You are here

TAHSİN YÜCEL’İN VATANDAŞ ROMANINDA AYDIN ‐ İKTİDAR İLİŞKİSİ

INTELECTUAL‐ POWER RELATIONSHIP IN TAHSİN YÜCEL’S VATANDAŞ NOVEL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Vatandaş (1996) is the novel which Tahsin Yücel first edited as a short story and then edited four different times. It is also possible to see the traces of irony, alienation and social sentiments in Yücel's novels. As a narrative technique, it is necessary to include Camus's The Fall, Dostoyevsky's Notes from the Underground, Sait Faik's Haritada Bir Nokta, and the novels criticized and the novels Şaban Baş and Tahsin Yücel In a separate place. In this work, the way in which the Vatandaş novel handles the relationship between power and the intellectual sector will be critically examined.
Abstract (Original Language): 
Vatandaş (1996), Tahsin Yücel’in önce kısa bir öykü olarak kurguladığı, sonra ise dört farklı zamanda düzenlemeyle son halini alan romanıdır. Yücel’in romanlarında gördüğümüz ironi, yabancılaşma, toplumsal göndermelerin izlerini bu romanda da görmek mümkündür. Gerek anlatım tekniği olarak gerekse içerik ve göndermeleriyle Camus’ün Düşüş’ü, Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ı, Sait Faik’in Haritada Bir Nokta’sı ile aynı düzlemde yer alan roman, eleştirdiği meseleler ve romanın başkişisi Şaban Baş ile Tahsin Yücel romanları içinde ayrı bir yerdedir. Bu çalışmamızda Vatandaş romanının, iktidar ve aydın kesim arasındaki ilişkiyi ele alış biçimi eleştirel biçimde incelenecektir.

REFERENCES

References: 

BALCI, Yunus (2002). Türk Romanında Aydın Problemi (1908‐1950).
Ankara: Kültür Bakanlığı.
CEVİZCİ, Ahmet (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma
Yayınları.
ÇAĞAN, Kenan (2004). “Sanat ve Edebiyatın Toplumsal Perspektifi –
Siyasal İlişkilerine Dair Bir Çözümleme‐“. Hece Dergisi Özel Sayısı: Hayat‐
Edebiyat‐Siyaset. S: 90/ 91/ 92, sf:73‐83.
İNALCIK, Halil (2016). Şair ve Patron. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
MORAN, Berna (2015). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 3. İstanbul:
İletişim Yayınları.
TANPINAR, Ahmet Hamdi (2013). 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi.
İstanbul: Dergah Yayınları.
YÜCEL, Tahsin (2012). Vatandaş. İstanbul: Can Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com