You are here

Sosyal Girişimcilik Boyutunda Kütüphaneler

Social Entrepreneurship Dimensions of Libraries

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Rapidly changing technology is affecting the functions and working styles almost in every organizations and these changes are also influencing the libraries. Libraries have basic funcitons however functions and responsibilites of libraries go beyond getting information to the public with the beginning of digital age. Adapting to the changes may be possible by internalizing new methods into library management. The concept of social entrepreneurship can come to the forefront in terms of reorganizing library services. Creating social value may be possible by going beyond traditional duties and responsibilities of libraries. Though there are many fields that libraries can create social value in the society, few of them shine out for immediate action. These are promoting information literacy, providing true, complete and accurate information and extending Access to information in the rural.
Abstract (Original Language): 
Günümüz teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte birçok kurum ve kuruluşun işlevi ve çalışma şekli değişmektedir. Bu değişim kütüphaneleri de doğrudan etkilemektedir. Kütüphanelerin belli başlı temel görevleri bulunmaktadır. Ancak gelişen teknolojilerle birlikte kütüphanelerin görev ve sorumlulukları da değişmektedir. Bu değişime uyum sağlamak yeni yöntemlerin benimsenmesi yolu ile gerçekleştirilebilir. Sosyal girişimcilik kavramı kütüphane hizmetlerinin yeniden planlanıp ele alınmasında yararlı bir olgu olarak ele alınabilir. Bu sayede kütüphanelerin geleneksel görev ve sorumluluk tanımlarının dışına çıkarak sosyal değer yaratabilmesi mümkün olacaktır. Günümüzde kütüphanelerin toplumsal anlamda değer yaratabileceği birçok konu bulunmakla birlikte öne çıkan belli başlı konular; bilgi okuryazarlığının teşvik edilmesi, güvenilir ve doğru bilgiye erişimin sağlanması ve küçük yerleşim yerlerinde bilgiye erişimin yaygınlaştırılmasıdır.
199-203

REFERENCES

References: 

Baysal, J. (1991). Kitap ve kütüphane tarihine giriş (2.bs.). İstanbul: TKD İstanbul Şubesi.
Cribb, G. (1981). Kütüphanelerde kullanıcı eğitiminin önemi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni,
2(30), 90-99.
Çınar, B. (Yay. Haz.) (2012). Büyüyen kapsayıcı piyasalar: Türkiye’de sosyal girişimcilik vakaları.
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Doyle, C. (1994). Information literacy in an information society: A concept for the information age.
New York: ERIC Clearinghouse on Information & Technology.
Drayton, B. (2011). Collaborative entrepreneurship how social entrepreneurs have learned to tip
the world by working in global teams. 10 Ocak 2013 tarihinde https://www.ashoka.org/sites/
ashoka/files/Innovations_Collab_Ent_with_Empathy_Overview.pdf adresinden erişildi.
Oğuz, M. (2012). Sosyal girişimcilik nedir? 15 Mart 2013 Tarihinde http://www.siviltoplumakademisi.
org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=573:sosyal-girisimcilik-nedir&catid
=49:akademik&Itemid=113 adresinden erişildi.
Reichel, M. (1991). Library literacy. RQ, 31(1), 25-30.
Üstün, A. (1994). Teknolojik gelişmelerin kütüphane ve bilgi merkezlerine etkisi: Yasalar açısından
bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 8(3), 217-229.
Yontar, A. (1995). Kütüphane ve belge – bilgi merkezlerinde bilimsel yönetimin önemi. İstanbul: TKD
İstanbul Şubesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com