You are here

ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ÖÇB) OPERASYONU GEÇİREN SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERİN İZOKİNETİK DİZ KUVVET GELİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI1İNCE1

COMPARISON OF IZOKINETIC KNEE STRENGTHS BETWEEN ATHLETE AND SEDANTER MALES WHO HAD ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT (ACL) OPERATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed to examine the isokinetic force development of the sportsmen who had an anterior cruciate ligament operation. This research was executed on 19 person, 10 of them were sportsmen and 9 of them were not, who attended to the department of Physical Medicine and Rehabilitation Center of Selcuk University between the years of 2004–2005 for this purpose, the isokinetic muscle forces of patients (820–130 type Biodex system isokinetic exercise measurement device) attended to the research was examined by determining their preliminary preparation. Statistical analysis of the obtaining parameters were performed on SPSS 15.0 (19) program. Diversities between control and informant group were determined by t-test and also the diversity of each group among weeks were stated by paired t-test. There was no difference on the body heights and body weights of the control and informant groups, but is was determined that the control group was older than the informant group(P< 0.05). There was an increase in the PT (Peak torque) measurement of isokinetic force development (flexion and extansion) within the control and informant groups according to the weeks (P<0.001). During the statistical research on the extansion 60°/sec, 120°/sec and flexion 60°/sec, 120°/sec it was observed that the isokinetic measurement value of the informant group was higher than the control group (P<0.05). Although there was no difference between the flexion 60°/sec and 120°/sec PT isokinetic measurement values during the first four weeks, a difference was detected during the 8. and 12th weeks (P<0.05). Consequently according to the obtained findings, it was determined that after the ACL operation the isokinetic exercise and the treatment method is crucial for the sportsmen.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada ön çapraz bağ (ÖÇB) operasyonu geçiren erkek sporcularda izokinetik kuvvet gelişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma 2004–2005 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi Ana Bilim Dalı kliniğine başvuran 10 sporcu ve 9 spor yapmayan, 19 erkek hasta üzerinde gerçekleştirildi. Bu amaçla, çalışmaya katılan kişilerin ön hazırlıkları tespit edilerek, izokinetik kas kuvvetleri (820–130 model Biodex 3 system izokinetik egzersiz ölçüm cihazı) gelişimi incelenmiştir. Elde edilen parametrelerin istatistiki analizleri SPSS 15.0 (19) programında yapılmıştır. Sedanter ve sporcu grupları arasındaki farklılıklar t- testi ile belirlenmiştir. Her grubun haftalar arasındaki farklılıkları ise paired t-testi ile tespit edilmiştir. Sedanter ve sporcu gruplarında boy uzunluğu ve vücut ağırlığı yönünden farklılık bulunmazken, sedanter grubunun yaş ortalamasının sporcu grubundan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (P< 0.05). Sedanter ve sporcu gruplarında izokinetik kuvvet gelişimi (fleksiyon ve ekstansiyon) PT (pik tork) ölçümleri haftalara göre doğru orantılı bir artış gözlenmiştir (P< 0.001). Ekstansiyon 60°/sn, 120°/sn ve fleksiyon 60°/sn, 120°/sn yönünden yapılan istatistikî incelemede genel olarak sedanter grubunun sporcu grubundan daha yüksek izokinetik ölçüm değeri verdiği tespit edilmiştir (P<0.05). Ancak, 1. ve 4. haftalarda fleksiyon 60°/sn ve 120°/sn PT izokinetik ölçüm değerleri arasında farklılık bulunamazken 8. ve 12. haftalarda farklılık tespit edilmiştir (P<0.05). Sonuç olarak; elde edilen bu bulguların, ÖÇB operasyonu sonrası sporcuların izokinetik egzersizin ve tedavi yönteminin önemli olduğu belirlenmiştir.
131-137

REFERENCES

References: 

1. Akman M.N., Müezzinoğlu Ü.S. ve Sarı A., Atroskopik Ön Çapraz Bağ Tamiri Yapılan Hastaların Rehabilitasyonu, Romatoloji ve Tıbbi Reabilitasyon Dergisi, 167-171, 1994.
2. Bach B.R. and How W.B., Akut Diz Yaralanmaları, Spor ve Tıp, 6, 31-39, 1998.
3. Bakrac N.D., Dynamics Of Muscle Strength İmprovement During İsokinetic Rehabilitation Of Athletes With Acl Rupture And Chondromalacia Patellae, J Sports Med Phys Fitness, 43,69-74, 2003.
4. Beşler A., Tunay V.B., Baltacı G., Ergun N. ve Binnet M.S., Atroskopik Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonrası Spora Dönüş Zamanı, XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2001.
5. Binnet M.S., Bilgin S., Demir H. ve Yücel H., Günümüzde Atroskopik Ön Çapraz Bağ Cerrahisinin Ulaştığı Boyutlar, XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 598, 1997.
6. Biodex System 3 Dynamometer., Biodex Medical Systems, Inc. Shirley, NY, 2004.
7. Cebeci İ., Hamstring Greftli Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonlu Sporcularda Postoperatif Spora Dönüş Dönemi Takip Parametrelerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2006.
8. Fu F.H., Woo S.L. and Ingang J.J., Current Concept For Rehabilitation Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, J Orthop Sports Phys Ther, 5, 270, 1992.
9. Glenn, Ronald Edward Jr M.D., Spindler, Kurt Paul M.D., Warren, Todd Alan M.S.N., and McCarty, Eric Cleveland M.D., Cryotherapy Decreases Intraarticular Temperature After Acl Reconstruction, Clinical Orthopaedics & Related Research, (421), 268-272, April, 2004.
10. Gür H., http://www.sporhekimligi.com/diz.php. Erişim tarihi 24.11.2008.
11. İnce A. ve Tiftik A.M., Sporcularda Diz İzokinetik Kas Kuvveti Ve Kemik Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 9(3),24-32, 2007.
12. Majima T., Yasuda K., Tago H., Tanabe Y. and Minami A., Rehabilitation After Hamstring Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, Clinical Orthopaedics & Related Research, (397), 370-380, April, 2002.
13. Morrisey M.C., Drechsler W.I. and Morrisey D., Effects Of Distally Fixated Versus Nondistally Fixated Leg Extensor Resistance Training On Knee Pain İn The Early Period After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, Phys Ther, 82,35-43, 2002.
14. Özenci A.M., İnanmaz E., Söyüncü Y., Ürgüden M., Şentürk S., Gür S.ve Aydın A.T., Fresh-Frozen Allograft Reconstruction İn Chronic Anterior Cruciate Ligament İnsufficiency, Short-Term Results İn 17 Patients, Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 15(1),15-20, 2004.
15. Pınar H., Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Otpgreft Seçimi, Hacettepe Ortopedi Dergisi, 4,89,1994.
16. Rosene J.M., Fogarty T.D. and Mahaffey B.L., Isokinetic Hamstrings, Quadriceps Ratio İn Intercollegiate Athletes, Journal Of Athletic Training, 36(4), 378–383, 2001.
17. Shelbourne K.D. and Nitz P., Accelerated Rehabilitation After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, J Orthop Sports Phys Ther, 15(6), 256, 1992.
18. Shelbourne K.D., Klootwyk T.E. and DeCarlo M.S., Update On Accelerated Rehabilitation After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, J Orthop Sports Phys Ther, 15(6), 303, 1992.
19. SPSS 15.0., SPSS For Windows, SPSS Inc, USA, 2006.
20. Tandogan N.R., Ön Çapraz Bağ Cerrahisi, Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, 2002.
21. Tandoğan N.R. ve Alpaslan A.M., Diz Cerrahisi, Ön Çapraz Bağ Cerrahisi, 157-177, 1996.
22. Tyler T.F., McHugh M.P. and Gleim G.W., The Effect of Immediate Weightbearing After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, Clinical Orthopaedics & Related Research, (357),141-148, December, 1998.
137

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com