You are here

Bilgi Yönetimi Projelerinde İzlenmesi Gereken Yol Haritası İçin Öneriler

Recommendations for Roadmap of Information Management Projects

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent years many projects that aim to transfer the current services and organizational process to automated system have been launched by public or private organizations through using information technologies in Turkey. In this study some recommendations made for project management approaches at large scale organizations via a roadmap that defines the concept of ‘project’ and utilizes widely used project management standards.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda Türkiye’de, bilgi teknolojileri kullanılarak kamu ya da özel organizasyonların değişik gerekçelerle, gerek kurumsal iş süreçlerinin gerekse de sunduğu hizmetlerin otomasyon sistemlerine aktarımını amaçlayan çok sayıda proje başlatılmıştır. Bu çalışmada “proje”nin kavramsal tanımından başlayarak dünyada yaygın olarak kullanılan ve kabul gören proje yönetim standartlarından da faydalanılarak, büyük ölçekli organizasyonlarda yürütülecek projeler için takip edilmesi gereken yol haritası, proje yönetim yaklaşımları için öneriler verilmektedir.

REFERENCES

References: 

Ambler, S. W. (2011). How successful are IT projects, really? 24 Eylül 2012 tarihinde http://drdobbs.
com/architecture-and-design/232300110?pgno=2 adresinden erişildi.
Dorsey, P. (2005). Top 10 reasons why systems projects fail. 25 Eylül 2012 tarihinde http://www.hks.
harvard.edu/m-rcbg/ethiopia/Publications/Top%2010%20Reasons%20Why%20Systems%20
Projects%20Fail.pdf adresinden erişildi.
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003). Kanun No: 5018. T.C. Resmi Gazete, 25326
(24/12/2003). 24 Eylül 2012 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=
1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch adresinden erişildi.
Kwak ,Y. H. (2005). Brief history of project management. E. G. Carayannis, Y. H. Kwak ve F. T. Anbari
(Eds.). In The Story of Managing Projects: An Interdisciplinary Approach. Westport, Conn.:
Greenwood Publishing Group.
PMI (2008). A guide to the project management body of knowledge. Newtown Square, Pa.: Project
Management Institute.
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2006). T. C. Resmi
Gazete, 26084 (18.02.2006). 25 Eylül 2012 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?
MevzuatKod=3.5.20069972&MevzuatIliski= 0&sourceXmlSearch adresinden erişildi.
Witzel, M. (2003). Fifty key fi gures in management. London ; New York : Routledge.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com