You are here

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
At the end of the pedagogical formation education that is given to teacher candidates, it is expected that they create behavioral changes which are appropriate to the profession in cognitive, affective and skill areas. Within the effective teaching qualifications that the candidates will have, it is necessary for them to know what and how to teach as well as having strategic attitudes and skills such as knowing when to teach. Thus, the attitudes and anxiety levels of the teacher candidates on pedagogical formation courses and on the profession of teaching effect their communication skills, productivity and success in the educational environment they will work in. In this study, it is analyzed which factors are effective on the attitudes and anxiety levels of Faculty of Theology graduates, who are given pedagogical formation education, towards the profession of teaching. In today’s world, teaching is considered as a practical profession that requires specialized knowledge and skills. Throughout history, teaching has been considered not only as a way of earning a living but also as a holy profession as it is a profession that is directly connected to human. Teaching profession, which has such an important place in the continuation of communal living and making information and technology widespread, is one of the much-debated professions from various aspects. In order to successfully practice the teaching profession, it is expected that a person must have interest and favor towards this job as well as professional skills. Because, interest and positive attitude of candidate teachers towards the profession, can be regarded as one of the most important criteria to provide teacher proficiency. For this reason, determining what kind of an attitude the Faculty of Theology graduates have towards the lessons given in pedagogical formation education, will provide significant feedback to the experts and researchers giving education in this field.
Abstract (Original Language): 
Öğretmen adaylarının aldıkları pedagojik formasyon eğitiminin sonucunda, bilişsel, duyuşsal ve beceri alanlarında mesleğe uygun davranış değişikleri meydana getirmeleri beklenmektedir. Adayların sahip olacakları etkili öğretmenlik nitelikleri içerisinde, neyi ve nasıl öğreteceklerini bilmelerinin yanı sıra, ne zaman öğretecekleri gibi stratejik tutum ve becerilere de sahip olmaları gerekir. Bu nedenle öğretmen adaylarının pedagojik formasyon derslerine ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ve mesleki kaygıları onların görev yapacakları eğitim ortamlarındaki iletişim becerilerini, verimliliklerini ve başarılarını etkilemektedir. Bu araştırmada pedagojik formasyon eğitimi alan İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ve kaygı durumları etkileyen faktörlerin neler olduğu incelenmektedir. Çağımızda öğretmenlik, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren uygulamalı bir meslek olarak kabul edilmektedir. Tarih boyunca öğretmenlik, doğrudan insanla ilgili bir meslek olması yönüyle, sadece bir kazanç kapısı olarak değil, aynı zamanda kutsal bir meslek olarak değerlendirilmiştir. Toplumsal yaşamın sürdürülmesinde, bilgi ve teknolojinin yaygınlaşmasında böylesi önemli bir yere sahip olan öğretmenlik mesleği, çeşitli açılardan en çok tartışılan mesleklerden biridir. Öğretmenlik mesleğinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için mesleki becerilerin yanı sıra bireyin bu mesleğe yönelik ilgi ve sevgisi öncelikli aranan hususlardandır. Çünkü aday öğretmenlerin mesleğe yönelik ilgi ve olumlu tutumları öğretmen yeterliğini sağlayacak en önemli ölçütlerden birisi olarak sayılabilir. Bu nedenle İlahiyat Fakültesi mezunlarının pedagojik formasyon eğitiminde yer alan derslere karşı nasıl bir tutum takındıklarını tespit etmek, bu alanda eğitim veren uzmanlara ve araştırmacılara önemli geri bildirimler sağlayacaktır.
287
310

REFERENCES

References: 

ALTUNIŞIK, R. vd., (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayınları, Sakarya.
AYDIN, M. Ş. (1996) Din Dersi Öğretmenlerinin Pedagojik Formasyonları, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri.
BALTAŞ, A. ve Z. (1993), Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul.
BÜMEN, N. T. ve Özaydın, T. E. (2013), “Adaylıktan Göreve Öğretmen Özyeterliği ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlardaki Değişimler”, Eğitim ve Bilim, Cilt 38, Sayı 169, ss.109-124.
CABI, E. ve Yalçınalp, S. (2009), “Öğretmen Adaylarının Mesleki ve Eğitim Teknolojilerini Kullanma Kaygı Düzeylerine Yönelik Görüşleri”, IV. International Educational Technology Conference, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s. 579.
CÜCELOĞLU, D. (1993), İnsan ve Davranışı, İstanbul, Remzi Kitabevi.
ÇELİKTEN, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005), “Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 19 (2), ss. 207-237.
ÇUBUKÇU, Z. ve Dönmez, A. (2011), “Anxiety Levels Of Teacher Candidates”, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 7 (l), ss. 3-25. |307|
bilimname
düşünce platformu
XXVIII, 2015/1
Macid YILMAZ
DEMİREL, Ö. (1999), Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
DOĞAN, T. ve ÇOBAN, A.E. (2009), Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, Cilt 34, sayı 153, ss. 157-168.
ERDEN, M. (1995), “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 11, ss. 99-104.
ERDEN, M. (1999), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Alkım Yayınları, Ankara.
FULLER, F. F. (1969), “Concerns of Teachers: A Developmental Conceptualization”, American Educational Research Journal, 6(2), ss. 207-226.
GENÇ, S. Z. ve ERYAMAN, M. Y. (2007), “Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 89-102.
İNCEOĞLU, M. (2010), Tutum Algı İletişim, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
KARASAR, N. (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
KAYA, M. (2003), “Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı:14-15, Samsun, ss. 89-115.
KILIÇ, D. (2005), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Aydan Matbaacılık, Erzurum.
KÖKNEL, Ö. (1988), Zorlanan İnsan - Kaygı Çağında Stres, Altın Kitaplar, İstanbul,
KURAN, K. (2002), Öğretmenlik Mesleği-Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Ed. Adil Türkoğlu), Mikro Yayıncılık, Ankara.
KÜÇÜKAHMET, L. (2002), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
---------------------- (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
MUŞTAN, T. (2002), “Dünyada ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sayı: 29, ss. 115-127. |308|
bilimname
düşünce platformu
XXVIII, 2015/1
İlahiyat Fakültesi Mezunlarına Verilen Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutum ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkileri
ÖZDAYI, N. (2000), “Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Mesleki Kaygılarının Toplam Kalite Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, sayı: 12, ss: 233-248.
ÖZDEMİR, S. ve YALIN, H. İ. (2000), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Nobel Dağıtım, Ankara.
ÖZDEN, Y. (1999) , Eğitimde Dönüşüm Eğitimde Yeni Değerler, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
SABAN, A., KORKMAZ, İ. ve AKBAŞLI, S. (2004) “Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları”, Eurasian Journal of Educational Research, 17 (5), ss. l98-208.
SEFEROĞLU, S. S. (2001) , “Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Meslekî Gelişimleriyle İlgili Görüşleri, Beklentileri ve Önerileri”, Milli Eğitim Dergisi, sayı:149, ss. 12-18.
ŞİŞMAN, M. (2005), Eğitim Bilimine Giriş, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2001.
ŞİŞMAN, M. (2014), Eğitim Bilimine Giriş, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
TAŞĞIN, Ö. (2006), "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğretmen Adaylarının Meslekî Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), ss. 679-686.
TEMİZKAN, M. (2008), “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), ss. 461-486.
ÜNALDI, Ü. E. ve ALAZ, A. (2008), “Coğrafya Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi A.K. Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 26, ss. 1 -13.
ÜSTÜNER, M. (2006), “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, , Sayı 45, ss. 109-127.
VARIŞ, F. (1988), Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikleri, A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:157, Ankara.
WAGNER, L. A. (2009), Occupational Stress And Coping Resources of K-12 Probationary Teachers, Doctoral Thesis Dissertation, University of Denver, USA.
YAPICI, M. ve Ş. (2013), “Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyona İlişkin Metaforları”, Turkish Studies, 8(8), Ankara, ss. 1421-1429. |309|
bilimname
düşünce platformu
XXVIII, 2015/1
Macid YILMAZ
YÖK, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar, http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF... (17.02.2015)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com