You are here

NEGATİF DUYGUSALLIĞIN STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FAAL FUTBOL HAKEMLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH TO FIND OUT EFFECTS OF NEGATIVE EMOTIONALITY ON STRESS OF REFEREES WORKING IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The study has been carried out to examine negative emotionality and stress levels of the referees working in different parts of Turkey. A total of 104 referees, 16 women and 88 men, has participated in the study. 25-question survey form for negative emotionality developed by Watson, Clark and Tellegen and the work stress scale by Baltas have been used in the study. To determine the personal qualifications of the subjects, 5-question information form has been employed. With the correlation analysis done, there is a meaningful relationship between work stress and negative emotionality but there is a negative meaningful relationship between age factor and service variables and between work stress and negative emotionality.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma; Türkiye’nin çeşitli illerinde faal olarak görev yapan futbol hakemlerinin negatif duygusallık ve stres düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 16 bayan 88 erkek olmak üzere toplam 104 hakem katılmıştır. Araştırmada Baltaş’ın iş stresi ölçeği ve Watson, Clark ve Tellegen’in geliştirmiş olduğu negatif duygusallık ölçeğinin yer aldığı 20 soruluk anket formu kullanılmıştır. Bu bireylerin özlük niteliklerini belirlemek için 5 sorudan oluşan kişisel bilgi formu da kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizinde İş Stresi ile Negatif duygusallık arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir ancak yaş faktörü ve hizmet değişkenleri iş stresi ve negatif duygusallık arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki gözlenmiştir.
165-174

REFERENCES

References: 

1.
AKMAN, S. (2004), “Stresin Nedenleri Ve Açıklayıcı Kuramlar”, Türk Psikoloji Dergisi, s.34 35, 40-55.
2.
BALTAŞ, A., İş Stresi, Kaynak Dergisi, Temmuz-Eylül 2002, Sayı:11.
3.
CAM E. (2004). Çalışma yaşamında stres ve kamu kesiminde kadın çalışanlar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (1-10).
4.
CÜCELOĞLU, D.,(1998), “İnsan ve Davranışı”, (8.basım), İstanbul: Remzi Kitapevi.
5.
EKİNCİ, H. ve EKİCİ, S. (2003), “İşletmelerde Örgütsel Stres Yönetim Stratejisi Olarak Sosyal Desteğin Rolüne İlişkin Görgül Bir Araştırma,” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), s.109-120.
6.
EREN, E. (1998), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul:Beta Yayınevi.
7.
FRESE, M. ve Zapf, D. (1987). `Eine Skala zur Erfassung von Sozialen Stressoren am Arbeitsplatz' (A scale measuring social stressors at work), Zeitschrift fuÈr Arbeitswissenschaft , s.41 , 134-141.
8.
Hintsanen M., Hintsa T, Widell A, Kivimäki M, Olli T. Raitakar, Keltkangas-Järvinen L., (2011). “Negative emotionality, activity, and sociability temperaments predicting long-term job strain and effort–reward imbalance: A 15-year prospective follow-up study”. Journal of Psychosomatic Research 71, 90–96.
9.
JARVİS, M. (2002). “Stress News”. http://www.isma.org.uk/stressnw/teachstress1.htm.
10.
IŞIKHAN, V. (2004), “Çalısma Hayatında Stres ve Basa Çıkma Yolları”, Ankara: Sandal Yayınları, s.23.
11.
LEİTNER, K. (1993). `Auswirkungen von Arbeitsbedingungen auf die psychosoziale Gesundheit'(Consequences of working conditions on psychosocial health), Zeitschrift für Arbeitswissenschaft , s.47 , 98-107.
12.
NAYLOR, C. (2001). “Teacher Workload and Stres” BCTF Research ReportsSection III”. http://www.bctf.ca/ ResearchReports
13.
NORFOLK, D. (1989), “İş Hayatında Stres”, (Çev:Leyla Serdaroglu), İstanbul: Form Yayınları.
14.
ÖZDEVECİOĞLU, M. “Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Pozitif Ve Negatif Duygusallığın Algılanan Örgütsel Adalet Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(3) s.181-202, (2004).
15.
ÖZDEVECİOĞLU, M. (2004), “Sosyal Destek ve Yaşam Tatmininin Mesleki Stres Üzerindeki Etkileri: Kayseri‘de Faaliyet Gösteren İşletme Sahipleri ile Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 22, no. 1: 209-233.
16.
SELYE, H. (1956). The stress of life.: New York McGraw-Hill.
17.
STEGEN, K, Van Diest I, Van de Woestijne KP, et al. Negative Affectivity and bodily sensations induced by 5.5% CO2 enriched air inhalation: is there a bias to interpret bodily sensations negatively in persons with negative affect? Psychology and Health 2000;15:513–525.
18.
STEGEN, K, Van Diest I, Van De Woestijne KP, et al. Do persons with negative affect have an attentional bias to bodily sensations? Cognition and Emotion 2001;15(6):813–829.
19.
STEGEN, K. Het verband tussen negatieve affectiviteit en psychosomatische klachten. (The association between negative affectivity and psychosomatic complaints.). Unpublished doctoral thesis, K.U.-Leuven; 1998.
20.
ŞAHİN, N. H. (1994). “Stresle Başa Çıkma; Olumlu Bir Yaklaşım”, Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara.
21.
TUTAR, H. (2000), Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, İstanbul: Hayat Yayınları.
22.
VASSEND, O. Dimensions of negative affectivity, self-reported somatic symptoms and health-related behaviors. Soc Sci Med 1989;28:29–36.
23.
WATSON, D. / CLARK, Lee A., / TELLEGEN, Auke (1988), “Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales,” Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 54: 1063-1070.
24.
WATSON, D, Pennebaker JW. Health complaints, stress, and distress: exploring the central role of Negative Affectivity. Psychol Rev 1989;96(2): 234–254.
25.
WATSON, D., & Clark, L. A. (1984). Negative affectivity: The disposition to experienceaversive emotional states. Psychological Bulletin, 96(3), 465-490.
26.
WİLLEMSEN J., MARKEY S., DECLERCQ F. & VANHEULE S. (2010). Negative emotionality in a large community sample of adolescents: The factor structure and measurement ınvariance of the short version of the depression anxiety stress scales (DASS-21). Stress and Health, Vol. 27(3), 120-128.
174

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com