’ını olusturmaktadır. Özellikle kamu hastanelerinde, artan finansman açıklarından dolayı bu maliyetlerin etkisi daha yogun hissedilmekte; teknoloji, çalısma sermayesinin etkin kullanılması istegi, yasal zorunluluklar, ilgili tüm süreçler ve bu süreçleri olusturan alt sistemlerde denetim ve tam kontrol istegi hastane yönetimlerini yeni açılım arayıslarına yöneltmistir. Çalısma sermayesinin daha etkin kullanılması ise ancak dogru kurgulanmıs, esnek ve gelisime açık bir stok yönetimi sisteminin otomasyon bilgi sistemi ile bütünlestirilmesiyle saglanabilecektir. Arastırmanın Amacı: Bu çalısma, hastane isletmelerindeki malzeme yönetim sistemlerinde, 2007 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Saglık Uygulama Tebligi (SUT) geregince ürün çesitliligindeki olagan artıstan dolayı olusabilecek yönetim zorluklarını ortadan kaldırabilmek için stok kontrol metotlarını öncelik matrisleri yöntemiyle (analitik hiyerarsi süreci) ele alarak maliyet avantajı yaratabilecek metodun seçilebilmesi açısından bir sektör uygulaması ile yol göstermeyi hedeflemektedir. Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi malzeme ve hizmet yönetimi birimi verileri kullanılarak mevcut ve alternatif stok kontrol metotları öncelik matrisleri yöntemiyle karsılastırılmıstır. Bulgular ve Sonuçlar: Hastane isletmelerinde ürün çesitliligindeki olagan artıstan dolayı yönetim güçlügü yasanan malzeme grupları için Tam Zamanında Stok Yönetimi felsefesinin zaman, maliyet, kabul edilebilirlik ve uygulama kolaylıgı açısından daha etkin oldugunu ortaya koymustur. Öneriler: Hastane isletmelerinde malzeme yönetimi sürecine adaptasyonu ile isleyiste ve kontrolde zorluklar yasanabilecek malzeme gruplarına karsı, ürünün degerini artırmayan tüm unsurları israf olarak kabul eden JIT felsefesi etkili bir stok kontrol sistemi olusturulabilmesi açısından yararlı olacaktır.
102-115