You are here

Bilgi Ekonomisi Değişkenlerine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye- OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları (1995-1999)

First Impressions on Information Economic Variables : A Comparative Study between Turkey and OECD Countries (1995-1999)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The gradual growth in the importance of Information Economics, especially in late 1990s; has led to different research inquiries along with broadened study fields. In addition, there have been continuous disputes on subjects like; how “an information economy” should be defined theoretically, and with which variables can its intensity and characteristics be measured. Thereby, this study covers both the possible variables that build up the information technology, and also it aims to set forth a positioning, by means of comparing Turkey with other countries. Furthermore, in the context of information technology, it has been intended to designate Turkey’s resemblance to other countries in due course, in terms of its information and communication-based technological activities. This study conceives OECD’s (Organisation for Economic Co-operation and Development) criteria for an information economy assessment, and conducts an empirical research. Throughout the study, it has been identified that, in terms of the progress exhibited by Turkey mostly bears resemblance to North European countries, according to the findings which were obtained by using hierarchical cluster analysis.
Abstract (Original Language): 
Bilgi ekonomisinin özellikle 1990’lı yılların sonlarına doğru artan önemi, farklı araştırma sorularının gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çalışma, hem bilgi ekonomisi göstergelerini oluşturan değişkenlerin neler olabileceğini ele almakta ve hem de Türkiye’yi diğer ülkelerle karşılaştıran bir konumlandırma yapmayı amaçlamaktadır. Böylece, bilgi ekonomisi bağlamında, Türkiye’nin zaman içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri faaliyetleri bakımından hangi ülkelerle benzerlik gösterdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)’nin bilgi ekonomisinin varlığını ölçmede kullandığı kriterler göz önünde bulundurularak görgül bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada, çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biri olan kümeleme analizinin kullanılması ile elde edilen bulgulara göre, Türkiye’nin, yıllar itibariyle gösterdiği gelişme yönünden daha çok Kuzey Avrupa ülkeleri ile benzeştiği tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Arrow, K. J. (1984). The economics of information. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bonatti, M., Ermoliev, M. Y. ve Gaivoronski, A. A. (1998). Modeling of multi-agent market systems
in the presence of uncertainty: The case of information economy. Robotics and Autonomous
Systems, 24, 93-113.
Boon, J. A., Britz, J. J., ve Harmse, C. (1994). The information economy in South Africa: Definition
and measurement. Journal of Information Science, 20(5), 334-347.
Brooks, H. ve Gazale, S. R. (2002). Model Selection in an information economy: Choosing what
to learn. Computational Intelligence, 18(4), 566-582.
Burns, C. (1986). The economics of information. Washington, DC: Office of Technology
Assessment, US Congress.
Daveri, F. (2002). The new economy in Europe, 1992–2001. Oxford Review of Economic Policy,
18, 345-362.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2006). Bilgi toplumu stratejisi: 2006-2010. Ankara: DPT.
Eddie, C. Y.; Kuo, E. C. Y ve Low, L. (2001). Information economy and changing occupational
structure in Singapore. The Information Society: An International Journal, 17(4), 281-293.
Galatin, M. ve Leiter, R. D. (Der.) (1981). Economics of information. Boston: Nijhoff.
Godin, B. (2004). The new economy: What the concept owes to the OECD. Research Policy, 33,
679-690.
Godin, B. (2008). The information economy: The history of a concept through its measurement,
1949–2005. History and Technology: An International Journal, 24(3), 255-287.
Gürdal, O. (2004). Bilgi ekonomisi ve/ya yeni ekonomi’nin reddettikleri. Bilgi Dünyası, 5(1), 48-
73.
260
BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Hakkı Okan YELOĞLU
Harrison, R. T. ve Leitch, M. C. (2000). Learning and organization in the knowledge-based
information economy: Initial findings from a participatory action research case study. British
Journal of Management, 11, 103-119.
Karunaratre, D. N. (2001). Issues in measuring the information economy. Journal of Economic
Studies, 13(3), 51-68.
Kim, B., Barua, A. ve Whinston, B A. (2002). Virtual field experiments for a digital economy: A
new search methodology for exploring an information economy. Decision Support Systems,
32, 215-231.
Kim, W. C. ve Mauborgne, R. (1997). Fair process: Managing in the knowledge economy. Harvard
Business Review, 71-92.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com