You are here

YAZ SPOR OKULLARINA KATILAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN PSİKOLOJİK KAZANIMLARININ İNCELENMESİ

EXAMINING PSYCHOLOGICAL ACHIEVEMENTS OF THE FAMILIES OF CHILDREN PARTICIPATING IN SUMMER SPORT SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
To identify the psychological achievement of families whose children participated and carried on Summer Sport School opened by Ankara Gençler Birliği Sport Club in 2011. Research was conducted in descriptive survey model. This study consists of 115 mothers, 207 fathers, totally 322 parents. Data was collected using "A scale of psychological gains in sports" developed by Cepikurt (2005). Scale has 32 items and four sub-scales (“supervising”, “identification”, “getting a social status”, “self-respect”). The internal consistency coefficient is 0.90. Kruskal Wallis test, One-Way ANOVA and T-Test were used to analyze collected data. SPSS 15.0 program was used to analyze data. Value of 0.05 was considered to be the significance level. The most important achievement of families to send their children to Summer Sport School are respectively "Supervising", "Self-Esteem", "Identification" and "Getting a Social Status". While no gender differences were found in sub-scales of getting a social status and supervising, significant differences were found in sub-scales self-esteem and identification. Significant relations were found in getting a social status, self-esteem, identification and supervising sub-scales between age variable. While no significant differences was found in sub-scale of getting a social status according to education variable, significant differences were found in self-esteem, identification and supervising sub-scales between groups.
Abstract (Original Language): 
Ankara Gençler Birliği Spor Kulübü’nün 2011 yılında açtığı yaz spor okullarına katılan ve devam eden çocukların ailelerinin psikolojik kazanımlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma betimsel nitelikte ve tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu 115’i anne, 207’si baba olmak üzere toplam 322 veli’ den oluşmuştur. Araştırmanın verileri Çepikkurt (2005) tarafından geliştirilen ‘’Sporda Ailenin Psikolojik Kazanımlar Ölçeği’ ile toplanmıştır. Ölçek 32 maddeden oluşmakta olup dört alt boyutu (‘’Statü Kazanma’’, “ Benlik Saygısı’’, “Özdeşleşme’’, “Kontrol Edicilik’’) bulunmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı.90’dır. Toplanan veriler üzerinden t-testi, Kruskal Wallis testi ve tekyönlü varyans analiz testleri yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde (SPSS 15) Paket Programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0,05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Ailelerin çocuklarını Yaz Spor Okullarına göndermedeki en önemli kazanımları sırasıyla ‘’Kontrol Edicilik’’, ’’Benlik Saygısı’’, ’’Özdeşleşme’’ ve ‘’Statü Kazanma’’ alt boyutları olarak görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre Statü Kazanma ve Kontrol Edicilik alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmazken, Benlik Saygısı ve Özdeşleşme alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Coakley, J., "The good father: parental expectations
and youth sports", Journal of Leisure Studies, 25(2).
pp. 155-163, 2006.
2. Çepikkurt, F., Çocuk sporlarında ailesel katılımın aşırı
olmasının psikolojik kazanımları: Bir ölçek çalışması.
Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden
Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, (YLT) 2005. (In Turkish)
3. Demir, A., 7-14 Yaş Grubu Çocuklarının Spora
Yönlendirilmesine Etki Eden Faktörler. (DT). İstanbul:
Marmara University Health Science Institution, 1996.
(In Turkish with English Abstract)
4. Duman, S., Lök, S., Şirin, E. F., Fişekçioğlu, B. İ., "
Psychological Acquisitions of the Families of the
Children Joining Sport Activities" Selçuk Unıiversity
Journal of Physical Education and Sport Science,
12(3). pp. 204-207. 2010.
5. Ergen, E., Açıkada, C., Bilim ve Spor, Ankara, 1990.
6. Hutchinson, S. L., Baldwin, C. K., & Caldwell, L. L.,
“Differentiating parent practices related adolescent
behavior in the free time context”, Journal of Leisure
Studies, 35(4). pp. 396-422. 2003.
7. Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar,
İlkeler, Teknikler, Ankara, Nobel Yayınevi, 1999. (In
Turkish)
8. Keskin, V., Expectations of Parents Leading Their
Children to Sport. Afyon Kocatepe University Health
Science Institution, Master Thesis. Afyon, 2006. In
Turkish with English Abstract)
9. Ocak, Y., Keskin, V., Tortop, Y., Gölnük, S., "Socioeconomic
conditions and expectaions of families who
send their children to summer sports schools "
Ondokuz Mayıs University, Journal of Sports and
Performance Researches, 2(1). pp.13. 2011.
10.Opper, E., Worth, A., Bös, K., “Kinderfitnesskindergesundheit”,
Bundesgesundheitsbl
Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz, 48. pp. 854-
862. 2005.
11.Özdemir, Ö., Yorguner, T., Alptekin, H., Atahan, A.,
Aşçı, H. F., " Psychological gainings of parent by
involving their children sports " 11th International
Sports Sciences Congress, Antalya 10 to 12 October,
pp. 643 – 645. 2010. (In Turkish)
12.Özdöl, Y. Puberte öncesi (9–10 yaş) çocukların okul
içi bedensel aktivite düzeylerinin kalp atım sayısı
monitörü, hareket sensörü ve fiziksel aktivite anketleri
ile değerlendirilmesi. (DT), Akdeniz Üniversitesi
BESYO, Antalya, 2009. (In Turkish with English
Abstract)
13.Öztürk, F. ,Toplumsal Boyutlarıyla Spor, Ankara,
Bağırgan Yayınevi, 1998. (In Turkish)
14.Smith, R. E., Smoll, F. L., "Coach – Mediated Team
Bulding in Youth Sports" Journal Of Applied Spot
Pyshology, 9(1). 114 -132, 1997.
15. Thompson, A. M., Rehman, L. A., & Humbert, M. L.,
“Factors influencing the physically active leisure of
children and youth: A qualitative study”, Journal of
Leisure Studies, 27:421-438, 2005
16. Tiryaki, S., Spor Psikolojisi Kavramlar, Kuramlar ve
Uygulama. 1.Baskı, Eylül Yayınevi, İstanbul, 2000. (In
Turkish)
17.Wathins, D., Regmi, M., “Participation in sport: A
Nepalese investigation” Perceptual and Motor Skills,
69(2). pp. 657-658. 1989.
18. Yazarer, İ., Taşmektepligil, Y. M., Ağaoğlu, S. Y.,
Ağaoğlu, A. S., Albay, F., Eker, H., "Evaluation of
physical development of the participants ın the
summer basketball school in two mounths period "
Spormetre, 2(4). pp. 163-170. 2004. (In Turkish with
English Abstract)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com