You are here

BEDEN EĞİTİMİ VE REHBER ÖĞRETMENLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ (ANKARA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI II. KADEME ÖRNEĞİ)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The objective of this research is, put forward some people is knowledge, suggestion and opinion about preventing substance abuse and addiction. These people work as a school managers, physical education teachers and guidance teachers at primary schools in Ankara. Research constitutes of 242 school managers, 204 guidance teachers and 200 physical education teachers who work at Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Elmadağ, Keçiören, and Yenimahalle in Ankara. All of the data was provided through a questionnaire which was developed by the researchers and was assigned to the participants who are school managers, physical education teachers and guidance teachers. Questionnaire consists of 2 parts. First parts consist of 5 matters which specify the participants’ demographic features. In the second part there are 25 questions related to participants’ knowledge, suggestion and opinion about preventing drug abuse and addiction. Fivefold likert scale was used in the questionnaire, among these distributed ones, 242 of school managers, 204 guidance teachers and 200 physical education teachers, totally 646 questionnaires are seen valid. SPSS 13, 00 statistic packet program was used for evaluating and calculating the collected data. By applying factor analysis to data, questions are grouped in different criteria. According to normality testing, data is seen not normal distribution. Because of this reason, Mann-Whitnet u and Kruskal Wallis h (ANOVA) which are non –parametric tests were used. According to variance homogeneity tukey HSD and LSD test among the post hoc multiple comparision, were used. To look distribution of the demographic variation, percent and frequency counting were made. In this study mistake level was taken as a 0, 05. It is observed that there is no meaningful statistical difference among knowledge, suggestions and opinions for substance abuse and addiction according to gender of the participants. There is a statistical difference among the levels of the knowledge and opinions according to the participants’ professions whereas there is no meaning difference among suggestions.
Abstract (Original Language): 
ÖZET Bu araştırma İlköğretim Okullarında görev yapan okul yöneticileri ile beden eğitimi ve rehberlik öğretmenlerinin öğrencilerin madde kullanımı ve bağımlılığının önlenmesine yönelik bilgi, görüş ve önerilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Elmadağ, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan 242 Okul Yöneticisi, 204 Rehber Öğretmen, 200 Beden Eğitimi Öğretmeni olmak üzere toplam 646 denek oluşturmaktadır. Verilerin tamamı araştırmacılar tarafından geliştirilen anket aracılığı ile elde edilmiştir. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde ve bulunan değerlerin hesaplanmasında SPSS 13.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Verilere faktör analizi uygulanarak sorular faktör yapılarına göre farklı ölçütler altında toplanmıştır Normallik sınamasına göre, verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla normal dağılım göstermeyen veriler için nonparametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H (ANOVA) testleri kullanılmıştır. Varyans homojenliğine göre ise Post Hoc Multiple Comparision testlerinden Tukey HSD ve LSD testleri kullanılmıştır. Demografik değişkenlerin dağılımlarına bakmak için ise yüzde ve frekans hesaplamaları yapılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Madde kullanımı ve bağımlılığını önleme ile ilgili katılımcıların görüşleri karşılaştırıldığında (yönetici – rehberlik öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni – rehberlik öğretmeni) anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Katılımcıların cinsiyetleri bakımından madde kullanımı ve bağımlılığıyla ilgili bilgi, görüş ve öneri düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Katılımcıların görevleri bakımından madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili bilgi düzeyleri ve görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilirken, önerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

REFERENCES

References: 

ACAR, M. Türkiye’de Madde Bağımlılığı ve Gençlik. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale. Kırıkkale Üniv. Sosyal Bilimler Enst.2006.
B.DOĞAN, Y. “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”. Aile ve Toplum Dergisi.;1(4):79–86. 2001.
BABAOĞLU,N.A. Uyuşturucu ve Tarihi Bağımlılık Yapan Maddeler. Birinci Baskı. Kaynak Yay; İstanbul: 1997.
BABOR, T CAETANO, R. CASSWELL, S. EDWARDS, G. GİESBRECHT, N. GRAHAM, K. GRUBE, J. Et. Al. Alcohol: No Ordinary Commordity- Research and Public Policy. Oxford, England: Oxford Univ. Pres.;2003.
BALSEVEN, A. ÖZDEMİR, Ç. TUĞ, A. HANCI, H. B.DOĞAN, Y. “Madde Kullanımı, Bağımlılıktan Korunma ve Medya”. Sted Der.;11( 3): 91–93. 2002
BİLHAN, S. Eğitim Sosyolojisi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi. No:174. Ankara, 1996.
ÇELİK, M.V. Madde Bağımlılığı İle İlgili Mücadelede Ortaöğretim Öğretmenlerinin Rolü ve Önemi (Elazığ İli Örneği).Yüksek Lisans Tezi. Elazığ. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst.2006.
DOĞAR, Y. Türk Spor Yönetiminde Âdemi merkezileşme Eğilimleri, Doktora Tezi. İstanbul, Marmara Üniv; 1994.
ERBİNÇ, S. BAŞOĞLU, C. ÇETİN, M. ÇOBANOĞLU, N. MADEN, B. “Bir Grup Genç Yetişkin Erkekte Uyuşturucu Madde Kullanımına Yönelik Görüşler”. Bağımlılık Der.;3(3):137–145. 2002
KAYA, M. Bağımlılık Nedir, Türleri ve Bağımlılığın Sonuçları. (İnternette).2005 (25.03.2006).Elektronikadresi: http://www.turkishpub.com/forum/TOPIC.ASP?TOPIC_ID=90&FORUM_ID=22&CAT_ID...
ÖGEL, K. ÇORAPÇIOĞLI, A. SIR,A. TAMAR,M. TOT,Ş. DOĞAN,O. UĞUZ,Ş. YENİLMEZ,Ç. BİLİCİ,M. TAMAR, D. LİMAN,O. “Dokuz İlde İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Tütün, Alkol, Madde Kullanım Yaygınlığı”. Türk Psikiyatri Der.; 15(2):112–118. 2004.
ÖĞEL, K. Bağımlılığı Önleme Anne-Babalar Öğretmenler İçin Kılavuz. İstanbul: IQ Kültürsanat Yay.; 2001.
ÖĞEL, K. Bağımlılığın Önlenmesi. (internette).2007 (07 Ağustos 2007).ElektronikAdresi: http://www.yeniden.org.tr/bilgiler/blg_onleme.asp
ÖĞEL, K. Madde Bağımlılığını Önleme Programı.”Madde Kullanımı ve Bağımlılığının Önlenmesi İçin Bildirge”. (İnternette).2005 (22 Şubat 2006). Elektronik adresi: http://www.yeniden.org.tr/prg_madde/bildirge.asp
ÖĞEL, K. TANER, S. EKE YILMAZÇETİN, C. EROL, B. “Madde bağımlılığını önlemede öğretmen ve ebeveyn eğitimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi”, Anadolu Psikiyatri Der.;5 (4): 213–221. 2004.
ÖNCÜ, F. ÖĞEL, K. ÇAKMAK, D. “Alkol Kültürü–1;Tarihsel Süreç ve Meyhane Kültürü”. Bağımlılık Der. 2(3):133–138. 2001.
ÖZDOĞAN, A. “Eğitsel Kol Çalışmalarının Sınıfa Etkisi”. Malatya: Eğitişim Der. Sayı:2, 2003.
SAYIM, A. Lise Öğrencilerini Bilgilendirmenin Madde Konusundaki Görüşlerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İ. Üniv; 2000.
YORGANCIOĞLU, A. ESEN, A. “Sigara Bağımlılığı ve Hekimler”. Toraks Der.:1 (1): 90–95. 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com