You are here

Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri

InterPARES Project on the Electronic Records Management and Team Turkey Activities

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
InterPARES Project was started in 1999 and it has three stages. Today, InterPARES 3 Project studies are carried with 15 teams that contain Turkey. While the conceptual and methodological findings of InterPARES 1 and InterPARES 2 (InterPARES 1/ 1999-2001; InterPARES 2/ 2002-2007) are equally applicable to larger and smaller organizations and programs, archives with limited resources, which often have the greatest need for assistance, will result in the outcomes of the research difficult to apply without specific directions on how to move forward. This research project will translate the theory and method of digital preservation drawn from research to date into concrete action plans for existing bodies of records that are to be kept over the long term by archives and archival record units within organizations endowed with limited resources.
Abstract (Original Language): 
InterPARES, 1999 yılında başlatılmış ve üç aşamadan oluşan bir projedir. Projenin üçüncü aşaması olan InterPARES 3, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 15 takımla gerçekleştirilmektedir. Daha önce tamamlanan InterPARES projelerinin (InterPARES 1, 1999-2001; InterPARES 2, 2002-2007) ortaya koyduğu kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar, küçük organizasyonlardan büyük teşkilatlara kadar elektronik bilgi ve belge yönetimi sistemlerinin geliştirilmesinde geniş bir alanda uygulama potansiyeli taşımaktadır. Ancak özellikle daha önce güçlü bir bilgi/belge sistemi ile yapılandırılmamış organizasyonlarda elektronik bilgi ve belge yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi konusunda ciddi profesyonel desteklere gereksinim duyulmaktadır. Bu doğrultuda InterPARES 3 Projesi, daha önceki projelerde sayısal koruma üzerine geliştirilen kuram ve metodolojiyi, arşiv kaynağı olarak uzun dönemli saklama gereği duyulan belgelere sahip kurumlara yönelik uygulama modellerini geliştirmek için kullanmayı amaçlamaktadır.

REFERENCES

References: 

Bogdan, R. C, & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory
and methods (3. bs.). Boston: Allyn and Bacon.
DoD 5015.2. (2002). Design criteria standard for electronic records management software application.
5 Nisan 2006 tarihinde http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/50152std_061902/
p50152s.pdf adresinden erişildi.
Greenwood, D. J. ve Levin, M. (2003). Reconstructing the relationships between universities and
society through action research, UK: SAGE.
Johnson, A. P. (2002). A short guide to action research. Boston: Allyn & Bacon.
InterPARES.(2006). International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems:
INTERPARES I-II. 7 Nisan 2006 tarihinde http://www.interpares.org/ adresinden erişildi.
InterPARES 1 Project. (2009). Project summary. 08 Eylül 2009 tarihinde http://www.interpares.org/
ip1/ip1_index.cfm adresinden erişildi.
InterPARES 2 Project. (2009). The International Research on Permanent Authentic Records in
Electronic Systems. InterPARES. 6 Ekim 2007 tarihinde http://www.interpares.org/ip2/ip2_
index.cfm adresinden erişildi.
InterPARES 3 Project. (2008). InterPARES 3 Project organizational policy: Final version 2.0. 08
Eylül 2009 tarihinde http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip3_organizational_
policy_v2-0.pdf adresinden erişildi.
InterPARES 3 Project. (2009). Welcome to the InterPARES 3 project. 08 Eylül 2009 tarihinde http://
www.interpares.org/ip3/ip3_index.cfm adresinden erişildi.
Külcü, Ö. (2005). Kamu üniversitelerinde kalite yönetimi ve kalite sistem dokümantasyonu
çerçevesinde belge yönetimi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). “Evaluation of institutional conditions for Electronic Records
Management (ERM) in Turkey: Results of surveys carried out in 17 institution”. InterPARES 3
Symposium. 4-5 June, Seoul, 303-311.
McNiff, J. ve Whitehead, J. (2006). All you need to know about action research. UK: SAGE
302
BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Özgür KÜLCÜ, Tolga ÇAKMAK
Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for the teacher researcher. NJ: Merrill/Prentice Hall.
Özdemirci, F. (2007) Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Geliştirme Projesi. Proje
Yürütücüsü Fahrettin Özdemirci; Araştırmacılar: Mehmet Torunlar, Selvet Saraç, Fatih
Rukancı, Hakan Anameriç. (TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu SOBAG Proje No.
SOBAG 107K195) Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Uzuner, Y. (2005). Özel eğitimden örneklerle eylem araştırmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(2), 1-12.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com