You are here

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MERAKLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Kayseri İli Örneği)

A RESEARCH ON CURIOSITY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS (Kayseri Province Sample)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of research is to determine the curiosity level of physical education and sports teachers. Research was conducted with physical education and sports teachers (N=230) working in Kayseri during the 2011-2012 academic year. “The Curiosity Index (CI-3)” which was developed by Ainley (1987) and adapted into Turkish by Demirel and Coşkun (2009) was used for data collection tools. In data analysis descriptive statistics, frequency (n), percentage (%), mean (  ) and standard deviation (Sd) were utilized. In order to explore the differences, non-parametrical tests Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests were used and SPSS 18.0 statistics package program was used to determine if there was a relationship among the data. According to the findings, women had higher curiosity level than men, singles had higher curiosity than married people and age group ≤ 30 years had higher curiosity than age group ≥ 31 years. The curiosity increased with the decrease in working years.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Kayseri’de resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan 230 beden eğitimi öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Ainley (1987) tarafından geliştirilen (Akt. Fulcher, 2004) ve türkçeye uyarlama çalışmaları Demirel ve Coşkun (2009) tarafından yapılan “Meraklılık Ölçeği (CI-3)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde kişisel bilgiler için betimsel istatistik yöntemleri frekans (n), yüzde (%), aritmetik ortalama (  ) ve standart sapma (Ss) kullanılmıştır. Farklığı tespit etmek amacıyla; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve medeni durum değişkenlerinde normal dağılım ve homojenlik koşulları yerine gelmediği için Non-Parametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Sonuçlar 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; kadınların meraklılık puanı erkeklere göre daha yüksek, bekârların meraklılık puanı evlilere göre daha yüksek, 30 yaş ve altı olanların meraklılık puanı 31 yaş ve üstü olanlara göre daha yüksek ve kıdem azaldıkça meraklılık puanı daha yüksek bulunmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Ainley, M.D. The factor structure of curiosity measures:
breadth and depth of interest curiosity styles. Australian
journal of psychology, 39(1), 53-59, 1987.
2. Akkoyunlu, B. Information Literacy and Lifelong Learning.
The 8th International Educational Technology
Conference, 6 – 8 May 2007 (p:11-15), Anadolu
University, Eskişehir, 2008 [Bilgi okuryazarlığı ve yaşam
boyu öğrenme. Sekizinci Uluslar arası Eğitim
Teknolojileri Konferansı].
3. Berlyne, D.E. conflict, arousal and curiosity. New York:
Graw-Will, 1960.
4. Berlyne, D.E. Uncertainty and epistemic curiosity. British
Journal of Psychology, 53(1), 27-34, 1962.
5. Berlyne, D. E Curiosity and learning. Motivation and
Emotion, 2, 97–175, 1978.
6. Certel, Z; Yalçınkaya, M. Critical Thinking Tendencies of
the Students of School of Physical Education and
Sports, the 7th National Congress of School of Physical
Education and Sports, 25-27 May, Van, 2011. [Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel
Düşünmeye Yönelik Eğilimleri. 7. Ulusal Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği Kongresi].
7. Çekiç, S. Investigation of Critical Thinking Levels of
Pregraduate Students of School of Math Teaching in
terms of some variables. Unpublished Master Thesis,
Dokuz Eylül University, Educational Sciences Institute,
Izmir, 2007. [Matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin
eleştirel düşünme gücü düzeylerinin bazı değişkenlere
göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
İzmir].
8. Day, H. I. Curiosity and the interested Explorer.
Performance and Instruction, 21, 19 22, 1982.
9. Demirel, M. and Coşkun, Y. D. Investigation of Curiosity
Levels of University Students in terms of some variables,
Mehmet Akif Ersoy University, Educational Faculty
Journal Year 9, Issue number 18, 111-134, 2009.
[Üniversite Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi].
10. Deringöl,Y., Yaman,Y., Özsarı, i., Gülten, D.G.
Investigation of Curiosity Levels of Candidate Primary
School Teachers. International Conference on New
Trends in Education and Their Implications 11-13
November, Antalya-Turkey, 2010. [İlköğretim Öğretmen
Adaylarının meaklılık düzeylerinin incelenmesi].
11. Facione, P.A., Sanchez, C.A., Facione, N.C., & Gainen,
J. The Dispositions toward critical thinking, Journal of
General Education, 44 (1), 1-25,1995.
12. Fulcher, K. H. Towards measuring lifelong learning: The
curiosity index. Unpublished doctoral dissertation, James
Madison University, Department of Graduate
Psychology, USA, 2004.
13. Gülten, D.G., Özsarı, i., ., Yaman,Y., Deringöl,Y., The
correlation between self sufficiency perceptions about
computer and curiosity levels of Candidate math
teachers, Natural Sciences Teachers, Social Sciences
Teachers and Class teachers. International Conference
on New Trends in Education and Their Implications 11-
13 November, Antalya-Turkey 2010. [Matematik, Fen
Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının
Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık
Düzeyleri Arasındaki İlişki].
14.http://cepkpss.blogcu.com/guduleyici-ogrenme/6644041
(10 September 2012).
15. Knapper, C. & Cropley, A. Lifelong learning in higher
education. London: Kogan Page, 2000.
16. Köymen, Ü. Motivative learning. A, Şimşek (Ed.),
Democracy in the classroom. Ankara: Publications,111-146,
2002.[Sınıfta Demokrasi. Ankara: Eğitimsen Yayınları].
14. Kürüm, D. Critical Thinking Strength of Candidate Teachers.
Unpublished Master Thesis, Anadolu University Educational
Sciences Institute. Eskişehir, 2002. [Öğretmen Adaylarının
Eleştirel Düşünme Gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü].
17. Loewenstein, G. The psychology of curiosity: A review and
reinterpretation. Psychological Bulletin, 116, 75–98, 1994.
18. Loewy, E. H. Curiosity, imagination, compassion, science,
and ethics: Do curiosity and imagination serve a central
function? Health Care Analysis, 6, 288–294, 1998.
19. Özdemir, S. M. “Evaluation of Critical Thinking Skills of
University Students in terms of some variables, Turkish
Educational Sciences Journal , 3(3). 2005. [Üniversite
Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi].
20. Noone, S. M. Mandatory versus voluntary adult learners:
implications for trainers. Unpublished doctoral dissertation,
Oregon State University, USA.1994.
21. Reio, T. G. Effects of curiosity on socialization-related
learning and job performance In adults. Unpublished
doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State
University, USA, 1997.
22. Saçlı, F., Demirhan, G. Determination and Comparison of
Critical Thinking Levels of the students who studied at the
School of Physical Education and Sports. Sports Sciences
Journal Hacettepe J. of Sport Sciences 19 (2): 92-110,
2008.[Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programında
Öğrenim Gören Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin
Saptanması ve Karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi
Hacettepe].
23. Saçlı, F, Determination and Comparison of Critical Thinking
Levels of the students who studied at the Departments of
Training and Recreation of the School of Physical Education
and Sports. Hacettepe University. Health Sciences Institute.
Master Thesis. Ankara, 2008. [Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Antrenörlük ve Rekreasyon Programlarında
Öğrenim Gören Öğrencilerin Eleştirel Düşünme
Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması. Hacettepe
Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi].
24. Stern, D. N. The interpersonal world of the child. New York:
Basic Books, 1973.
25. TDK (2012) Turkish Language Association Dictionary.
http://tdkterim.gov.tr/bts/ (19 September 2012). [Türk Dil
Kurumu güncel sözlük].
26. Temel, C., Avşar, P. Physical Education at the Primary
Schools 1st-8th grades Teacher Books. Ankara: MEB State
Books, 2008. [İlköğretim Beden Eğitimi 1-8. Sınıflar
Öğretmen Kitabı. Ankara: MEB Devlet Kitapları].
27. Tokyürek, T. The effect of Teacher Attitudes on Critical
Thinking Skills of the students. Unpublished Master Thesis.
Sakarya University Social Sciences Institute, Sakarya, 2001.
[Öğretmen Tutumlarının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme
Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü].
28. Wohlwill, J. F. Introduction. In D. Görlitz & J. F. Wohlwill
(Eds), Curiosity, imagination and play (s.1-21). Hillsdale, NJ:
Erlbaum, 1987

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com