You are here

Bilgi Çağında Yeni Hazine: Entelektüel Sermayeyle Rekabeti Yakalamak

The New Treasure: Becoming More Competitive with Intellectual Capital

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The competitive superiority of companies in today's so-called "knowledge era" depends on how they manage their "intellectual capital" rather than their financial and material sources. During the industrial age, which started with the invention of steam engine, the importance was attributed to the existence of factors labour and capital. Capital was composed of the machines, real estates etc. and the stocks and bonds that would be used to buy these. The products like cars that are real objects were being produced by the actual sources like land, raw materials, machines and tools. The main afflu¬ent sources were basing upon materialistic concepts, and conse¬quently main strategies were being focused on the productivity.
Abstract (Original Language): 
Bilgi çağında şirketlerin rekabet üstünlüğü, maddi ve mali kaynaklarından ziyade, "entelektüel sermayelerini" nasıl yönettiklerine bağlıdır. Buharlı makinenin icadıyla başlayan "sanayileşme çağında" önem kazananlar emek ve sermayeydi. Sermaye, genel olarak makineleri, gayrimenkulleri, ya da bunları satın alabilecek menkul değerleri çağrıştırmaktaydı. Toprak, hammadde, makine, alet gibi elle tutulabilir kaynaklar kullanılarak, otomobil gibi elle tutulabilir ürünler elde edilirdi. Temel zenginlik kaynakları, maddi kavramlar olup bunun neticesinde temel stratejiler de üretkenlik üzerine odaklanmaktaydı.

REFERENCES

References: 

Bilgi Yönetimi-Entelektüel Sermaye: Yeni Zenginlik, Kontent, 21.
Edvinsson, L. (2002). Şirket Boylamı. (A. Kardam Çev.). İstanbul: Türk Henkel Dergisi Yayınları.
Ross,
G.
, Bainbridge, A. ve Jacobsen, K. (2002). Bir stratejik araç olarak entelektüel sermaye analizi. Journal of Intelectual Capital, 3,1-2.
Stewart,
T
. (1997). Entelektüel sermaye: Kuruluşların yeni zenginliği. (N. Elhüseyni, Çev.). İstanbul: MESS Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com