You are here

19. YÜZYIL RUS EDEBİYATINDA MODERNLEŞME ELEŞTİRİSİ

THE CRITISIZM OF 19th CENTURY RUSSIAN LITERATURE MODERNIZATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Literature, especially novel, is like a mirror that is held on to the public. The belles lettres, like novels, narratives, poems are both personal creativity and reflect the social, economic and political problems of that area. For that reason, the belles lettres can be acknowledged as sociological data at the same time. 19 th century Russian Literature is the century of Russian authors who became well‐known worldwide. The most important authors like Pushkin, Gogol, Dostoyevsky, Turgenyev, Tolstoy lived in this century. These names were approved as the gurus of 19 th century Russian Literature and they didn’t remain insensitive to social problems, in addition they commented the modernization process that the Russian public had lived in their master pieces. In this study, the social and political divisions that were cause by Russian modernization will be anlyzde by the help of master pieces of 19 th century Russian Literatures. İn these literaty works, the characters, plots and phraseology that were chosen and used by the authors will be analyzed and the ideas that are in favour of or aganist the movements of thought and modernization in the 19 th century will be studied.
Abstract (Original Language): 
Edebiyat, özellikle de roman topluma tutulmuş bir ayna gibidir. Roman, öykü, şiir gibi edebi eserler bireysel bir yaratım olduğu kadar dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi sorunlarını da yansıtır. Bu nedenle edebi eserler aynı zamanda sosyolojik bir veri olarak kabul edilebilir. 19. yüzyıl Rus edebiyatı, dünya çapında üne kavuşmuş büyük Rus yazarların asrıdır. Bu asırda Puşkin, Gogol, Dostoyevski, Turgenyev, Çernişevski, Tolstoy gibi büyük Rus yazarlar yaşamıştır. 19. Yüzyıl Rus edebiyatının zirveleri sayılan bu isimler toplumsal sorunlara da duyarsız kalmamış, eserlerinde Rus toplumun yaşamış olduğu modernleşme sürecini de yorumlamıştır. Bu çalışmada Rus modernleşmesinin neden olduğu toplumsal, siyasal bölünmeler, 19. Yüzyıl Rus edebiyatçılarının eserlerinden yola çıkılarak analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu edebi eserlerde yazarların seçmiş olduğu karakterler, konular ve bu konuların anlatım biçimleri analiz edilerek, Rusya’da 19. Yüzyıldaki düşünce hareketleri ve modernleşme lehinde veya aleyhinde olan fikirler incelenmeye çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

ANİSİMİOV, E.V., (1993). The Reforms of Peter the Great : Progress
Through Coercion in Russia, M.E. Sharpe Armonk, New York.
BERMAN, Marshal, (2011). Katı Olan Her şey Buharlaşıyor, Çev. Ümit
Altuğ, Bülent Peker, 13. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
BEST Steven & Douglas Kellner, (2001). Postmodern Teori. Çev. Mehmet
Küçük, 2. Baskı, İstanbul:Ayrıntı Yayınları, 2001.
CARR, E. H., (2002). Dostoyevski. Çev. Ayhan Gerçeker, İstanbul: İletişim
Yayınları.
ÇERNİŞEVSKİ, Nikola, (2003). Nasıl Yapmalı. Çev. Güneş Bozkaya,
İstanbul: Yar Yayınları.
D’ENCAUSSE, Héléne Carrére, (2003). Tamamlanmamış Rusya. Çev.
Reşat Uzmen , İstanbul: Ötüken Yayınları.
DOSTOYEVSKİ, F. M., (2004). İnsancıklar. Çev. Serpil Demirci, Ankara:
Öteki Yayınları.
DOSTOYEVSKİ, F. M., (2005). Bir Yazarın Günlüğü. Çev. Kayhan Yükseler,
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
DOSTOYEVSKİ, F. M., (2009). Puşkin Konuşması. Çev. Tektaş Ağaoğlu,
İstanbul: İletişim Yayınları.
19. Yüzyıl Rus Edebiyatında Modernleşme Eleştirisi – Ümmet ERKAN
44
DOSTOYEVSKİ, F. M., (2015) Karamazov Kardeşler. Çev. Ergin Altay, 16.
Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
DOSTOYEVSKİ, F. M., (2017). Yer Altından Notlar. Çev. Nihal Yalaza
Taluy, 18. Baskı, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
GİDDENS, Anthony, (1994). Modernliğin Sonuçları. Çev. Ersan Kuşdil,
İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
GOGOL, Nikolay V., (2007). Ölü Canlar. Çev. Ergin Altay, İstanbul: İletişim
Yayınları.
GOGOL, Nikolay V. (2011). “Nevski Bulvarı”, Petersburg Öyküleri. Çev.
Ergin Altay, İstanbul: İletişim Yayınları.
GORKİ, Maksim, (1967). Tolstoy’dan Anılar. Çev. Akşit Göktürk, İstanbul:
Bilgi Yayınevi.
GÖLE, Nilüfer, (2002). Melez Desenler: İslam ve Modernlik Üzerine.
İstanbul: Metis Yayınları.
JEANNİERE, Abel, (1994). “Modernite Nedir?” Çev. Nilgün Küçük,
Modernite Versus Postmodernite İçinde, Haz. Mehmet Küçük, Ankara: Vadi
Yayınları.
KAHRAMAN, Hasan B., (2010). Türk Siyasetinin Yapısal Analizi I.
İstanbul: Agora Kitaplığı.
KİSSİNGER, Henry, (1994). Diplomacy. Simon and Schuster, Newyork.
KOHN, Hans, (1983). Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği. Çev:Agah Oktay
Güner, 2.Baskı, İstanbul: Kervan Yayınları.
KOYRÉ, Aleksander, (1994). 19. Yüzyıl Başlarında Rusya’da Batıcılık,
Ulusçuluk ve Felsefe. Çev. İzzet Tanju, İstanbul: Belge Yayınları.
KURAT, Akdes Nimet, (1987). Rusya Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları.
LAMARTİNE, A., (1991). Osmanlı Tarihi. Çev. Serhat Bayram,
İstanbul:Sabah Gazetesi Yayınları.
OKAY, M. Orhan, (2008). İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti. İstanbul:
Dergâh Yayınları.
ROLLAND, Rommain, (1995). Tolstoy’un Hayatı. Çev. Tahsin Yücel,
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
19. Yüzyıl Rus Edebiyatında Modernleşme Eleştirisi – Ümmet ERKAN
45
SKOCPOL, Theda, (2004). Devletler ve Toplumsal Devrimler: Fransa,
Rusya ve Çin’in Karşılaştırmalı Bir Çözümlemesi. Çeviren S.Erdem Türközü,,
Ankara: İmge Kitabevi.
SÜRER, Aydın, (2006). 19. Yüzyıl Rus Edebiyatı Üzerine Yazılar. İstanbul:
Evrensel Basım Yayın.
TANJU, İzzet, (2007). Batı Karşısında Milli Düşünce. İstanbul: Ötüken
Neşriyat, 2007.
TOLSTOY, Lev N., (2003a). Hacı Murat. Çev. Ayşe Yılmaz, İstanbul: Timaş
Yayınları.
TOLSTOY, Lev N., (2003b). Savaş ve Barış (I‐II). Çev. Leyla Soykut,
İstanbul: İletişim Yayınları.
TOLSTOY, Lev N., (2209). Kazaklar. Çev. Leyla Soykut, İstanbul: İletişim
Yayınları.
TURGENYEV, İvan, (2002). Babalar ve Oğullar. Çev. Sibel Akyüz,
İstanbul:Morpa Kültür Yayınları, 2002.
TÜRKER, Taşansu, (2006). “Karamazov Kardeşlerde Politik Sembolizm”,
Ankara Üni. SBF Dergisi, Sayı2, Cilt 61.
TÜRKÖNE, Mümtaz’er, (2003). Türk Modernleşmesi. 5. Baskı, İstanbul:
Lotus Yayınevi.
WALİCKİ, Andrzej, (1977). “Russian Social Thought: An Introduction to
the Intellectual History of Nineteenth‐Century Russia”, Russian Review, Cilt:
36, Sayı: 1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com