You are here

EDEBÎ BİR TÜR OLARAK TİYATRODA ANLATICI MESELESİ

NARRATOR MATTER IN THEATRE AS A LITERARY GENRE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Theatre is an ancient form of art that can be traced back to antique ages. Although it is, primarily, a stage art, pieces make it a literary genre. Therefore, these texts can be scrutinized under the light of stage arts and literature. This paper focuses on “narrator” as depicted in the works that view theatre as a genre in literature. The predominant conception of theatre in literary reviews is that it is not an art of “narration”. Thus, narrator should not have a seat in theatre. If ever, a narrator is mentioned in a literary review, it is the “character narrator”. However, this paper is an attempt to bring a new perspective to the existence of narrator. The ideas introduced here are supported with different pieces written by various authors in the Western and Turkish theatre.
Abstract (Original Language): 
Tiyatro, tarihi antik çağlara dayanan binlerce yıllık bir sanattır. Tiyatro, bir sahne faaliyeti olmakla birlikte bu sanat dalının yazılı şekilleri olan piyesler tiyatroyu aynı zamanda bir edebî tür yapmaktadır. Bu açıdan tiyatro eserleri hem sahne sanatlarının hem de edebiyat biliminin verileriyle incelenebilir. Bu makalemizde tiyatronun edebî bir tür olarak incelendiği çalışmalarda genellikle göz ardı edilen “anlatıcı” unsurunu ele alacağız. Edebî incelemelerde genellikle tiyatronun bir “anlatma” sanatı olmadığı, bu sebeple tiyatroda anlatıcının yer almadığı belirtilmiş; anlatıcı konusunu ele alanlar ise sadece “karakter anlatıcı” üzerinde durmuşlardır. Biz bu çalışmamızda edebî bir tür olarak tiyatroda anlatıcının varlığına yeni bir yaklaşım getirmeye çalışacağız. Bu konuyu irdelerken düşüncelerimizi desteklemek için Batı tiyatrosundan ve Türk tiyatrosundan çeşitli yazarların farklı piyeslerinden örnekleri inceleyeceğiz.

REFERENCES

References: 

AKTAŞ, Şerif (1991). Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş. Ankara:
Akçağ Yayınları.
AND, Metin (2014). Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatro Tarihi. İstanbul:
İletişim Yayınları.
AYTAÇ, Gürsel (1999). Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler.
Ankara: Gündoğan Yayınları.
AYTÜR, Ünal (2009). Henry James ve Roman Sanatı. İstanbul: YKY.
ÇAMURDAN, Esen (2006). Haldun Taner Seyir Defteri. Ankara: Bilgi
Yayınevi.
ÇAMURDAN, Esen (2015). Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu. İstanbul:
Habitus Yayınları.
ÇETİN, Nurullah (2004). Roman Çözümleme Yöntemi. Ankara: kendi
yayını.
ÇETİŞLİ, İsmail (2014). Metin İncelemelerine Giriş‐2, Ankara: Akçağ
Yayınları.
ENGİNÜN, İnci (2003). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. İstanbul:
Dergâh Yayınları.
ESSLİN, Martin (1996). Dram Sanatının Alanı. Çeviren: Özdemir Nutku,
İstanbul: YKY.
İNCEEFE, Pınar (2014). Sofokles’in “Kral Oidipus” Adlı Dramatik Metni ile
Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” Adlı Dramatik Metninin
Ontolojik ve Epistemolojik Bakımdan Karşılaştırılması. Eskişehir: Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış yüksek lisans
tezi.
KARAKOÇ, Sezai (2013). Piyesler‐1. İstanbul: Diriliş Yayınları.
KARAKOÇ, Sezai (2015). Armağan. İstanbul: Diriliş Yayınları.
KISAKÜREK, Mehmet (2003). “Bir Adam Yaratmak Etrafında”, Kaşgar.
31: 133‐145.
KISAKÜREK, Necip Fazıl (2010). Kanlı Sarık. İstanbul: Büyük Doğu
Yayınları.
KISAKÜREK, Necip Fazıl (2011). Künye. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
Edebî Bir Tür Olarak Tiyatroda Anlatıcı Meselesi – Can ŞEN
39
KISAKÜREK, Necip Fazıl (2012a). Nam‐ı Diğer Parmaksız Salih. İstanbul:
Büyük Doğu Yayınları.
KISAKÜREK, Necip Fazıl (2012b). Sabır Taşı. İstanbul: Büyük Doğu
Yayınları.
KISAKÜREK, Necip Fazıl (2013). Tohum. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
Namık Kemal (1960). Gülnihâl. Hazırlayan: Kenan Akyüz, Ankara: Dün ‐
Bugün Yayınevi.
NUTKU, Özdemir (2001). Dram Sanatı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
ÖZAKMAN, Turgut (2014). Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği. Ankara: Bilgi
Yayınevi.
PİRANDELLO, Luigi (2000). Üç Kısa Oyun. Çeviren: Egemen Berköz,
basım yeri belirtilmemiş: Cumhuriyet Yayınları.
SHAKESPEARE, William (2011). Hamlet. Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu,
İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
SHAKESPEARE, William (2016). Macbeth. Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu,
İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ŞEN, Can (2017). Necip Fazıl Kısakürek’in Tiyatroları Üzerine Bir
İnceleme. Bartın: Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış
doktora tezi.
ŞENER, Sevda (2011). Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı. Ankara:
Dost Kitabevi.
TANER, Haldun (2005). Sersem Kocanın Kurnaz Karısı. Ankara: Bilgi
Yayınevi.
TANER, Haldun (2016). Fazilet Eczanesi. İstanbul: YKY.
TEKİN, Mehmet (2008). Roman Sanatı‐1 Romanın Unsurları. İstanbul:
Ötüken Neşriyat.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com