You are here

Beydere Köyü (Manisa) Florası

Flora of Beydere Village (Manisa)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the vascular flora of Beydere village and its surroundings have been investigated between 2005 and 2007 years. 840 plant specimens have been collected from the research area. As a result, 278 species, 66 subspecies and 36 varieties which belong to 273 genera and 63 families, 380 taxa as a total have been determined from the research area. The rates of the species belonging to the certain phytogeographical regions are as follows: the Mediterranean elements 96 (25.26%), the Euro-Siberian elements 13 (3.42%), the Irano-Turanian elements 8 (2.10%). The rates of cosmopolitan or phytogeographically unknown taxa are 263(68.94%), recpectively. The number of endemic taxa found in the research area is 7, so that the endemism ratio is 1.84%. From 380 taxa, 2 taxa belong to the Pteridophyta division whereas 378 taxa belong to the Spermatophtya division. Out of 378 taxa belonging to the Spermatophyta dvision, Gymnospermae and Angiospermae subdivisions have 5 and 373 taxa, respectively. 55 taxa of Angiospermae belong to Monocotyledones and rest (318 taxa) belongs to Dicotyledones. The largest 5 families according to their taxa number in the research area are as follows: Fabaceae (53; 13.94%), Asteraceae (45; 11.84%), Poaceae (33; 8.68%), Brassicaceae (22; 5.78%) and Apiaceae (20; 5.26%). The largest 5 genera according to their taxa number in the area are as follows: Trifolium (5), Bromus (7), Vicia (5), Medicago (5), Silene (5).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 2005-2007 yılları arasında Beydere köyü ve çevresinin damarlı bitkiler florası araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, araştırma alanından 840 bitki örneği toplanmıştır. Araştırma sonucunda 63 familya ve 273 cinse ait 278 tür, 66 alttür ve 36 varyete, toplam 380 takson tespit edilmiştir. Toplam 380 taksondan 96’sı Akdeniz elementi (%25.26), 13 tanesi Avrupa-Sibirya elementi (%3.42), 8 tanesi İran-Turan elementi (%2.10), geriye kalan 263 (%68.94) taksonun ise fitocoğrafik bölgesi ya belli değildir ya da kozmopolittir. Toplanan bitkilerden fitocoğrafik bölgesi saptanabilen 117 taksondan 96’sı Akdeniz (%25.26), 13’ü Avrupa-Sibirya (%3.42), 8’i İran-Turan (%2.10) kökenlidir. Alanda bulunan endemik taksonların sayısı 7’dir. Dolayısı ile alanın endemizim oranı %1.84’dır. Toplam 380 taksondan, 2 tür Pteridophyta, geriye kalan 378 takson ise Spermatophyta bölümüne aittir. 378 Spermatophyta’dan 5 tanesi Gymnospermae alt bölümüne ve 373 tanesi de Angiospermae alt bölümüne aittir. 373 Angiospermae’den ise 318 tanesi Dicotyledones 55 tanesi ise monocotyledones sınıfındandır. Araştırma alanında, içerdiği takson sayısına göre en büyük 5 familya sırasıyla şunlardır: Fabaceae (53; %13.94), Asteraceae (45; %11.84), Poaceae (33; %8.68), Brassicaceae (22; %5.78) ve Apiaceae (20; %5.26). Araştırma alanında, içerdiği takson sayısına göre en büyük 5 cins ise sırasıyla şunlardır: Trifolium (5), Bromus (7), Vicia (5), Medicago (5), Silene (5).

REFERENCES

References: 

Akman, Y. (1999). İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınlar, 1-292, Ankara.
Akyol, Y. (2003). Maldan köyü (Manisa) Florası.Celal Bayar Üniversitesi, Fen
Bilge International Journal of Science and Technology Research 2017, 1(2): 143-154
154
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek LisansTezi, Manisa (Yayınlanmadı).
Davis, P.H. (1965 – 1988). Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. I- X, Edinburgh Univ. Press UK.
Dikicioğlu, N.G., Şık, L. (2008). Dumanlıdağ (Menemen-İzmir) florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 15,1, 13-36.
Duman, H. (1985). Manisa Dağı (Spil) Milli Parkının Flora ve Vejatasyonu Üzerine Bir Çalışma. Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmadı). Ekim, T. Koyuncu, M. Vural, M. Duman, H. Aytaç, Z. Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
Emberger, L. (1955). Sur Le Quetiens Pluviothermique. J.R. Acad. Sc. 234, 2508 –2510.
Gaussen, H. (1954). Theorie Et Classifications Des Climats Et Des Microclimats. 8e Congr. İntern. Bot. Paris. Section 7.
Gemici, Y. (1981). İzmir Yamanlar Dağı ve Çevresinin Flora ve Vejatasyonu. E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı, İzmir.
Gücel, S., Aktaş, K., Altan, Y. (2008). Gürle köyü (Manisa). C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 4.1: 19-30.
Sarı, D., Şık, L. (2006). Avdal köyü (Manisa) florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 13,2, 115-136.
Şık, L., Gemici, Y. (1993). Yunt Dağı (Manisa)’nın Florası. Journal of Faculty of Science Ege University Series B, Vol. 15,1.
MGM. (2016). (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Bülteni, Ankara.
Uğurlu, E., Altan, Y. (1997). Celal Bayar Üniversitesi Kampüs Alanı Florası, C.B.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi dergisi, 1: 36-42.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com