You are here

Bilgi Merkezleri için WordPress Sistemi

WordPress System for Information Centers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Developing web technologies enabled realizing many activities which required information, experience, and hard work or are time consuming, and costly in the near past. For example nowadays to create an internet website, to update it, to acquire a subdomain name and make the site interactive with users can be easily done either cost free or rather with low cost. Systems such as WordPress, ensure to create blog/internet website by sub-domain method and give required technical support to people by their admin panels. These facilities provide new oppurtunities such as communicating with users on the web interactively, obtaining statistical data and publicizing the organization, for information centers. In addition to this, WordPress system with user oriented dynamic blog structure, offers oppurtunities like marketing services to information centers which already have a website. In this study WordPress system will be explained in the context of its installation, by subdomain method and its main attributes which provide communication with users, marketing their organization and services for information centers.
Abstract (Original Language): 
Gelişen web teknolojileri pek de uzak olmayan bir geçmişte maliyeti fazla olan, zaman, emek, bilgi ve tecrübe gerektiren birçok eylemin gerçekleştirilmesini olanaklı kılmıştır. Örneğin bugün bir internet sitesi yapmak, onu güncellemek, alan adı almak ve siteyi kullanıcılarla etkileşimli hale getirmek hem çok kolaydır hem de tercihe göre ya ücretsiz ya da düşük maliyetle yapılabilmektedir. WordPress gibi sistemler alt alan adı yöntemi ile blog/web sitesi yapımı sağlamakta ve yönetici panelleri ile kişilere gerekli olan teknik desteği vermektedirler. Bilgi merkezleri açısından bu olanaklar, web ortamında kullanıcılarla etkileşime geçmek; istatistiksel veri elde etmek ve kurumu tanıtmak bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanı sıra WordPress sistemi, kullanıcı etkileşiminin ön planda tutulduğu dinamik blog yapısıyla, bir internet sayfasına sahip olan bilgi merkezleri için de hizmetlerini pazarlama konusunda imkânlar tanımaktadır. Bu çalışmada bilgi merkezlerine kendi hizmetleri ve sistemleri hakkında tanıtım yapma ve kullanıcılarla etkileşim sağlama olanağı sunan Wordpress sisteminin alt alan adı alma yöntemiyle kurulumu ve ana özellikleri ile kullanımı anlatılacaktır.

REFERENCES

References: 

Wikipedia. (2011). Blog. 20 Şubat 2011 tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/Blog adresinden
erişildi.
WordPress. (2011). WordPress hakkında. 20 Şubat 2011 tarihinde http://www.wordpress-tr.com/
hakkinda adresinden erişildi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com