You are here

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK ANA-BABA TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

THE DEVELOPMENT OF A PARENTS ATTITUDE SCALE TOWARDS PHYSICAL EDUCATION CLASS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The objective of this study was to develop a valid and reliable scaling tool to scale attitudes of parents towards participation of their children in physical education class. Positive attitudes of parents towards participation of their children in physical education class is of significant importance in providing children with the habit of doing sports and passing on the sports culture to new generations. Therefore, in consideration with the fact that it is particularly necessary to determine the factors affecting attitudes, a study was carried out to develop and make available “a Parents Attitude Scale concerning Participation of Their Children in Physical Education Class.” 186 parents, namely 107 mothers and 79 fathers, whose children attend 6th, 7th and 8th grades, participated into the study. In the exploratory and confirmatory factor analysis in order to check validity of scale; it was determined that the scale is a 4-factor scale and the number of items was fixed to 21. Item load values are between 0.691-0.804 for Factor I, 0.543-0.768 for Factor II, 0.557- 0.806 for Factor III and 0.586-0.801 for Factor IV. In order to test reliability of the scale, Cronbach Alpha reliability and two-halves test correlation (Spearman Brown) coefficients were checked and the said values were found as 0,90 and 0,76 respectively. As a conclusion; it was determined in the outcome of the study of validity and reliability that the scale prepared for scaling attitudes of parents towards participation of their children in physical education class is a practicable scaling tool.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Ana-babalarının çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumların olumlu olması, çocuklara spor yapma alışkanlığının kazandırılması ve spor kültürünün gelecek nesillere aktarımı açısından oldukça önemlidir. Bu bakımdan özellikle tutumları etkileyen etmenleri belirlemede gerekli olacağı düşüncesinden hareketle ‘Çocuklarının Beden Eğitimi Dersine Katılımıyla İlgili Ana-Baba Tutum Ölçeği’ geliştirilerek kullanıma hazır hale getirilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya çocukları ilköğretim 6, 7 ve 8.sınıflarda okuyan 107’si anne ve 79’u baba olmak üzere toplam 186 ana-baba katılmıştır. Ölçeğin geçerliğini test etmek amacıyla yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde; ölçeğin 4 faktörlü olduğu tespit edilmiş ve madde sayısı da 21 olarak belirlenmiştir. Madde yük değerleri I.Faktör için 0.691-0.804; II.Faktör için 0.543-0.768; III.Faktör için 0.557-0.806 ve IV.Faktör için ise 0.586-0.801 arasındadır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise Cronbach Alpha güvenirlik ve iki yarı test korelasyonu (Spearman Brown) katsayısına bakılmış ve bu değerler sırasıyla 0,90 ve 0,76 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla hazırlanan ölçeğin, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda kullanılabilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Alpman C., Eğitim Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve
Çağlar Boyunca Gelişimi, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul,
1972.
2. Balcı A., Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, 1995.
3. Baxter-Jones A.D. ve Maffulli N., “Parental Influence on
Sport Participation in Elite Young Athletes” J. Sports Med.
Phys. Fitness. 43(2). pp. 250-255, 2003;
4. Bayram N., Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi, Ezgi
Kitabevi, Bursa, 2004.
5. Brustad R.J., “Parental and Psychological Influences on
Children’s Attraction to Physical Activity” Pediatric
Exercise Science. 5. pp. 210-213,1993.
6. Büyüköztürk Ş., Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El
Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2004.
7. Carter C.D., Doing Quantative Psychological Research:
From Design to Report, Psychology Pres Ltd., UK, 1997.
8. Cheffers J.T.F. ve ark., “The Development of An
Elementary Physical Education Attitude Scale” Physical
Educator. 33. pp. 30-33, 1976.
9. Cohen C. “Influence of Parental Beliefs on Attitudes and
Exercise Levels in Middle School Children”.
http://dscholarship.lib.fsu.edu/undergrad/131. Erişim
Tarihi: 30 Ağustos 2005.
10. Çapri, B. ve Kan, A., “Öğretmen Kişilerarası Öz-
Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. 2(1). pp. 48-61, 2006.
11. Demirhan G. ve Altay F., “Lise Birinci Sınıf
Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin
Tutumları Ölçeği II” Spor Bilimleri Dergisi. 10(2). pp. 9-20,
2001.
12. Demura S.N.C., “A Study of General Attitudes
of Femela College Student’s towards Physical
Education Practice: Construction of A Questionnaire
of General Attitudes” Bulletin of the Faculty of
Education. Kanazawa University. Educational
Science. 40. pp. 247-257, 1991.
13. Erkuş A., Psikometri Üzerine Yazılar, Türk
Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2003.
14. Frias C.M. ve Dixon R.A., “Confirmatory Factor
Structure and Measurement Invariance of the Memory
Compensation Questionare”, Psychol Assess. 17(2).
pp. 168-178, 2005.
15. Gökmen H., Gençlerin Gelişmelerinde Beden
Eğitiminin Rolü (Fiziksel Psikolojik ve Sosyal
Gelişmede), Orta Öğretim Kurumlarında Beden
Eğitimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği Yayınları
Öğretim Dizisi, Ankara, 1988.
16. Gömleksiz M.N., “Kitap Okuma Alışkanlığına
İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği”
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14(2). 2004.
17. Güllü M. ve Güçlü M., “Ortaöğretim Öğrencileri
İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeğinin
Geliştirilmesi” Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Bilimleri Dergisi. 3(2). pp. 138-151, 2009.
18. Güven Ö. ve Öncü E. “Beden Eğitimi ve Spora
Katılımda Aile Faktörü” Aile ve Toplum Dergisi. 3(10).
pp. 81-90, 2006.
19. Haris K.W., Parental Expectations of High
School Interscholastic Athletic Activities. Unpublished
Doctoral Thesis. Virginia State University, 1999.
20. Hendley K.L., Parental Involvement in Youth
Sports. Unpublished Master Thesis. North Carolina
State Universitesi, 2004.
194
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 3, 2011
Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 5, No 3, 2011
21. Hergüner G., “Çocuğun Spora Yönelmesinde
Ailenin Rolü ve Önemi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi. 6. 1991.
22. Hoyle R.H. ve Leff S.S., “The Role of Parental
Involvement in Youth Sport Participation and
Performance” Adolescence. 1997.
23. Hu L. ve Bentler P.M., “Cutoff Criteria for Fit
Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional
Criteria Versus New Alternatives”, Structural Equation
Modeling. 6. pp. 1-55, 1999.
24. İnceoğlu M., Tutum Algı İletişim, V Yayınları,
Ankara, 1993.
25. Kılcıgil E., “Ailelerin Çocuklarını Yaz Futbol
Okullarına Gönderme Nedenleri, Beklentileri ve Sosyo-
Ekonomik Durumları” Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal
Alanlar Kongresi. pp. 214-221, 10-11 Ekim 2003.
26. Kut S. ve Koşar N., Aile ve Çevre Sorunlarının
Gencin Kişiliğine Etkisi, Milli Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını,
Ankara, 1998.
27. Küntay E. Çocuk ve Gençlerde Davranış
Bozukluğunu Düzeltici Önlem Olarak Spor. Erdemli A,
editör. Spor Ahlakı ve Spor Felsefesine Yeni Yaklaşımlar.
İstanbul: Meya Matbaacılık; 1991.
28. Larson C.A.. Curriculum Foundation and
Standarts for Physical Education, Englewood Cliffs, New
Jersey, 1970.
29. Marsh H.W. ve Balla J., “Goodness of Fit
Confirmatory Factor Analysis: The Effects of Sample Size
and Model Parsimony”, 1992.
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED349316.pdf, Erişim
Tarihi: 15 Şubat 2011.
30. Martens F.L., “A Scale for Measuring Attitude
toward Physical Education in the Elementary School” The
Journal of Experimental Education. 47(3). pp. 239-247,
1979.
31. McPherson, B.D. ve ark., The Social Significance
of Sport, Human Kinetics Publisher, Champaign, 1986.
32. Öncü E. ve Cihan H., “Sınıf Öğretmenliği
Programı Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik
Tutumları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”
4.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 9-11 Kasım 2007.
33. Özdamar K., Paket Programlar İle İstatistiksel Veri
Analizi I, 2.Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 1999.
34. Özer D. ve Aktop A., “İlköğretim Öğrencileri İçin
Hazırlanmış Bir Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeğinin
Adaptasyonu” Spor Bilimleri Dergisi. 14(2). pp. 67-82,
2003.
35. Özsandıkçı K., Yüzme Sporuna Katılımda Ailenin
Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. 2010.
36. Öztürk F., Toplumsal Boyutlarıyla Spor,
Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1998.
37. Pehlivan Z., “Beden Eğitimi Dersi İçin Tutum
Ölçeği Geliştirme” 5.Uluslararası Spor Bilimleri
Kongresi. 5-7 Kasım 1998.
38. Schermelleh-Engel K. ve Moosbrugger H.,
“Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Test
of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit
Measures”, Methods of Psychological Research
Online. 8(2). pp. 23-74, 2003.
39. Schumacker R.E. ve Lomax R.G., A
Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling, 1th
Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., NJ, 1996.
40. Sheehy D.A., “Parents’ Perceptions of Their
Child’s 5th Grade Physical Education Program”
Physical Educator. 63(1). pp. 30-37, 2006.
41. Sherif M. ve Sherif C.W., Sosyal Psikolojiye
Giriş II (Çev: M. Atakay ve A. Yılmaz), Sosyal
Yayınlar, İstanbul, 1996.
42. Sherrill C. ve Toulmin M., “A Children’s
Attitude Inventory toward Physical Education”
Unpublished Manuscript. Texas Woman’s University.
Denton, 1977.
43. Stewart M.J. ve Gren S.R., “Parental Attitudes
toward Physical Education” Physical Educator. 44(3).
pp. 344-348, 1987.
44. Sümer N., “Yapısal Eşitlik Modelleri”, Türk
Psikoloji Yazıları. 3(6). pp. 49-74, 2000.
45. Tabachnick B.G. ve Fidel L.S, Using
Multivariate Statistics, 4th Edition, Allyn and Bacon,
Inc., MA, 2001.
46. Tamer K., Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları,
Ankara, 1987.
47. Tavşancıl E., Tutumların Ölçülmesi ve SPSS
İle Veri Analizi, 1.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,
2002.
48. Turgut M.F. ve Baykul Y., Ölçekleme
Teknikleri, ÖSYM Yayınları, Ankara, 1992.
49. Üzüm H. ve Mirzeoğlu N., “İnanç ve
Tutumlarda Sporun Yeri ve Önemi” Beden Eğitimi ve
Sporda Sosyal Alanlar Kongresi. pp. 491-497, 10-11
Ekim 2003.
50. Varış F., Eğitim Bilimine Giriş, Anadolu
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, Ankara,
1990.
51. Yıldız Ö., Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi
Dersine Yönelik Tutumları ve Karşılaştıkları
Problemler. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com