You are here

Türk Kütüphaneciliğinin Kişisel, Kurumsal ve Entelektüel Bilgi Birikimini Derleme Çalışmaları ve Elektronik Erişim Olanakları

The Studies in Turkish Librarianship for the Collection of Individual, Institutional and Intellectual Accumulation of Knowledge and the Possibilities of Electronic Access

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The accumulation of individual, institutional and intellectual knowledge is the most basic and important instrument in the determination of the progress and conditions of any branch of science and/or profession. The librarians who have qualifications and responsibilities in every stage of the process extending from publication to the accession of knowledge, are at the same time responsible for providing necessary instruments and environments. In Turkey librarians started to create effective instruments and conditions necessary for the accession to the individual, institutional and intellectual accumulation of knowledge. A new project has been set up in 2006 under the leadership of University and Research Librarians’ Association. The objective of this project is to provide accession to the individual, institutional and intellectual accumulation of knowledge in electronic form in the field of librarianship, and therefore,in the same year a new project called “Who is Who in Librarianship in Turkey” has come into being in electronic form. From 2007, onwards “The Directory of Information Centers in Turkey is being prepared in electronic form. In the third stage of the project, the reports, papers, etc. related to librarianship will be also available for accession in electronic form.
Abstract (Original Language): 
Kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikimi, bir bilim ve/veya meslek dalının tanımlanmasında, gelişim koşullarının saptanmasında en önemli araçların başında gelmektedir. Bilginin yayımından erişimine kadar geçen sürecin her aşamasında yetkili ve sorumlu olan kütüphaneciler, aynı zamanda kendi kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikimine erişmeye olanak sağlayacak araç ve ortamları yaratmakla yükümlüdürler. Türkiye’de bilginin erişiminde karşılaşılan birçok temel sorunun kütüphanecilik alanında da yaşandığı gözlenmektedir. Kütüphaneciler, kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikiminin erişimine olanak sağlayacak araç ve ortamları etkin bir biçimde yaratabilmiş değildir. 2006 yılında bu sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) öncülüğünde bir proje başlatılmıştır. Bu proje ile, Türkiye’deki kütüphanecilik alanıyla ilgili kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikimine elektronik ortamda erişim hedeflenmiş ve bu amaçla 2006 yılında “Türkiye’de Kütüphanecilikte Kim Kimdir” adlı proje elektronik ortamda uygulamaya konulmuştur. 2007 yılından itibaren “Türkiye Bilgi Merkezleri Rehberi” yine elektronik ortamda hazırlanmaya başlanmıştır. Projenin üçüncü aşamasında; kütüphanecilik alanında üretilmiş olan raporlar, bildiriler, vb. elektronik ortamda erişilebilir hale getirilmeye çalışılacaktır.
76-98

REFERENCES

References: 

Akbulut, B. (1985). Kooperatifçilik bibliyografyası. Ankara: Tarım, Orman ve
Köyişleri Bakanlığı.
Akgun, U. (1999). Uluslararası kuruluşlar rehberi. Ankara: Özürlüler İdaresi
Başkanlığı.
Aksit, İ. (2002). Ancient civilizations and treasures of Turkey. İstanbul: Akşit
Kültür Turizm Sanat Ajansı.
Akünal, T ve K. Bayraktar.(1970). Türk hukuk bibliyografyası: 1963-1965.
İstanbul: Sulhi Garan Matbaası.
Al, U. ve H. K. Bahşişoğlu (2000). Türkiye'deki üniversite kütüphanelerine
ait web sitelerinin içerik açısından değerlendirilmesi, Bilgi Dünyası,
1(2), 307-329
ALA:The American Library Association. (2007). 25 Ocak 2007 tarihinde ALA
web sitesinden erişildi: http://www.alastore.ala.org/.
Anahtar: Kütüphanecilik, arşivcilik ve dokümantasyon-Enformasyon alanlarında
yayınlanan toplantı, anı, armağan ve derleme kitaplar dizin (2005). C. Polat
ve H. Odabaş. (Yay. Haz.). Ankara: Alp yayınları.
Arşiv Dünyası. 25 Ocak 2007 tarihinde Türk Arşivciler Derneği web
sitesinden erişildi: http://www.arsivder.org.tr/bulten.asp.
Aydın, M. (1995). Ne Yazıyor Bu Kadınlar: Osmanlıdan Günümüze
Örnekleriyle Kadın Yazar ve Şairler. Ankara: İlke.
Bilgi Dünyası. (2000-). 25 Ocak 2007 tarinde ÜNAK web sitesinden erişildi:
http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/.
Bilgi evinin çınarı: Kütüphanecilik alanının ilk profesörü. (2005). H. S.
Keseroğlu, Ş. Armağan ve E. Keser. (Konuşanlar). Ankara: Türk
Kütüphaneciler Derneği.
Çakır, S. Kadın tarihi çalışmaları 2. 25 Ocak 2007 tarihinde
http://www.bianet.org/2006/05/01/78373.htm 19.10.2006 adresinden erişildi.
Dizin: Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni / Türk Kütüphaneciliği (1952-
1992). (1993) O. Gürdal.... [ve diğerleri]. (Yay. Haz.). Ankara:Türk
Kütüphaneciler Derneği.
Dizin: Türk Kütüphaneciliği (1993-2000). (2001). Oya Gürdal...[ve diğerleri].
(Yay. Haz.). Ankara:Türk Kütüphaneciler Derneği.
Gökman, M. (1964). Türk kütüphaneciliğin bibliyografyası: Bir deneme:
Kütüphane Haftası (23-29 Kasım 1964). Ankara: TKD.
Günümüz Türkiyesi’nde Kim Kimdir = Who’s Who in Turkey 2002: Büyük
Biyografi Ansiklopedisi. (2002). İstanbul: Profesyonel Ltd.
Halk kütüphaneleri (Rehber). (1993). Ankara: Kültür Bakanlığı.
İçindekiler Dergisi. (1988-1991). Ankara: TÜBİTAK/TÜRDOK.
Türk Kütüphaneciliğinin Elektronik Erişim Olanakları Bilgi Dünyası 2007, 8(1): 76-98
97
IFLA-The International Federation of Library Associations and Institutions.
25 Ocak 2007 tarihinde IFLA web sitesinden erişildi:
http://www.ifla.org/II/index.htm.
The International who’s who- (2003). (67th ed.). London: Europa
Publications.
İşlenmemiş Cevher. (2006). Milliyet Kitap Eki. (11 Ağustos 2006). 25 Ocak
2007 tarihinde http://213.243.28.16/2006/08/11/kitap/akit.html.
adresinden erişildi.
Kent araştırmaları bibliyografyası. (2001). B. Aksel ve F. Öğretmen. (Yay.
Haz.). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
Key to Turkish Science. (1967-1972). Ankara: TÜBİTAK/TÜRDOK.
Kurdakul, Ş. (1999). Şairler ve yazarlar sözlüğü. İstanbul : İnkılâp Kitabevi.
Kütüphaneciler kim kimdir. 3 Kasım 2006 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Merkez Kütüphanesi web sitesinden erişildi:
http://kutuphane.ksu.edu.tr/Liblibrarians.htm.
Library and Information Science Abstracts. (1969-). London: Library
Association; Bethesda: CSA. http://www.csa.com/factsheets/lisa-setc.
php adresinden erişildi.
Milli Kütüphane ve Adnan Ötüken. (1972). Ankara: Milli Kütüphane.
Nail Bayraktar’a armağan. (2004). İstanbul: Atatürk Kütüphane Müdürlüğü.
Prof. Dr. Osman Ersoy’a armağan. (1990). Ankara: Türk Kütüphaneciler
Derneği.
Sever, M. (1993). Divan'dan günümüze Türk kadın şairleri antolojisi.
İstanbul: Yön.
Sivil toplum kuruluşları rehberi: Başlıca kuruluşlar. (1996). İstanbul: Türkiye
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi
Merkezi.
Temel ve Uygulamalı Bilimler Aylık Makale Duyuru Bülteni/Monthly Current
Awareness Service on Pure and Applied Scientific Articles. (1974-
1980). Ankara: TÜBİTAK/TÜRDOK.
Temel ve Uygulamalı Bilimler Tez Duyuru Bülteni/ Pure and Applied
Sciences Turkish Dissertation Index. (1977-1980). Ankara:
TÜBİTAK/TÜRDOK.
Timuroğlu, V. (1991). Yazınımızdan portreler. Ankara: Başak.
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni/Türk Kütüphaneciliği. 25 Ocak 2007
tarihinde Türk Kütüphaneciler Derneği web sitesinden erişildi:
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=293.
Türk Kütüphaneciler Derneği 1995 Üstün Hizmet Ödülleri. (1995). H.
Pancarcı (Haz.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Türk ve dünya edebiyatında şairler, yazarlar sözlüğü. (198?). A. Dereli
(Haz.). İstanbul: Salan Yayınları.
Bilgi Dünyası 2007, 8(1): 76-98 Mehmet Toplu
98
Türkiye kütüphaneleri ve diğer bilgi merkezleri. (1989). Ankara: T.C. Kültür
Bakanlığı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
Türkiye bilgi merkezleri rehberi. (1994). Ankara: TÜBİTAK Enformatik Daire
Başkanlığı Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü.
Türkiye bilgi merkezleri rehberi 1997. (1998). Ankara: TÜBİTAK Ulusal
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi.
ÜNAK. (2006). Türk kütüphaneciliğinde “Kim Kimdir”. (2006). M. Toplu (Ed.);
K. Çömlekçi ve M. Boz (Haz.). 25 Ocak 2007 tarihinde ÜNAK web
sitesinden erişildi: http://www.unak.org.tr/yeni/index.html.
ÜNAK. (2007). Türkiye bilgi merkezleri rehberi. (M. Toplu (Ed.) ve K.
Çömlekçi (Haz.) 9 Mayıs 2007 tarihinde UNAK web sitesinden erişildi:
http://www.unak.org.tr/bbm/index.html
Türkiye felsefe yayınları kaynakçası: Kitaplar-Makaleler, 1928–1999. (2000).
Ö. F. Akyol ve S. Y. Öge (Haz.). Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu.
Uluslararası kuruluşlar rehberi. (1999). Ankara: Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Ünlü, M. ve Ö. Özcan. (1987). 20. Yüzyıl Türk edebiyatı. İstanbul: İnkılâp
Kitabevi.
Wellek, R. ve A. Warren. (1977). Theory of literature. (3rd.ed.). San Diego:
Harcourt Brace Jovanovich.
Yapı katalogu 2006-2007. (2006). İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com