You are here

KEMAL TAHİR'DE KADRO, DARBE VE HALK HAREKETİ KAVRAMLARI PERSPEKTİFİNDEN 15 TEMMUZ GİRİŞİMİ

FROM KEMAL TAHİR'S PERSPECTIVE; THE SQUAD, COUP AND THE MOVEMENT OF PEOPLE AND 15 JULY ATTEMPT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this reseach 15 July coup attempt and the organization behind at this attempt tried to be explained. The term in this topic has been explaind from Kemal Tahir's thoughts, his idea of squad coup attempt and the movement of people were examined in the concept of the subjects and events to explain this concept. It has started from the past and it examine the roots of terms in ottoman empire, July 15 attempt was tried to be evalvated as extansion and reflection. The attempt and the movement of citizen does not fits to ottoman empire perspective. Generally effectiveness of the staff or we can say squad abd their behaviours, because of this perspective the attempt had been done from a religious organization or a civil organization and its inside the squad of government can be understand.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada 15 Temmuz darbe girişimi ve arkasında yer alan örgüt analiz edilmeye çalışılmıştır. Konuya Kemal Tahir düşüncesi açısından yaklaşılmış, Kemal Tahir’deki kadro, darbe ve halk hareketi kavramları ışığında gündemdeki olaylar ve olgular incelenmiştir. Gündemi değerlendirmek için geçmişe başvurulmuş, belirtilen kavramların Osmanlı’daki kökleri incelenerek, 15 Temmuz girişimi bunların uzantısı veya yansıması olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Osmanlı’da halk hareketi tanımına uyan girişimlerin bulunmadığı, genelde kadroların hâkim olduğu ve kadro hareketlerinin etkin olduğu, bu nedenle de söz konusu girişimin herhangi bir dini cemaat veya sivil toplum hareketi tanımına uymayan ve devlet içinde örgütlenen bir kadro hareketinin eylemi olduğu anlaşılmaktadır.

REFERENCES

References: 

Bozdağ, İsmet, Kemal Tahir’in Sohbetleri, Emre Yayınları, İstanbul,
1995.
Erişirgil, Mehmet Emin, Bir Fikir Adamının Romanı Ziya Gökalp,
İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 1951.
Kaynak, Mahir, Darbeli Demokrasi / Olaylar ve Çözümlemeler, Timaş
Yayınları, İstanbul, 2006.
Kemal Tahir, Kurt Kanunu, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1969.
Kemal Tahir, Notlar/Batılaşma, Haz. Cengiz Yazoğlu, Bağlam Yayınları,
İstanbul, 1992.
Kemal Tahir, Notlar/Kitap Notları, Haz. Cengiz Yazoğlu, Bağlam
Yayınları, İstanbul, 1993.
Kemal Tahir, Notlar/Osmanlılık‐Bizans, Haz. Cengiz Yazoğlu, Bağlam
Yayınları, İstanbul, 1992.
Kemal Tahir, Notlar/Roman Notları 1, Haz. Cengiz Yazoğlu, Bağlam
Yayınları, İstanbul, 1990.
Kemal Tahir, Sol Bölünmeler Üzerine Konuşma, Türkiye Defteri, Aralık
1973.
Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, Remzi Kitabevi, 1965.
Sezer, Baykan, Osmanlı’nın Batıcılaşması, ek Türk Sosyolojisinin Ana
Sorunları, s. 173‐207. Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006.
Sezer, Baykan, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Kızılelma Yayıncılık,
İstanbul, 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com