You are here

Okul Kütüphanecilerinin Görüşlerine Göre Okul Kültürü Değerlendirmesi

Assessment of School Culture Based on the Views of School Librarians

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the school culture according to the views of the librarians who work in school libraries. The sample of this research consists of librarians who work in private school libraries in Turkey and members of the Turkish Association of School Librarians. Prepared questionnaire and scale were sent to members through the Turkish Association of School Librarians and total of 21 questionnaires were obtained from 15 different schools. The results show that schools within the scope of research have “strong but developable” cultural characteristics in general. According to the views of librarians working in school libraries, schools’ most powerful cultural dimension is “effective communication”, the worst cultural dimension is “democratic governance and participation”. There are many schools exhibiting “medium” and “low” cultural characteristics in the dimension of “motivation” but most of the schools despite negative effects exhibit “strong” cultural characteristics in the dimension of “organizational commitment”.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ile okul kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin görüşleri alınarak okul kültürünün belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma örneklemini Türkiye’deki özel okul kütüphanelerinde çalışan ve Okul Kütüphanecileri Derneği’ne üye olan kütüphaneciler oluşturmaktadır. Hazırlanan anket ve ölçek, Okul Kütüphanecileri Derneği aracılığı ile üyelerine gönderilmiş, 15 farklı okuldan toplam 21 kütüphaneciden yanıt alınmıştır. Elde edilen bulgulardan, araştırma kapsamına giren okulların genel olarak “güçlü fakat geliştirilmesi gereken” kültür özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Okul kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin görüşlerine göre, okulların en güçlü olduğu kültür boyutu “etkili iletişim”, en zayıf olduğu kültür boyutu ise “demokratik yönetim ve katılım” dır. “Motivasyon” boyutunda vasat ve zayıf kültür özellikleri sergileyen okulların çokluğu dikkat çekicidir, fakat olumsuzluklara rağmen “örgütsel bağlılık” boyutunda güçlü özellikler sergilendiği tespit edilmiştir.
138-164

REFERENCES

References: 

Alganer, C.U. (2000). Örgütlerin kuruluş dönemlerinde örgüt kültürü oluşturmaları sırasında
karşılaştıkları sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Atay, K. (2001). Öğretmen yönetici ve denetmenlerin bakış açısından okul kültürü ve öğretmen
verimliliğine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 179-194.
Balcı, A. (1993). Etkili okul: Kuram, uygulama ve araştırma. Ankara: Erek Ofset.
Berg, M.F. (2005). Shaping school culture while implementing a structured in school Improvement
plan. Yayımlanmamış doktora tezi. University of Wisconsin, Madison.
Brown, K.L.Z. (2005). An examination of the relationship between school culture and student
achievement on Ohio sixth-grade proficiency tests. Yayımlanmamış doktora tezi, Kent State
University, Ohio.
Celep, C. (2002). İlköğretim okullarında öğrenme kültürü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,
31, 356-373.
Demirtaş, Z. (2010). Okul kültürü ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 35(158), 3-13.
Dinçer, Ö. (1992). Stratejik yönetim ve işletme politikası, İstanbul: Beta Yayınları.
Erdem, F. ve Özen-İşbaşı, J. (2001). Eğitim kurumlarında örgüt kültürü ve öğrenci alt kültürünün
algılamaları. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 1, 33-57.
Fırat, N. (2007). Okul kültürü ve öğretmenlerin değer sistemleri. Yayımlanmamış doktora Tezi. Dokuz
Eylül Üniversitesi, İzmir.
Güçlü, N. (2003). Örgüt kültürü. Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 147-159.
Howard, J.K. (2008). The relationship between school culture and an effective school library program:
four case studies. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Emporia State University, Emporia.
161
Okul Kütüphanecilerinin Görüşlerine Göre Okul Kültürü BİLGİ DÜNYASI, 2012, 13 (1) 138-164
Önal, H.İ. (Çev.). (1999). IFLA / UNESCO Okul Kütüphanesi Bildirgesi.12 Aralık 2011 tarihinde http://
www.kutuphaneci.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=146&...
id=119 adresinden erişildi.
Önal, H.İ. (2005). New developments on the Turkish school library scene. Journal of Librarianship
and Information Science, 37(3), 141-152.
Özdemir, A. (2006). Okul kültürünün oluşturulması ve çevreye tanıtılmasında okul müdürlerinden
beklenen ve onlarda gözlenen davranışlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 411-433.
Pehlivanoğlu, K. (1999). Özel ortaöğretim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlerin örgüt kültürü
oluşturmadaki yeterlilik derecesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi,
İstanbul.
Scholastic Library Publishing (2008). Okul kütüphaneleri etkili oluyor. (Yaratıcı Kütüphane
Girişimleri Grubu, Çev.). 25 Aralık 2011 tarihinde http://www.ilipg.org/sites/ilipg.org/files/
documents/2011/02/school-libraries-work-scholastic-library-publishingtr.pdf adresinden
erişildi.
Şahin, S. (2010). Okul Kültürünün bazı değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2),
561-575. 25 Aralık 2011 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr adresinden erişildi.
Şimşek, Y. (2003). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki (Eskişehir ili
örneği). Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com