You are here

BASKETBOL SPORUNUN 7-12 YAŞLARINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARINDAKİ BOY-KİLO VE VÜCUT YAĞ ORANINA ETKİSİ

THE EFFECT OF BASKETBALL SPORT’S 7-12 AGE AT THE BOYS LENGTH, WEİGHT AND BODY FAT PERCENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the investigation: At the grow period and play basketball between the age 7-12 of the boys physical peculiaritys (length, weight and body’s oil ratio), at the six weeks period same age sunset boys and same peculiarity boys comparison, at the six weeks how to influence the peculiaritys, to take out. In this investigation: 24 sportsman who located in substructure of “Konya G.S.İ.M winter school basketball” and the age average 10,33 selected as a subject and 22 student in Konya Yavuz Selim İ.Ö.O whose age average 10,72 selected as a control group. In the analysis of the findings: the “minitap” programme has been employed and while simple t1 test has been applied for intra-group statistics, simple t 2 test has been applied for inter – grougs statistics. At the six weeks determine the differences between the two groups who do the basketball sports active or not active between the age of 7-12, length means, weight means and not active boys’s body oil ratio means increase, play basketball boys’s body’s oil ratio means not increase for statistics.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; büyüme çağında olan ve basketbol oynayan 7-12 yaşları arası erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin (boy, kilo, vücut yağ oranı), aynı yaş grubundan olan sedanterlerin aynı özellikleri ile karşılaştırarak, altı haftalık bir sürede bu özellikler üzerinde ne gibi etkileri olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmada, Konya G.S.İ.M. kış okulları basketbol branşında yer alan, yaş ortalamaları 10,33 ± 1,09 olan 24 sporcu denek olarak ve Konya Yavuz Selim İ.Ö.O.’da okuyan yaş ortalamaları 10,72 ± 0,76 olan sedanter 22 öğrenci kontrol grubu olarak seçilmiştir. Bulguların analizinde; minitap programı uygulanmış, grup içi istatistiklerde paired-samples t testi, gruplar arası istatistiklerde ise independent-samples t testi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; kış spor okullarında basketbol sporuyla uğraşan ve spor yapmayan 7-12 yaşları arasındaki erkek çocuklarından altı hafta arayla alınan boy uzunluğu ortalamaları, vücut ağırlığı ortalamaları ve sporla uğraşmayan çocukların vücut yağ yüzdesi ortalamalarında anlamlı artış görülürken, basketbol oynayan çocukların vücut yağ yüzdesi ortalamalarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p<0,05).

REFERENCES

References: 

Akdur,H., Taşkıran,H., Çıtakoğlu, S., Yiğit, Z., Özerkan, K., Farklı Branşlardaki Bayan Sporcuların Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 4-4, 2001.
Akgün N., Egzersiz Fizyolojisi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, 2. baskı, No:2, S. 211, İzmir, 1986.
Astrand P.O., Rodahl K., Test Book of Work Physiology, Physiologogical Bases of Exercise, İnternational Education McGraw-Hill Book Co. 225, Singapore. 1986.
Avşan V., Basketbol Form Dergisi, Gökçe Matbaası, S. 22-24, Ankara 1985.
Backous D. D., Farrow J. A., Fridel K. E., Assesment Of Maturity in Boys and Grip Strength. Journal Adolesc Healt Care, 11 (6), 497-500, 1990.
Bailey D. A., Malina R. M., Mirvald R. L., Physical Activity and Grovvth of The Child. In F. Falkner and J. M. Taner (Ed) Human Growth vol. 2: Postnatal Grovvth Neurobiology, pp:147-170, Nevv York Plenum, 1986.
Bale P., Mayhew J.L., Piper F.C., Ball T.E., Willman M.K., Biological and Performance Variables in Relation to Age in Male and Female Adolescent Athletes, J Sports Med Phys Fitness, 32(2),142-8, 1992.
Büyükyazı G, Sevim Y., Farklı Aerobik Antrenman Programlarının 15-16 Yaş Grubu Erkek Basketbolcülerin Aerobik ve Anaerobik Güçleri Üzerine Etkileri, Spor Hekimliği Dergisi, Cilt: 35, 19-28, 2000.
Clarke O.H., Exercise Physiology, Page. 87-91, Prentice Hall., New Jersey, 1975.
Çimen O., Cicioğlu, İ., Günay, M., Erkek ve Bayan Türk Genç Milli Masa Tenisçilerinin Fiziksel ve Fizyolojik Profilleri, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, II (1), 9, 1997.
Dufaux B., Schmitz G., Assmann G., Hollman W., Plasma Lipoprotein and Physical Activity. Int. J. Sports. Med., 3 (1), 58-60, 1982,
Ertat A., Çocuk ve Spor. Spor Hekimliği Dergisi,Cilt 19, Sayı:2, 77-79, 1984.
Fox E.L., Bowers R.W., Foss M.L., (Çeviri, Cerit, M.) Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri, Bağırgan Yayımevi, 290, Ankara, 1999.
Gökbel H ve Uzuncan H., (Eurofit testleriyle 10-12 Yaşlarındaki erkeklerin Aerobik Güç Ve Fiziksel Uygunluklarının Ölçülmesi, Spor Hekimliği Dergisi 27, 59-67, 1992.
Gül G., Gelişim ve Öğrenme, Remzi Kitabevi, S 31-61, 114-117, Ankara, 2000.
Hoare D.G., Predicting success in junior elite basketball players--the contribution of anthropometic and physiological attributes, Journal of Science and Medicine in Sport, Sports Medicine Australia, december; 3 (4), 391-405, 2000.
Kalkavan A, Zorba E, Ağaoğlu S. A, Karakuş S, Çolak H., Farklı Spor Branşlarında Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerinin Sedanter Grupla Karşılaştırılması, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (3), 25-35, 1996.
Kalyon T.A., Spor Hekimliği, Sporcu Sağlığı ve Spor Sakatlıkları, 5. Baskı, GATA Basımevi, 315-321, Ankara, 2000.
Kanungsukkasen V.A., Measurement and Comparision of Selected Physical Fitness Components and Antropometrical Characteristics of America,. Unpublished Doctorate Dissertation, 75-76,Oklahoma, 1983.
Karakaş S., Taşer F., Okyar P. ve Başaloğlu H., Spor ve fiziksel egzersizin vücut kitle indeksi ve vücut yağ oranına etkisi. Spor Araştırmaları Dergisi, 7, 61–71, 2003.
Korkmazlar Ü., Ana-Baba Okulu, Remzi Kitabevi S. 75-83, Ankara, 1995.
Lohman T.G., The Use Skinfold to Estimate Body Fatness on Children and Youth, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, November-December, 98-102, 1987.
Malina R.M., Bouchard C. Growth, Maturation,and Physical Actıvıty, Human Kinetics Publishers Inc, Illinois, 1991.
Moğulkoç R., Baltacı K.A., Keleştimur H., Koç S. ve Özmerdivenli R., 16 Yaş Grubu Sporcu Genç Kızlarda MaxVO2 ve Bazı Solunum Parametreleri Üzerine Bir Araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, II (1), 9, 1997.
Muratlı, S., Çocuk ve Spor, Bağırgan Yayımevi,Ankara, 60, 1998.
Özer K.M. ve Özer D.S., Çocuklarda Motor Gelişim, Kazancı Kitap Tic. A.Ş., 230, İstanbul, 2000.
Özer K., Antropometri Sporda Morfolojik Planlama, Kazancı Matbaacılık Sanayi A.Ş. S: 29-32, İstanbul, 1993.
Patlar S., Akkuş H., Çakmakçı E. ve Polat Y., Futbolcularda Sürekli Koşular Metodunun Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkisi. S. Ü. Beden Eğit ve Spor Bil Derg, 2,2,41-46, 2000.
191
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt2, Sayı3, 2008
Sallis J.F., Epidemiology of Physical Activity and Fitness in Children and Adolescents, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 33 (4 / 5), 403-408, 1993.
Saygın Ö., Polat Y. ve Karacabey K., Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 19 (3), s. 205-212, 2005.
Şen C., Basketbol Teknik, Bağırgan Yayımevi,Ankara, 41, 2000.
Şenel Ö., İlk Öğretim Beden Eğitimi Dersi Programına Entegre Edilen Fiziksel Uygunluk Aktivitelerinin Öğrencilerin Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerindeki Etkileri, Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi III (4), S. 27-34, 1998.
Tekelioğlu A., Physical Fitness of Girls and Boys Aged 11-13 Years Attending to Government School and Private School, Doktoral Dissertation, Ankara: G. Ü. Institute of Medical Sciences, 1999.
Tiryaki S.G., Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Birlik Matbaacılık Yayıncılık,Ankara, 235, 2002.
Turam D., Gençler İçin Basketbol, 3.Baskı, Elyaf Matbaacılık Tic. San A.Ş., Ankara, 1987.
Yalaz G, Kayatekin BM, Gönenç S, Açıkgöz O, Uysal N, Akhisaroğlu M, Dayı A, Özbek N, Arslan A, Türkmen S., Bir Yaz Spor Okuluna Katılan Çocukların Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Eurofit Test Bataryası İle İncelenmesi, Spor Hekimliği Dergisi, 34, 49-56, 1999.
Yan Y. ve Aslan M., Farklı Spor Branşlarındaki Çocukların (10-12) Antropometrik Parametrelerinin Karşılaştırılması, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002, S. 105 Antalya, 2002.
Yörükoğlu U. ve Koz M., Spor Okulu Çalışmaları İle Basketbol Antrenmanlarının 10-13 Yaş Grubu Erkek Çocukların Fiziksel, Fizyolojik Ve Antropometrik Özelliklerine Etkisi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, V (2) 79-83,2007.
Watts P.B. Joubert L. M. Lish A. K. Mats J. D. Wilkins B., Anthropometry of Young Competitive Sport Rock Climbers. Br Journal Sport Medicine, 37, 420-424, 2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com