You are here

MANASTIRLI MEHMET RIFAT’IN TUHFETÜ’L‐İSLÂM’I

MANASTIRLI MEHMET RIFAT’S TUHFETÜ’L‐İSLAM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Qisas al‐Anbiya and the Siyer writing represents an important chapter of the Turkish literature biography tradition and mean while forms the basis of the İslamic history writing. In this study are briefly given informations about the birth, the evolution and the most important works of the " Qisas al‐Anbiya and Siyer" wisdom. After a briefing of Manastırlı Mehmet Rifat's life and work, the thesis presents the "Tuhfetü'l İslam" poem's verse, versification form, rhyme language and style feature through the content care and, by the given couplet examples, tries to introduce the piece of work.
Abstract (Original Language): 
Biyografi geleneğinin önemli bir bölümünü teşkil eden ve İslam tarih yazıcılığının da temelini oluşturan kısasü’l‐enbiyâ ve siyer yazıcılığına dair Türk edebiyatında pek çok eser kaleme alınmıştır. Bu konuda eseri bulunan edebî şahsiyetlerden biri de XIX. yüzyılın önemli devlet adamı ve yazarlarından Manastırlı Mehmet Rıfat’tır. Bu çalışmada Mehmet Rifat’ın Tuhfetü’l‐İslâm adlı manzum eseri incelenmekte ve eserin bilim dünyasına tanıtılması amaçlanmaktadır.

REFERENCES

References: 

BOZDOĞAN, Ahmet (2002), “Manastırlı Mehmet Rıfat’ın Dünya
Görüşünün Aynası: Çanta”, eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/356.
FAYDA, Mustafa‐UZUN, Mustafa (2009), “Siyer ve Megâzî”, TDVİA, Cilt
37, s. 319‐326.
GÜNEŞ, Halit (2009) Mehmet Rifat Mecâmiü'l‐Edeb Birinci Cilt (İnceleme‐
Metin), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne: Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KARATAŞ, Ahmet (2013), “Türk‐İslam Kültür ve Edebiyatında Kısas‐ı
Enbiyâ Türü”, Diyanet İlmi Dergi, Cilt: 49, Sayı: 3.
ONUR, Esra (2007), “Manastırlı Mehmet Rıfat’ın Mecâmiü’l‐Edeb Adlı
Eserinin Fesahat Kısmı”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, Volume
2/3 Summer 2007
ÖZ, Şaban (2006), İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ŞAHİN, M. Süreyya (2002), “Kısasü’l‐Enbiyâ”, TDVİA, Cilt 24, s. 495.
TERGİP, Ayhan (2010), "Siyer Yazıcılığı ve Türklerin Siyer İlmine
Katkılar." Journal of International Social Research, 3.15.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com