You are here

ERKEK BASKETBOL VE HENTBOLCULARIN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF SOME MOTOR ABILITIES OF MALE BASKETBALL AND HANDBALL PLAYERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, some motoric characteristics of basketball and handball players with similar physical characteristics were compared. 24 handball players at the age of 12.5 ± 0.6 (mean ± sd) years old and 18 basketball players at the age of 12.8 ± 0.8 (mean ± sd) years old, all of whom have trained regularly for at least 3 years, participated in the study. Parameters such as, age, height, body weight, body fat percentage, flexibility, upper extremity velocity (arm movement velocity), equilibrium, long standing jump, vertical jump, speed, hand grip strength and reaction times were measured. Differences between groups were analyzed with independent sample t test; and significance level was accepted as 0.05. Body height and weight, body fat percent, standing long jump, hand grip strength, reaction times did not differ between the basketball and handball players, but equilibrium, flexibility, upper extremity velocity and speed were significantly higher in handball players while vertical jump score was significantly higher in basketball players. Team sports like basketball and handball are played in relatively big area in long durations and thus requiring long training periods involving specific lover extremity muscle groups may have caused significant differences in some motor abilities between these two groups. As a result, some motoric characteristics of basketball and handball players were same. These similarities were accepted as the result of being in same age group and participated in similar training programme.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, fiziksel özellikleri bakımından benzerlik gösteren erkek basketbol ve hentbol sporcularının bazı motorik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya üç yıl süreyle düzenli olarak antrenman yapan 12,50±0,60 yıl yaş ortalamasına sahip 24 hentbolcu ile 12,86 ± 0,83 yıl yaş ortalamasına sahip 18 basketbolcu gönüllü olarak katıldı. Çalışmaya katılan gönüllülerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, esneklik, kol hareket hızı, denge, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, sürat, el kavrama kuvveti ve reaksiyon zamanı gibi parametreler ölçüldü. Gruplar arası farkın belirlenmesinde bağamsız gruplarda student t testi uygulandı. Anlamlılık düzeyi 0.05 alındı. Çalışma sonucunda, gruplar arasında boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdesi, durarak uzun atlama, el kavrama kuvveti ve reaksiyon zamanı gibi değişkenlere ait bulgular arasındaki farkın anlamlı olmadığı, denge, esneklik, kol hareket hızı ve sürat değerleri hentbolcular lehine, dikey sıçrama ise basketbolcular lehine anlamlı olduğu tespit edildi. Sonuç olarak; fiziksel özellikleri bakımından benzerlik gösteren basketbolcu ve hentbolcuların bazı motorik özelliklerinin benzerlik gösterdiği görüldü. Yapılan çalışmadaki motorik özelliklerin benzerlik göstermesi, sporcuların aynı yaş grubunda olmasından ve benzer antrenman programına katılmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Açıkada, C., Ergen, E. Bilim ve Spor, Büro Tek Ofset Matbaacılık, Ankara, 1990.
Akgün, N.Egzersiz Fizyolojisi, 4. Baskı, Ege Üniversitesi, Matbaası, 2, 258-260, 1993. Aydos, L. Fiziksel Uygunluk, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.7, Ankara 1991.
Ayan, V., Mülazımoğlu, O. Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 8-10 Yaş Grubu Erkek Çocuklarının Fiziksel Özelliklerinin ve Bazı Performans Profillerinin İncelenmesi (Ankara Örneği) F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg, 23 (3) : 113-118, 2009.
Aygül, A.A. Hentbolcularda, Voleybolcularda ve Basketbolcularda, Sıçrama, Çabukluk, Kol Kuvveti ve Genel Dayanıklılık Özelliklerini Karşılaştırılması, Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 1992.
Baydil, B. Eurofıt Testleri İle 12-14 Yaş Grubu Erkek Öğrencilerin Fiziksel Uygunluk Normlarının Araştırılması (Kastamonu İli Örneği)Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad) Cilt 7, Sayı 2, 79-87, 2006
Bobbert,M. F. Drop Jumping as a Training Method for Jumping Ability, Sport Med.Jan,9(1):7-22,1990.
Bompa, TO. Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Bağırgan Yayınevi Ankara 1998, s. 443,1998.
Brown, M. A. Effect Of Plyometric Training On Vertical Jump Performance In Hifh School Basketball Players. The Journal Of Sports Medicine and Physical Fitness. Vol,26, pp:1-4, 1986.
Chu, D. A. Jumping into Plyometries. Leisure Press, Champing. llinois,s.1-18, 25-75, California1992.
Çakmakçı, O. Türkiye ve Gürcistan A Millî Boks Takımlarının Seçilmiş Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2002.
Eler, S. Bereket S.Elit Türk ve Yabancı Hentbolcuların Motorik ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(4):46-48, 2001.
Eston, R., Reilly, R. Kinanthropometry and exercise physiology laboratory manual, test, procedures and data. Volume 1: Anthropometry. Third edition published, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, pp18,29,30 2009.
Ferdjallah, M., Harris, G.F., Smith, P., Wertsch, J.J. Analysis of Postural Control Synergies During Quiet Standing in Healthy Children and Children with Cerebral Palsy, Clinical Biomechanics, 17, 203-210, 2002.
Fox EL, Bowers RW, Foss LM. Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri, Bağırgan Yayınevi, Ankara, s 15, 1999.
Green, H.J. Labaratory Manual on the Principles of Measurement in Human Performance, Üniversty of British Waretoo, Canada p. 18, 1970.
Günay M, Tamer, K., Cicioğlu, İ. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitabevi, Baran Ofset, Ankara. 219,225,227, 2006.
Hasan K. Edirne İline Bağlı İlkokullardaki (Şehit Asım İlköğretim Okulu Ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı İlköğretim Okulu) 8-11 Yaş Arasındaki Öğrencilerin Eurofit Testleri İle Fiziksel Kondisyonlarının Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi. Edirne, 2008.
Hazar, F., Taşmektepligil, Y. Puberte Öncesi Dönemde Denge ve Esnekliğin Çeviklik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 1, 9- 12, 2008.
Çıngıllıoğlu, F.Ç. Çabuk Kuvvet İstasyon Çalışmasının 16-18 Yaş Grubu Erkek Hentbolcularda Bazı Motorik Özellikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1995.
Kasabalis, A., Douda, H., Tokmakidis, SP. Relationship Between Anaerobic Power And Jumping Of Selected Male Volleyball Players Of Different Ages. Percept Mot Skills.100(3 Pt 1):607-14, 2005.
Koç, H. 14-16 Yaş Grubu Hentbolcu ve Beden Eğitimi Dersi Alan Öğrencilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Eurofit Test Bataryasında Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Yüksek 26
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 2011
Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 5, No 1, 2011
Lisans Tezi, Ankara, 1996.
Koç, H. Kombine antrenman programının erkek hentbolcularda aerobik ve anaerobik kapasiteye etkisi, Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 3 (2) : 48-56, 2010.
Koç, H., Büyükipekci, S. Basketbol ve voleybol branşlarındaki erkek sporcuların bazı motorik özelliklerinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1) :16-22, 2010.
Koç, H.,Coşkun, B., Yılmaz, E., Çoban, O., Yıldız, Y. Bireysel ve takım sporlardaki 13 - 15 yaş grubu erkek sporcuların bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1) :23-30, 2010.
McArdle, WD. Exercise Physiology Energy Nutrition and Human Performance Lea and Fetsiper, Philadelphia, 85-86, 1991.
More, A., Komi, P.V, Gregor, R.J. Biomechancis of Sprint Running. Department of Biology of Physical Activity, University of Jyvaskyla, Finland. p 32, 1992.
Müniroglu, S. 4-5 Yas Grubu Çocukların Sabit Uzun Atlama, Dinamik- Statik Denge Ve Çabukluk Test Degerleri Üzerinde Bir inceleme. Spor bilimleri Dergisi, (6) 4.27-32, Ankara, 1995.
Paasuke, M., Ereline, J., Gapeyeva, H. Knee Extension Strength And Vertical Jumping Performance In Nordic Combined Athletes. J. Sports Med Phys Fitness 41:354-361, 2001.
Pehlivan, Z. 1995-1996 Sezonunda, Türkiye 1.Deplasmanlı Bayanlar Basketbol, Hentbol ve Voleybol Liglerinde Şampiyon Olan Sporcuların Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1997.
Perrin, P., Deviterne, D., Hugel, F., Perrot, C. Judo, Better Than Dance, Develops Sensorimotor Adaptabilities
Involved in Balance Control, Gait and Posture, 15, 187–194, 2002.
Sevim Y., Savaş S. Sporda Yetenek Seçimi. Bilim ve Teknik Dergisi, 785-788, 1993.
Sevim Y. Antrenman Bilgisi, 7. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, 2006. Sevim, Y. Hentbol teknik – taktik, 5. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, 2006a.
Sevim, Y. Basketbol teknik – taktik – antrenman, 6. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, 2006b.
Sevimay D. Okul Öncesi Çocukların Motor Performanslarının _ncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Saglık Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamıs Bilim Uzmanlık Tezi, s. 1-156. Ankara, 1986.
Stamford, B. The Results Of Aerobic Exercise. The Physician And Sports Medicine, 1(9):145, 1983.
Tamer K. Sporda Fiziksel - Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi.Türkerler Kitabevi. Ankara,1995.
Wisloff, U., Castagna, C., Helgerud, J., Jones, R., Hoff, J. British Journal Of Sports Medicine 38, pp.285-288, 2004.
Yörükoğlu, U., Koz, M. Spor Okulu Çalışmaları İle Basketbol Antrenmanlarının 10-13 Yaş Grubu Erkek Çocukların Fiziksel, Fizyolojik ve Antropometrik Özelliklerine Etkisi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2007, Cilt: V, Sayı: 2 79 – 83, 2007.
27

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com