You are here

INVESTIGATION OF EMPATHY AND SELFESTEEM IN DECISION MAKING AND DECISIONMAKING STYLES AMONG THOSE WHO PLAYED TEAM SPORTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the empathy and self-esteem in decision-making and decision-making styles of athletes who are playing team sports according to their gender, type of sports they play and sports experience (the years of participation in sports). The sample of the study was composed of a total of 202 the licensed athletes playing in different sports clubs in Izmir, Turkey during 2010-2011 season and they were basketball players (n=53), soccer players (n=76), and handball players (n=73). Their mean age was 22.95±3.45 years and their mean sports experience was 9.57±4.85 years. Melbourne Decision Making Questionnaire I-II which was developed by Mann et al. (1998) and Turkish adaptation of which was performed by Deniz (2004), and Empathy Scale in the Sports Situations (ESSS) developed by Erkuş and Yakupoğlu (2001) were employed as measuring devices. Personal data were analyzed by descriptive statistical analysis such as frequency (n), percentage (%), mean ( ) and standard deviation (Sd). Non-Parametric Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis test and multiple regression analysis were used to determine differences since the data for gender, type of sports and sport experience did not follow a normal distribution and were not homogenous. In conclusion, the emotional empathy scores and total empathy scores of female players were higher than male players. Handball players had higher emotional empathy than soccer and basketball players. Athletes who had sports experience between 1-9 years had lower selfesteem in decision-making compared to the players who had more than 10 years of sports experience and used the buck-passing decision-making and hyper vigilance decision-making styles more often.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, takım sporu yapan sporcuların empati ve karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinin cinsiyet, spor türü ve spor deneyimi değişkenlerine göre incelenmesi ve karar vermede özsaygı ve karar verme stillerine göre empatinin yordanması amaçlanmaktadır. Araştırma örneklem gurubunu 2010 sezonunda İzmir ilindeki kulüplerde lisanslı olarak basketbol (n=53) futbol, (n=76), hentbol (n=73) oynayan, yaş ortalaması (  yaş=22.95±3.45) ve spor yapma süre ortalamaları (  spordeneyimi=9.57±4.85) olan toplamda 202 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada Mann ve Diğ. (1998) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlama çalışmaları Deniz (2004) tarafından yapılmış “Melbourne Karar Verme Ölçeği I-II’nin (Melbourne Decision Making Questionaire I-II)” ölçeği ve Erkuş ve Yakupoğlu (2001) tarafından geliştirilen Spor Ortamında Empati SEM (Empathy Scale in The Sports Sıtuatıons ESSS) Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde kişisel bilgiler için betimsel istatistik yöntemlerinden frekans (n), yüzde (%), aritmetik ortalama ( ) ve standart sapma (Ss) kullanılmıştır. Farklığı tespit etmek amacıyla; cinsiyet, spor türü ve spor deneyimi değişkenlerinde normal dağılım ve homojenlik koşulları yerine gelmediği için Non-Parametrik testlerden Mann-Whitney U, Kruskal Wallis testi ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak duygusal empati ve toplam empati (SEM) puanı, kadın sporcularda daha yüksek bulunmuştur. Hentbolcuların duygusal empatileri basketbol ve futbolculara göre daha yüksektir. Spor deneyimi 1-9 yıl olan sporcuların karar vermede öz saygıları spor deneyimi 10 yıl ve üzeri olan sporculara göre düşük olduğu ve kaçıngan ve panik karar verme stillerini daha çok kullandıkları görülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Alver, B. (2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Eğitimi Alan Öğrencilerin Empatik Beceri ve Karar
Verme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenlere göre
İncelenmesi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir
Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:10 [in Turkish].
2. Avşar, P. ve Temel, C. (2008). İlköğretim Beden Eğitimi
1-8. Sınıflar öğretmen kitabı. Ankara: MEB Devlet
Kitapları. [in Turkish].
3. Avşaroğlu, S. (2007). Evaluation of Self-esteem in
decision-making, decision-making styles and Coping
with Stress styles of university students in terms of selfesteem
and some variables. Unpublished Doctorate
Dissertation. Selçuk University, Social Sciences
Institute, Konya, [Turkish with English Abstract].
4. Bar-Elı, M. Raab, M. (2006). Judgment and Decision
Making in Sport and Exercise: Rediscovery and New
Visions. Psychology of Sport and Exercise. 7, 519–524.
5. Baştuğ, G. (2009). Evaluation of the correlation with
empathic skills and life satisfaction of candidate
volleyball referees, Niğde University Physical Education
and Sports Sciences Journal Volume 3, Number 3
[Turkish with English Abstract].
6. Budak, Selçuk. (2000). “Psikoloji Sözlüğü.” Bilim Ve
Sanat Yayınları. Ankara [in Turkish].
7. Certel, Z, Aksoy, D, Çalışkan, E, Yerlisu Lapa, T,
Özçelik, M.A, Çelik, G. (2012). Research on selfesteem
in decision making and decision making styles
in taekwondo athletes. 3 rd. World Conference on
learning, Teaching and Educational leadership. 25-28
October 2012 Brussells, Belgium [Turkish with English
Abstract].
8. Çetin, M. Ç. (2009). A comparative evaluation of
Decision-making styles, Social Skill Levels and Coping
with Stress styles of SPES students in terms of some
variables. Unpublished Doctorate Dissertation. Gazi
University. Education Sciences Institute Ankara [Turkish
with English Abstract].].
9. Çetin ,M. Ç. Çağlayan, H. S. Yıldırım, Y. (2010).
Evaluation of Self-esteem in decision-making and
decision-making styles of the applicants who
participated in the special sportive ability exam of
SPES, 11th International Sports Sciences Congress,
Antalya 10 to 12 October [Turkish with English
Abstract].
10. Deniz, M. E. (2002). A comparative evaluation of
decision-making styles and social skill levels of
university students in terms of Ta-Dominant ego and
some personality qualities. Published Doctorate
Dissertation. Selçuk University, Social Sciences
Institute. Konya [Turkish with English Abstract].
11. Deniz, M.E. (2004). “Investigation of the Relation
between Decision Making Self-Esteem, Decision
Making Style and Problem Solving Skills of University
Students”. Eurasian Journal of Educational Research.
Vol: 15. 23-35
12. Dorak, F., Vurgun, N. (2006). Takım Sporları Açısından
Empati Ve Takım Birlikteliği İlişkisi Spormetre Beden
Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (2) 73-77 [Turkish
with English Abstract].
13. Dökmen, Ü. (1987). “Empati kurma becerisi ile
sosyometrik statü arasındaki ilişki” A.Ü.E. B. F. Dergisi
20 (1-2);183-207 [in Turkish]
14. Dökmen, Ü., (2006). İletişim Çatışmaları ve Empati, 35.
Baskı, Sistem Yayıncılık, Ankara [in Turkish].
15. Egesoy, H. Eniseler, N. Çamlıyer, H. Çamlıyer, H.
(1999). Elit Ve Elit Olmayan Futbol Oyuncularının Karar
Verme Performanslarının Karar Verme Hızı Ve Verilen
Kararın Doğruluğu Açısından Karsılaştırılması. Beden
Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, Manisa, 2, (3), 22-33,
[in Turkish].
16. Eisenberg, N. and Miller, P. A. (1987). The relation of
empathy to prosocial and related behaviors.
Psychological Bulletin, 101, 91-119.
17. Eisenberg, N., Holmgren, AR., Fabes, AR., (1998).
“The Relation of Children’s Situational Empathy-Related
Emotions to Dispositional Prosocial Behavior”,
International Journal of Behavioral Development, 22(1),
pp. 169-193.
18. Erkuş, A .,Yakupoğlu, S., (2001). Spor Ortamında
Empati Ölçeği (SEM) Geliştirme Çalışması. Spor
Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences, 12 (1),
22 -31 [Turkish with English Abstract].
19. Ersever, H.Ö. (1996). The effect of Decision-making
program and experience of interaction group upon
decision-making styles of university students.
(Unpublished Doctorate Dissertation) Ankara: A.Ü.
Social Sciences Institute [Turkish with English Abstract].
20. Fontana, F. E. (2007). The Effects of Exercise Intensity
on Decision Making Performance of Experienced and
Inexperienced Soccer Athletes. Ph.D Thesis. University
of Pittsburg.
21. Güçray, S. (1998). KDÖ-Karar Verme Davranışları
Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliği. Ç.Ü.Eğitim Fakültesi
Dergisi, 2 (14), 60-68 [in Turkish].
22. Hoffman, ML. (1990). The Contribution of Empathy to
Justice and Moral Judgment, In: Esinberg N, Strayer J.
(Editors), Empathy and Its Development, Cambridge
University Press, pp.47-80, New York.
23. Johnson. J. G. (2006). Cognitive Modeling of Decision
Making in Sports. Psychology of Sport and Exercise. 7
(6), 631–652.
24. Kalliopuska, M. (1987). The relation of empathy and
self-esteem with active sporting. Report Paper
presented at the Beiennial Meeting of the International
Society.
27
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 7, Sayı 1, 2013
Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 7, No 1, 2013
25. Karakaya, A. D. (2001). Empathic Skills of Nursing
Students of Akdeniz University. İstanbul University.
Master Dissertation. Health Sciences Institute. İstanbul
[Turkish with English Abstract].
26. Kesici, S. A (2002). Comparative evaluation of
decision-making strategies of university students in
terms of psychological need patterns and personality
qualities. Unpublished Doctorate Dissertation. Selçuk
University, Social Sciences Institute. Konya [Turkish
with English Abstract].
27. Kıoumourtzoglou, E., Kourtessıs, T., Mıchalopoulou, M.
And Derrı, V. (1998). Differences in Several Perceptual
Abilities between Experts and Novices İn Basketball,
Volleyball and Water-Polo. Perceptual and Motor Skills.
86 (1) 899-912.
28. Kolayiş, H., Yiğiter, K. (2010). Evaluation of Empathy
Skills of SPES teachers teaching in primary and high
schools in Kocaeli Province. International Online
Journal of Educational Sciences, 2 (2), 562-578
[Turkish with English Abstract].
29. Korkmaz N. H, Şahin E, Kahraman M, Öztürk F. Uludağ
(2003). Comparison of Empathy Skills of SPES
students of Uludağ University in terms of age” Uludağ
University Education Faculty Journal 17:95-103.33
[Turkish with English Abstract].
30.Kuzgun, Y. (1992). Karar Stratejileri Ölçeği:
Geliştirilmesi Ve Standardizasyonu. VII. Ulusal Psikoloji
Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Türk Psikologlar Derneği
Yayınları. Ankara. [in Turkish].
31. Mann, L., Radford, M., Burnett, P., Ford, S., Bond, M.,
Leung, K., Nakamura, H., Vaughan, G. And Yang, K. S.
(1998). Cross-Cultural differences in Self-Reported
Decision-Making Style and Confidence. International
Journal of Psychology. 33, 325-335.
32. Mc Pherson, S. L. (1999)Expert-Novice Differences İn
Performance Skills And Problem Representations Of
Youth And Adults During Tennis Competition. Research
Quarterly For Exercise And Sport. 70 (3), 233-251.
33. Mehrabian, A., Epstein, N., (1972). “A Measure of
Emotional Empathy”, Journal of Personality, 40(4), pp.
525-543.
34. Mau, W. C. (2000). Cultural differences in career in
career decision-making styles and self-efficacy. Journal
of Vocational Behavior, 57, 365-378.
35. Murray, B. (1998). Does ‘ Emotional Intelligence’ Matter
in The Workplace?, American Psychological
Association, 29,7, 306-314.
36. Plous, S. (1993). The Psychology of Judgment and
Decision Making, McGraww Hill, New York, 302.
37. Rogers, C. R. (1951). Client Centered Therapy. Boston,
Mass: Hougton Mifflin Co.
38. Sezer, Ö. ve Damar, S., (2005). Empati Nedir, Empati
Öğretilebilir Mi?, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dergisi, C.6, S.9. 7 [in Turkish].
39. Sezen Balçıkanlı, G., Yıldıran, İ. (2011). Profesyonel
Futbolcuların Sportmenlik Yönelimleri ve Empatik Eğilim
Düzeyleri, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi IX (2) 49-56 [Turkish with English Abstract].
40. Stein, E. (1970). On the Problem of Empathy. 2nd Ed.
The Hague, The Netherlands: Matinus Nijhoff/Dr W.
Junk Publishers.
41. Şahin, M. (2008). Evaluation of Decision-making styles
of Turkish Football Referees in terms of refereeing
classification and some variables. Unpublished Master
Dissertation. Selçuk University. Health Sciences
Institute, [Turkish with English Abstract].
42. Tanrıdağ, Ş. R. (1992). Evaluation of empathic skill
levels and tendencies of the personnel working at
mental health services in terms of some variables.
Unpublished Doctorate Dissertation, Hacettepe
University, Social Sciences Institute, [Turkish with
English Abstract].
43. Uygun, E. (2006). Determination of empathic skill levels
of the personnel working in psychiatry service.
Unpublished Master Dissertation, İstanbul University
Health Sciences Institute, İstanbul [Turkish with English
Abstract].
44. Yılmaz, İ. Akyel, A. (2008). Beden Eğitimi Öğretmen
Adaylarının Empatik Eğilim Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Cilt 9, Sayı 3,(27-33) [in Turkish].
45. Zekioğlu, A., Tatar, A., (2006). Üniversite Eğitim Gören
Futbolcuların Empatik Becerilerinin Kişilik Özellikleri ile
Karşılaştırılması, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Dergisi IV(4) 135-138 [in Turkish].

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com