You are here

Erasmus Öğrenci Hareketliliği ile Anadolu Üniversitesi’ne Gelen Öğrencilerin Kütüphane Memnuniyet Düzeyleri

The Library Satisfaction Levels of Students Who Came to Anadolu University via Erasmus Student Mobility Program

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Library services’ meeting the expectations and needs of the users and causing satisfaction are important factors in the efficiency of libraries that accept the user-focused service understanding. Therefore, libraries’ getting information about the expectations and satisfaction levels of services is a significant topic. By the fact of globalization, there are significant changes in the community of library users and servicing policy. Erasmus, an action to plan aiming at mobility of European students is started in 1987 by the purpose of improving and supporting relations between European countries and nominated countries. Turkey participated to this program in 2004. The purpose of this study is to find out library satisfaction levels of Erasmus students at Anadolu University which is a global university and to compare obtained data here and their satisfaction levels about libraries of their universities. The data of the study were collected via a questionnaire given to 74 Erasmus students at Anadolu University in 2010-2011 academic years. In the collection the data, “Anadolu University Library and Documentation Center Erasmus Student Satisfaction Questionnaire” was used. A total of 13 questions were asked to find out satisfaction levels. In the analysis of the data IBM SPSS Statistics 19 program was used. At the end of the study, most of the students who came to Anadolu University via Erasmus program were found to be satisfied with library services.
Abstract (Original Language): 
Üniversite kütüphanelerinde sunulan hizmetlerin kullanıcı gereksinim ve beklentilerini karşılaması, onlarda tatmin duygusu yaratması, günümüzde kullanıcı odaklı hizmet anlayışını benimseyen kütüphanelerin verimliliğinde önemli bir etmendir. Bu yüzden kütüphanelerin, kullanıcılara sunulan hizmetlere yönelik beklenti ve memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi edinmeleri önemli bir konudur. Küreselleşme olgusu ile birlikte kütüphaneler, kullanıcı kitlesi ve hizmet politikalarında önemli dönüşümler yaşanmaktadır. Avrupa öğrencilerinin hareketliliğine yönelik küresel bir eylem planı olan Erasmus, Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini destekleyip geliştirmek amacıyla, 1987 yılında başlatılmıştır. Türkiye sözü edilen programa 2004 yılında katılmıştır. Bu araştırmanın amacı, küresel bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi’ne yurt dışından Erasmus Programı ile gelen öğrencilerin kütüphane memnuniyet düzeylerini belirlemek ve burada elde edilen bulgularla geldikleri üniversitelerin kütüphaneleri ile ilgili algıladıkları memnuniyet düzeylerini karşılaştırmaktır. Çalışmanın verileri, 2010-2011 öğretim yılında, Erasmus öğrencisi olarak Anadolu Üniversitesi’ne gelen 74 öğrenciden anket yöntemi ile sağlanmıştır. Verilerin toplanmasında, “Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Erasmus Öğrenci Memnuniyet Anketi” kullanılmıştır. Toplam 13 soru ile öğrencilerin kütüphane memnuniyet düzeyi saptanmaya çalışılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde IBM SPSS Statistics 19 programından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Erasmus Değişim Programı ile Anadolu Üniversitesi’ne gelen öğrencilerin büyük bir kısmının kütüphane hizmetlerinden memnun oldukları belirlenmiştir.
114-140

REFERENCES

References: 

AÜ Değişim Programları İstatistiği. (2012). 9 Kasım 2012 tarihinde http://www.uib.anadolu.edu.tr/
index.php?lang=tr&mid=f718499c1c8cef6730f9fd03c8125cab&mn=c4ca4238a0b923820dc
c509a6f75849b adresinden erişildi.
Adomi, E. E. ve Iwhiwhu, B.E. (2004). User’s levels of satisfaction with reserve collection services in
a state university library in Nigeria. Collection Building, 23(1), 39-44.
Akbayrak, E. H. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde hizmet kalitesi ölçümü.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
137
Erasmus Öğrenci Hareketliliği ile Anadolu Üniversitesi ... BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (1) 114-140
Alkan, N. (1992). Üniversite kütüphanesi sisteminde kütüphaneci-kullanıcı etkileşimi. Türk
Kütüphaneciliği, 6(3), 133-141.
Anlaşmalı Üniversiteler. (2012). 23 Aralık 2012 tarihinde http://www.uib.anadolu.edu.tr/index.ph
p?lang=tr&mid=7f39f8317fbdb1988ef4c628eba 02591&mn=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a
7baf3 adresinden erişildi.
Aslan, (Alpay) S. (1999). Kütüphane ve bilgi hizmetlerinde kalite yönetimi uygulamaları. Ö.
Bayram ve diğerleri (Yay. Haz.). Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını… Türk Kütüphaneciler
Derneği’nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara
içinde (s. 126-135). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Bir bakışta AB. (2011). 8 Kasım 2012 tarihinde http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=3 adresinden
erişildi.
Bologna Projesi. (2012) tarihinde http://www.ua.gov.tr/programlar/hayatboyu-
%C3%B6%C4%9Frenme-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/alt-faaliyetler/ulusalajans-
merkezli-faaliyetler/ bologna-projesi adresinden erişildi.
Boyacı, A. (2011). Erasmus değişim programı öğrencilerinin geldikleri ve Türkiye’de öğrenim
gördükleri üniversitedeki sınıf yönetimine ilişkin karşılaştırmalı görüşleri: Anadolu Üniversitesi
örneği. Eğitim ve Bilim, 36(159), 270-282.
Bozkurt, B. (2008). Hizmet pazarlamasında müşteri memnuniyeti ve kütüphane hizmetlerinde bir
uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Bulgan, U. (2002). Kütüphanecilik sektöründe hizmet kalitesinin ölçümü ve bir üniversite kütüphanesi
uygulaması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
Bural, İ. N. (2007). Avrupa Birliği yükseköğretim politikaları ve Türkiye: Avrupa yükseköğretim alanı,
Erasmus ve Türkiye ilişkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara.
Certel, S. S. (2010). Erasmus öğrenci değişim programına katılan Türk öğrencilerin akademik
yaşantılarının nitel olarak incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi,
İstanbul.
Citti, A., Politi, A., Sabattini, F. ve Semenzato, C. (2012). User satisfaction surveys as decision making
resources at the University of Bologna. Library Management, 33(3), 142-150.
Çağlayan, P. (2011). Halk kütüphanesi hizmetlerine ilişkin kullanıcı memnuniyeti. Bilgi Dünyası,
12(2), 379-398.
Çanak Akbaytürk, T. (2006). Kütüphanelerde kullanıcı memnuniyeti anketleri: Koç Üniversitesi
Suna Kıraç Kütüphanesi deneyimi. A. Yıldızeli ve H. K. Bahşişoğlu (Yay. Haz.), ÜNAK ‘05 Bildiriler:
Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlaması: 22-24 Eylül 2005 İstanbul içinde (s. 181-191).
İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.
Çapar, B. (1990). Kullanıcı incelemeleri. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı
(30 Kasım-1 Aralık 1989, Ankara: Bildiriler içinde (s. 171-177). Ankara: Türk Kütüphaneciler
Derneği.
Çukadar, S. (1999). Toplam Kalite Yönetimi’nin kütüphanelerde uygulanması: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kütüphanesi için Toplam Kalite Yönetimi sisteminin geliştirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
138
BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (1) 114-140 Mesut KURULGAN ve Halime ATIL YÖRÜ
Danuta, A. N. (1996). Changing the concept and measure of service quality in academic libraries.
Journal of Academic Librarianship, 22, 181-190.
Erasmus: Genel bilgi. (2012). 24 Aralık 2012 tarihinde http://www.ua.gov.tr/programlar/hayatboyu-
%C3%B6%C4%9Frenme-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1 adresinden erişildi.
Erasmus: Yayınlar ve istatistikler. (2010). 23 Aralık 2012 tarihinde http://www.ua.gov.tr/docs/
erasmus-/2008-hareketlilik-sayilari.pdf?sfvrsn=0 adresinden erişildi.
Erasmus hakkında genel bilgiler. 06 Kasım 2012 tarihinde http://ziraat.uludag.edu.tr/erasmus/
genel_bilgiler.pdf adresinden erişildi.
Erdem, S. (1995). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde kullanıcı tatmini. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Göksan, T.S., Uzundurukan, S. ve Keskin, S.N. (2011). Değişim programlarının genel yapısı, işleyişi
ve kazandırdıkları. S. Altın (Yay. Haz.), İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu: Bildiriler
kitabı 23-24 Eylül 2011 Muğla içinde (s. 191-200). Muğla: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası.
Hakkımızda. (2012). 23 Aralık 2012 tarihinde http://www.uib.anadolu.edu.tr/index.php?
lang=tr&mn= f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6 adresinden erişildi.
Hiller, S. (2001). Assessing user needs, satisfaction, and library performance at the University of
Washington libraries. Library Trends, 49(4), 605-625.
Hitchingham, E.E. ve Kenney, D. (2002). Extracting meaningful measures of user satisfaction
from LibQUAL+TM for the university libraries at Virginia Tech. Performance Measurement and
Metrics, 3(2), 48-58.
Hossain, M.J. ve Islam, Md. A. (2012). Understanding perceived service quality and satisfaction.
Performance Measurement and Metrics, 13(3), 169-182.
İşeri, A. (2005). Avrupa Birliğ giriş sürecinde Erasmus Programı uygulamasına ilişkin uzman görüşleri.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Kapucu, H. H. (2007). Kütüphane hizmetlerinde müşteri tatmini ve bir uygulama. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Karahan, Ş. (2012). Kütüphanelerde hizmet kalitesinin LibQUAL+TM hizmet kalitesi ölçüm anketiyle
ölçülmesi: Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kütüphanesi üzerine araştırma. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
Karakaş, S. (1999a). Üniversite kütüphanesi kullanıcılarının beklentileri ve kullanıcı tatmini. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 39(1-2), 57-66.
Karakaş, S. (1999b). Üniversite kütüphanesinde bir pazarlama aracı olarak hizmet kalitesinin
araştırılması. Türk Kütüphaneciliği, 13(3), 207-222.
Karakaş, S. (1999c).Üniversite kütüphaneleri hizmetlerinde kullanıcıya dönük yaklaşım. E. Bilar
(Yay. Haz.). 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1998)
içinde (s. 6-15), Edirne: Trakya Üniversitesi.
Kehm, B. M. (2005). The contribution of international student mobility to human development
and global understanding. Online Submission, US-China Education Review, 2(1), 18-24.
139
Erasmus Öğrenci Hareketliliği ile Anadolu Üniversitesi ... BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (1) 114-140
Keser, E. (2007). Üniversite kütüphanelerinde kullanıcı memnuniyeti ölçümü. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Kılıç, N. (2007). An instrument for measuring the critical factors of service quality in university libraries:
An application of Fatih University. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fatih Üniversitesi, İstanbul.
Kurulgan, M. (2004). Bilgi teknolojisinin üniversite kütüphanelerinde yönetim işlevleri üzerine
etkileri ve Türkiye’deki uygulamaya ilişkin bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu
Üniversitesi, Eskişehir.
Kurulgan, M. (2007). Bilgi ve belge hizmetlerinde mükemmeli yakalamak: Örnekedinme. Bilgi
Dünyası, 8(1), 30-48.
Kurulgan, M. (2009). Bilgi-belge merkezlerinin yönetimi: Türkiye’deki literatüre yönelik içerik
analizi. Bilgi Dünyası, 10(2), 205-230.
Kurulgan, M. ve Temizel, F. (2007). Üniversite kütüphanelerinde bütçe dışı finans kaynaklarının
kullanımı ve Türkiye’deki üniversite kütüphaneleri için alternatif finansman modeli önerisi.
Türk Kütüphaneciliği, 21(4), 459-475.
Milli Kütüphane Başkanlığı (2011). Milli Kütüphane kullanıcı memnuniyet analizi: Haziran-Aralık
2011). 21 Aralık 2012 tarihinde http://www.mkutup.gov.tr/menu/216 adresinden erişildi.
Mirici, H. İ. ve Saka, Ö. (2009). Eğitim amaçlı değişim programları ve Erasmus yoğun dil kursları:
Türkçe kursları için bir örnek olay. Eğitim ve Bilim, 34(152), 148-159.
Nitecki, D. A. ve Hernon, P. (2000). Measuring service quality at Yale University’s Libraries. Journal
of Academic Librarianship, 26, 258-273.
Öndoğan Gedikçi, A. (2010). Üniversite kütüphaneleri tarafından yürütülen halkla ilişkiler
faaliyetlerinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi: Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphane örneği.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Özler, Z. (2012). İKV değerlendirme notu: Erasmus öğrencilerinin vize bağlantılı sorunları. İstanbul:
İKV. 18 Aralık 2012 tarihinde http://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/degerlendirme_
notu_-_erasmus_tr.pdf adresinden erişildi.
Pinder, C. (1996). Customers and academic library services : An overwiev. C. Pinder ve M. Melling
(Yay. Haz.). Providing customer-oriented services in academic libraries içinde (s. 1-24). London:
Library Association and SCONUL.
Powelson, S.E. ve Reaumet, R.D. (2012). Using the results of a satisfaction survey to demonstrate
the impact of a new library service model. Health Information and Libraries Journal, 29, 223-
232.
Shafique, F., Rehman, S.U. ve Mahmood, K. (2012). A macro sketch of users’ needs, satisfaction, and
library performance: A survey of university libraries in Pakistan. Library Philosophy and Practice
(e-journal). Paper 815. 16 Şubat 2013 tarinde http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/815
adresinden erişildi.
Sarıtaş, E. (2011). Avrupa Birliği Erasmus programına katılan Türk ve yabancı öğrencilerin programla
ilgili görüşlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Stephens, D. (1997). Managing the web-enhanced geographic information services. Journal of
Academic Librarianship, 23(6), 498-504.
140
BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (1) 114-140 Mesut KURULGAN ve Halime ATIL YÖRÜ
Tabak, Y. (2009). Bilgi ve belge merkezlerinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bir uygulama:
Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphane’si örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara
Üniversitesi, İstanbul.
Tarihçe ve genel bilgiler. (2012). 21 Şubat 2012 tarihinde http://www.kdm.anadolu.edu.tr/
hakkimizda.html adresinden erişildi.
Uçak (Özenç), N. (1997). Bilgi merkezi için mi kullanıcı, kullanıcı için mi bilgi merkezi?. B. Yılmaz
(Yay. Haz.), Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan içinde (s. 242-248). Ankara: Hacettepe
Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.
Üstün, A. (2001). Bilgi hizmetleri ve hizmetin kalitesi. Türk Kütüphaneciliği, 15(2), 205-213.
Visakorpi, J., Lewis, R., Ufert, K. ve Smith, J. (Haz.). (2010). Anadolu Üniversitesi EUA kurumsal
değerlendirme raporu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Whitehall, T. (1994). Quality in library and information service: A review. M. O’Neil (Yay. Haz.). Total
quality management in libraries: A sourcebook içinde (s.100-121). Eglewood, Colorado: Libraries
Unlimited.
Yılmaz, A. ve Kurulgan, M. (2007). Çevrim-İçi (On-Line) veri tabanlarının kullanım analizi: Anadolu
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi örneği, A. Üstün ve Ü.Konya (Yay. Haz.). I.
Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) içinde (s.
35-63) İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.
Yılmaz, E. (2001). Kütüphanelerde değişim ve Toplam Kalite Yönetimi. MPM Anahtar Dergisi. Aralık,
18-19.
Yılmaz, E. (2003). Üniversite kütüphanelerinde kullanıcı merkezli yapılanma: Hacettepe Üniversitesi
örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Yılmaz, E. (2004a). Üniversite kütüphanelerinde müşteri merkezli yapılanma. Türk Kütüphaneciliği,
18(3), 261-292.
Yılmaz, E. (2004b). Üniversite kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi ve kullanıcı memnuniyeti.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21(1), 203-218.
Yılmaz, E. (2005). Bilgi merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Alp.
Yılmaz, E. (2010). Kütüphanelerde toplam kalite yönetimi: Kısa bir gözden geçirme. Türk
Kütüphaneciliği, 24(1), 33-62.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com