You are here

PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOLCULARIN STATÜ DEĞİŞKENİ AÇISINDAN BAŞARI MOTİVASYONU FARKLILIKLARI

ACHIEVEMENT MOTIVATION OF PROFESSIONAL AND AMATEUR SOCCER PLAYERS IN TERMS OF STATUS VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the differences in achievement motivation between the statue variable of being professional and amateur soccer player. The population of this study is created among the active soccer player of 2007-2008 soccer season league teams in Ankara. The sample of the study is consisted from 232 professional and 544 amateur soccer players. The Professional players in the sample of the study are 18-32 aged. The ages of amateur players are changing between 18-33 years. The group has 22.93 average age and 3.77 standard deviation. In the study the data collected by “Achievement Motivation Scale Peculiar to Sports”. At the end of the study, there’s a significant difference in average of scores of professional players’ Power Showing Motive sub factors (t=3.029, p≤0.01). Professional players’ score average (39.50) is higher than amateur players score average (38.78). There’s a significant difference in amateur players’ average of scores in Success Achievement Motive sub factors (t=-2.014, p≤0.05). Amateur players score average (64.04) is higher than professional players’ (63.00) average. There’s a significant difference in average of Power Showing Motive sub factors scores in professional players (t=2.491, p≤0.05). Professional players score average (31.45) is higher than the amateur players’ score average (30.31).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, profesyonel ve amatör futbolcuların statü değişkeni bakımından başarı motivasyonu farklılıklarını ortaya koymaktır. Çalışma evreni 2007- 2008 futbol sezonunda Ankara bölgesinde faal olan profesyonel ve amatör futbolculardan seçilmiştir. Örneklem grubu ise 232 profesyonel 544 amatör futbolcudan oluşmaktadır Araştırma örneklemine giren profesyonel futbolcuların yaşları 18 ile 32 arasında değişmektedir. Bu grubun yaş ortalaması 24.28; standart sapması 3.21’dir. Amatör futbolcuların yaşları ise 18 ile 33 arasında değişmektedir. Bu grubun yaş ortalaması da 22.93; standart sapması 3.77’dir. Araştırmaya ilişkin bulguların elde edilmesinde “Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada sonucunda, çalışmaya katılan futbolcuların Güç Gösterme Güdüsü alt boyutu puan ortalamaları arasında, profesyonel futbolcular lehine anlamlı bir farklılık vardır (t=3.029, p≤0.01). Profesyonel futbolcuların puan ortalaması (39.50) amatör futbolcuların puan ortalamasından (38.78) daha yüksektir. Başarıya Yaklaşma Güdüsü alt boyutu puan ortalamaları arasında, amatör futbolcular lehine anlamlı bir farklılık vardır (t=-2.014, p≤0.05). Amatör futbolcuların puan ortalaması (64.04) profesyonel futbolcuların puan ortalamasından (63.00) daha yüksektir. Güç Gösterme Güdüsü alt boyutu puan ortalamaları arasında, profesyonel futbolcular lehine anlamlı bir farklılık vardır (t=2.491, p≤0.05). Profesyonel futbolcuların puan ortalaması (31.45) amatör futbolcuların puan ortalamasından (30.31) daha yüksektir.

REFERENCES

References: 

1. Aktop A. Spora Özgü Başarı Motivasyonu ile
Psikolojik ve Yapısal Özellikler Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.
Antalya: Akdeniz Üniversitesi; 2002.
2. Ankay A. Eğitim Psikolojisine Giriş. 1.Baskı.
Turhan Kitabevi; Ankara: 1992.
3. Arı R, Üre Ö, Yılmaz H. Gelişim ve Öğrenme
Psikolojisi (Eğitimin Psikolojik Temelleri). 2.
Baskı. Konya: Mikro Basım-Yayım; 1999.
4. Aslan A. Kuru E. Profesyonel ve Amatör
Futbolcuların Başarı Motivasyonu ve Sportif
Tecrübe ile İlişkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Dergisi 2002: 7(2); 23-30.
5. Bacanlı H. Eğitim Psikolojisi-Gelişim ve
Öğrenme. 2.Baskı. Nobel Yayın Dağıtım;
Ankara: 1999.
6. Bilgin N. Sosyal Psikoloji Sözlüğü. 1.Baskı.
İstanbul: Bağlam Yayınları; 2003.
7. Cox RH. Sport Psychology, Concepts and
Applications. Second Edition. Dubuque: Wm C.
Brown Publishers; 1990.
8. Cüceloğlu D. İnsan ve Davranışı- Psikolojinin
Temel Kavramları. 15. Basım. İstanbul: Remzi
Kitabevi; 2006.
9. Çetinkanat C. Örgütlerde Güdüleme ve İş
Doyumu. 1.Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık; 2000.
10. Doğan O. Spor Psikolojisi. 2.Baskı. Adana:
Nobel Kitapevi; 2005.
11. Erkuş A. Bilimsel Araştırma Sarmalı. Ankara:
Seçkin Yayınları; 2005.
12. Halvari H. Kjormo O. A Structural Model of
Achievement Motives, Performance Approach
and Avoidance Goals and Performans Among
Norwegian Olympic Athletes. Perceptual and
Motor Skills 1999: 89(3); 997-1022.
13. Hasırcı S. Sporda Denetim Odağı. Ankara:
Bağırgan Yayınevi: 2000.
14. Hayashi CT. Achievement Motivation Among
Anglo American and Hawaiian Physical Activity
Participants; Individual Differences and Social
Contextual Factors; Journal of Sport and
Exercise Psychology 1996; 18(2): 194-215.
15. İkizler C. Sporda Başarının Psikolojisi. 1.Baskı.
İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım; 1993.
16. İnceoğlu M. Güdüleme Yöntemleri, Ankara:
Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu
Yayınları; 1985.
17. Karagöz Y, Ekici S. Sosyal Bilimlerde Yapılan
Uygulamalı Araştırmalarda Kullanılan
İstatistiksel Teknikler ve Ölçekler. Cumhuriyet
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi 2004:
5(1); 25-43.
18. Konter E. Spor Psikolojisi ve Futbol, 1.baskı.
İzmir: Saray Tıp Kitapevleri; 1996.
19. Konter E. Sporda Motivasyon. İzmir: Saray
Medikal Yayıncılık; 1995.
20. Lawrence AP. The Science of Personality,
NewYork: John Willey & Sons: 1996.
21. Onaran O. Çalışma Yaşamında Güdüleme
Kuramları. 1.Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 470;
1981.
22. Öğülmüş S. Güdüleme (Motivasyon) Kuramları.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları
2002; (5): 92-105.
23. Sabuncuoğlu Z, Tüz M. Örgütsel Psikoloji.
5.Baskı. Bursa: Furkan Ofset; 2005.
24. Terzioğlu AE. Spor Eğitiminde Motivasyon
Kavramı, Atatürk Eğitim Fakültesi Spor Bilimleri
Dergisi 1992; (2): 11-13.
25. Tiryaki Ş, Gödelek E. Spora Özgü Başarı
Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları İçin
Uyarlama Çalışması. 1.Uluslararası Spor
Psikolojisi Sempozyumu Bildirileri. 1.Baskı.
Ankara: Bağırgan Yayınevi; 1997.
26. Weinberg RS, Gould D. Foundation of Sport and
Exercise Psycholohy. USA: Human Kinetics
Books Champaign; 1995.
27. Willis JD. Three Scales to Measure Competition-
Related Motives in Sports. Journal of Sport
Psychology 1982; (4); 338-353

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com