You are here

1 TRAKYA BÖLGESİNDE EKOTURİZM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF ECOTOURISM POSSIBILITIES IN THRACE DISTRICT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Sub-Region of Thrace (Tekirdağ, Edirne and Kirklareli), has a strategic importance due in the country , total agricultural production values, natural and cultural resources, and geopolitical characteristics (proximity to the Istanbul-Marmara Region and Europe). Field shelters; forest, beach, dunes, mountains, seas, lakes and streams such as many different rare and delicate ecosystem. in terms of eco-tourism with its unique landscape values has a interesthing situation. For this purpose, "What are the opportunities and threats the region has for the development of ecotourism? and " the basic factors of the eco-tourism activities in the Settlements and what are the factors that affect theseactivities ? ecotourism opportunities for the development of the region were searching for answers to the questions. As a result, the creation of the image of the district's eco-tourism, ecotourism corridors for the creation of thematic development, medicinal and aromatic plants, agro-eco tourism and agricultural production under the evaluation of the potential eco-tourism activities and development strategies that are complementary to the integration of stakeholders in establishing the duties specified in prepared an action plan for ecotourism in Thrace District. Thus, the development of ecotourism on the one hand with socio-economic development of the local people will be provided, on the other hand, awareness of nature conservation values will be preserved under the natural and cultural landscape.
Abstract (Original Language): 
Trakya Alt Bölgesi (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), toplam tarımsal üretim değerleri (TÜİK 2006 verilerine göre Türkiye toplam ayçiçeği üretiminin %64’ü, çeltik üretiminin %49,5’i ve buğday üretiminin %9,7 si Trakya Alt Bölgesi’nden karşılanmaktadır) doğal, kültürel kaynakları ve jeopolitik özellikleri (İstanbul-Marmara Bölgesi ve Avrupa’ya yakınlığı) nedeni ile ülke içinde stratejik bir öneme sahiptir. Alan; orman, kıyı, kumul, dağ, deniz, göl ve dere gibi farklı pek çok nadir ve hassas ekosistemi barındırmaktadır. Sahip olduğu özgün peyzaj değerleri ile de ekoturizm açısından ilgi çekici konumdadır. Bu amaçla çalışmada “Bölgenin ekoturizm gelişimi açısından sahip olduğu fırsatlar ve tehditler nelerdir? ve “Yerleşimlerde eko turizme temel olacak faaliyetler ve bu faaliyetleri etkileyen unsurlar nelerdir? Sorularına yanıt aranarak bölgenin ekoturizm gelişimi açısından olanakları saptanacaktır. Çalışma sonucunda Trakya Bölgesi’nde ekoturizme yönelik; bölgenin ekoturizm imajının yaratılması, ekoturizme yönelik tematik gelişim koridorlarının yaratılması, tıbbi ve aromatik bitkilerin agro-eko turizm kapsamında değerlendirilmesi ve tarımsal üretim potansiyelin ekoturizm aktiviteleri ile bütünleştirilmesi olmak üzere birbirini bütünleyen gelişme stratejileri oluşturularak paydaşların da görevlerinin belirtildiği bir eylem planı hazırlanmıştır. Böylelikle ekoturizmin geliştirilmesi ile birlikte bir taraftan yöre halkının sosyo-ekonomik kalkınması sağlanmış olacak, diğer taraftan da doğa koruma bilinci çerçevesinde doğal ve kültürel peyzaj değerleri de korunmuş olacaktır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı Taslak Plan Açıklama Raporu (2009). Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Trakya Kalkınma Birliği, s. 534
11
Anonim (2009). http://www.kultur.gov.tr.
Asan, A. & Yarcı, C. (1993). Trakya'da botanik gezileri. Ekoloji Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, Sayı: 7.
Atalay, I. (2002). Türkiye’nin ekolojik bölgeleri. Orman Bakanlığı Yayınları, ISBN 975– 8273–4–8, İzmir.
Çankaya, A., Acet, T., Kumbar, N., Can, C., Sarı, T., Dezcan, N., Erol, S., Çakır, Ö., Uslu, İ ve Hakyemez, Ö. (2007). TR2 Batı Marmara Tarım Master Planı. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, s. 174, Ankara.
Çelik, S. & Şener, Ç. Y. (2010). Karacakılavuz dokumaları. Tekirdağ İl Değerleri Sempozyumu (21 Ekim 2010), Tekirdağ.
Dilek, F. & Kubaş, A. (2009). Ekoturizm girişimciliğinde doğal kaynakların koruma-kullanım dengesi. I. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu (16-18 Ekim 2009), Trakya Ün. İktisadi İdari Bilimler Fak., s. 247-254.
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013), 2006. Devlet Planlama Teşkilatı, s.100. http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf
Edirne İl Çevre Durum Raporu 2004 (2005). Edirne Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, s.242.
Erdoğan, E. & Kuter, N. (2010). Edirne Kenti Kültür varlıklarının kent estetiği açısından değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(3), 137-145.
Kaya, M. (1998). Mert ve Erikli Göllerinin (Kırklareli/İğneada) kuş faunası açısından önemi ve ekolojik sorunları. Ekoloji Dergisi, 7 (27), 15-18.
Kaya, Z. & Raynal, D. J. (2001). Biodiversity and conservation of Turkish forests. Biological Conservation, 97: 131–141.
Kılıç, B. & Kurnaz, A. (2010). Alternatif turizm ve ürün çeşitliliği oluşturmada ekolojik çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2/4, 39-56.
Korkut, A. (1987). Trakya Bölgesi doğal bitki örtüsünde peyzaj planlama çalışmaları yönünden değerlendirilebilecek bazı bitkisel materyalin saptanması. Tübitak Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Proje No: TOAG-581, 69 s.
Okyar, Z. (2010). Trakya Bölgesi dıurnal ve nocturnal lepıdoptera faunasına katkılar. Trakya Univ J Sci, 11(2), 50-55.
Semerci, A. (2006). Trakya'da tarımsal yapı, verimlilik ve gelişmişlik düzeyi. Tarım ve Mühendislik Dergisi, 76-77.
Tekirdağ İl Çevre Durum Raporu (2009). T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü, s. 314.
Tr 21 Trakya Bölge Planı 2010-2013 (2010). Trakya Kalkınma Ajansı, s. 160.
Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Trakya Alt Bölgesi Plan Alt Notları (2009). Çevre ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Trakap, 61. s.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (2007). Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara, s. 60.
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2007). Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı, s. 176.
Yıldız Dağları Biyosfer Projesi ve 22 Mayıs Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinlikleri, 2010. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ve Orman Genel Müdürlüğü, (22 Mayıs 2010), 16. s. , Kırklareli.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com