You are here

Kırgız Kütüphane Topluluğu – Gelişim İçin İşbirliği: Yeni Fırsatlar ve Uygulamalar

Kyrgyz Libraries Community – Co-Operation for Development: New Challenges and New Approaches

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Kyrgyz Libraries Information Consortium”, one of the largest library associations in the country, celebrates its 10th anniversary. The Consortium was established in 2002 and through membership, it comprises more than 400 libraries within Kyrgyzstan, including the National Library, the State Patent and Technical Library, the Library of the Academy of Science, and many other academic and regional libraries. The Consortium’s creation was an answer to the challenges the country faced: lack of information, very low level of technological development, no budget for collection development, lack of cooperation and collaboration between libraries in the country as well as with the international library community. The history and development of the Consortium, the Consortium mission, its goals, its main initiatives and the strategic directions to be taken are presented in the article. The importance of library development and how libraries in developed countries established strong and effective organizations are reviewed and analyzed here. This paper also presents the challenges and approaches that must be taken for future development of libraries in Kyrgyzstan.
Abstract (Original Language): 
“Kırgız Kütüphaneleri Bilgi Konsorsiyumu” ülkedeki en büyük kütüphanecilik derneklerinden biridir ve kuruluşunun onuncu yıldönümünü kutlamaktadır. Bu Konsorsiyum 2000 yılında kurulmuş olup, üyelik sayısı sonucu Kırgızistan içinde toplam 400den fazla kütüphaneyi kapsamaktadır. Konsorsiyum içinde Milli Kütüphane (The National Library) , Devlet Patent ve Teknik Kütüphanesi (State Patent and Technical Library), Bilim Akademisi Kütüphanesi (Library of the Academy of Science), ile bunların yanısıra çok sayıda akademik ve bölgesel kütüphaneler de yer almaktadır. Konsorsiyum’un kuruluşu ülkede karşılaşılan güçlüklere bir karşı çıkış olmuştur: yetersiz bilgi, çok düşük düzeyli teknik gelişmeler, koleksiyon geliştirmek için bütçe ayrılmaması, ülkedeki kütüphaneler arası işbirliği ve beraber çalışma alışkanlığının olmaması gibi sorunların yanısıra, uluslararası kütüphanelerle ilişkilerin de kopuk olması gibi güçlükler sayılabilir.Konsortiıum’un tarihi ve gelişim süreci olduğu kadar, misyonu, amaçları, girişimleri ve izlenecek stratejik hedefleri bu makalede ele alınmıştır. Gelişmiş ülkelerde kütüphanelerin önemi ve bunların nasıl güçlü ve etkin kurumlar olarak geliştikleri incelenerek burada sunulmuştur. Makalede ayni zamanda Kırgızıstan’da kütüphanelerin geliştirilmesi için karşılaşılan güçlükler ve gelecek için izlenmesi gereken yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır.
257-266

REFERENCES

References: 

eIFL - Knowledge without Boundaries. (2012). Retrieved on March 11, 2012 from eIFL: www.eifl.net
Osmonaliev K., Kanimetov D., Abylgaziev R., Sharshenalieva Z. and Sultankulova A. (2007). The
main problems of capacity building in science in Kyrgyz Republic and their solutions =
Основные проблемы развития кадрового потенциала науки в Кыргызской Республике
и пути их решения. In I. Voitov (Ed.), Proceedings of the International Scientific and Practical
conference “Training highly qualified scientists at the conditions of innovative development of the
economy. Regional, interregional and international aspects . Minsk: BelISA. Retrieved on March
6, 2012, from http://www.vivakadry.com/74.htm

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com