You are here

İMÂNIN SOSYAL HAYATTA TEZÂHÜRLERİ –DOĞRULUK, GÜZEL AHLAK, SEVGİ VE KARDEŞLİK–

MANIFESTATIONS OF SOCIAL LIFE OF FAITH -Accuracy, Good Conduct, Love and Fraternity-

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
While explaining the verse and the hadith faith is often mentioned together with good deeds. Only the language of "I believed that" may not be sufficient as an indicator of faith. Because there has not been extinguished in the heart of the light of faith shine, with increasingly good behavior, but it may be possible to increase the power. God's promise of eternal blessings which are also necessary in order to achieve good deeds. People in the heart of the social life of faith and good behavior should be shipped to processing. Thus, accuracy, good morals, love and brotherhood uniting elements of life as individuals and society should be seen in the life of mü'min'. Thoughts from the field of action and heart, and they were not able to maneuver fruitless faith is likened to a tree. Ie the social dimension of the fruit when it loses faith in people to lose their social dynamics of the society is moving towards deterioration and collapse. This article righteousness which is of great importance in the life of society, good morals, love and brotherhood relationship with the faith of some value as will be discussed in terms of theology Science.
Abstract (Original Language): 
Âyet ve hadislerde îmân anlatılırken çoğunlukla salih amellerle birlikte zikredilir. Sadece diliyle “inandım” demek îmânın göstergesi olarak yeterli değildir. Çünkü kalpte mevcut olan îmân ışığının hiç sönmeden parlaması, giderek gücünü artırması ancak salih amellerle mümkün olabilir. Allah’ın vaad ettiği sonsuz nimetlere kavuşmak için de salih ameller gereklidir. Kalpteki îmân kişiyi sosyal hayatta güzel davranışlar işlemeye sevk etmelidir. Böylece doğruluk, güzel ahlâk, sevgi ve kardeşlik gibi fert ve toplum hayatının birleştirici unsurları mü’min’in davranışında görülür. Düşünce ve kalp alanından eylem ve hareket alanına çıkamamış olan îmân meyvesiz bir ağaca benzetilir. İman meyvesini yani sosyal boyutunu kaybettiği zaman insanlar toplumsal dinamiklerini yitirmeye dolayısıyla birliktelikler de bozulma ve çökmeye doğru gitmektedir. Bu makalede toplum hayatında büyük bir öneme hâiz olan doğruluk, güzel ahlâk, sevgi ve kardeşlik gibi bazı değerlerin îmân ile ilişkisi Kelâm İlmi açısından incelenecektir.
159
175

REFERENCES

References: 

ALGÜL, Hüseyin, Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed, Türkiye Diyanet Vakfı Yay, Ankara 1994
ALPER, Hülya, “Münafık”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 31, İstanbul 2006
130 Bkz. Gazâlî, İhya, I/237; Şaban Ali Düzgün, “Sevginin İstismarı ve Sevgide Aşırılık (Kültler)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52: 1 (2011), ss. 5-25
131 Gazâli, İhya, I/237.
132 Bkz. Meryem, 19/96.
133 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/400 |172|
bilimname
düşünce platformu
XXVII, 2014/2
İmânın Sosyal Hayatta Tezâhürleri –Doğruluk, Güzel Ahlak, Sevgi ve Kardeşlik–
BAĞDADİ, Ebû Mansur Abdulkahir b. et-Temimi, Usulu’d-Din, İstanbul 1928
BAKILLÂNİ, Kadı Ebû Bekir muhammed b. Tayyib, el-İnsaf, (Tahk. M.Zahid el-Kevseri), Kahire, 1413/1993
BEYHAKİ, Ebû Bekr Ahmed, es-Sünenü’l-Kübrâ, Haydarâbâd 1355
BUHÂRİ, Ebû Abdullah, el-Camiu’s-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul 1981
CÜVEYNİ, İmamü’l-Haremeyn, Kitabu’l-İrşad, (Mütercimler: A.Bülent Baloğlu ve diğerl), TDV Yay, Ankara 2010
----------, Luma’u’l-Edille, (Terc. Murat Serdar, Ehl-i Sünnet İnancının Delilleri), Furkan Yay, Kayseri 2012
ÇAĞRICI, Mustafa, “Adâlet”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 1, İstanbul 1988
----------, “Ahlâk”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 2, İstanbul 1989
----------, “Kardeşlik”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 24, İstanbul 2001
DARİMİ, Ebû Abdullah Abdurrahman, Sünen, İstanbul 1981
DEYLEMİ, Müsnedü’l-Firdevs, Beyrut, trs.
DÜZGÜN, Şaban Ali, “Sevginin İstismarı ve Sevgide Aşırılık (Kültler)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52: 1 (2011)
DÖNMEZ, İbrahim Kâfi, “Niyet”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 33, İstanbul 2007
EBU HANİFE, el-Fıkhu’l-Ekber, (Terc. Mustafa Öz, İmamı Azam’ın Beş Eseri), İstanbul 2011
-----------, el-Vasiyye, (Terc. Mustafa Öz, İmamı Azam’ın Beş Eseri),İstanbul 2011
EŞ’ARİ, Ebu’l-Hasan, el-İbane an Usuli’d-Diyâne, Medine, 1410
FARABİ, Fususu’l-Medeni, (çev. Hanifi Özcan), Dokuz Eylül Üniv. Yay, İzmir 1987
GAZALİ, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, (Trc. Ahmed Serdaroğlu), Ankara 1974
--------, İtikâd’ta Orta Yol, (çev: Abdulhalik Duran), Hikmet Neşr, İstanbul 2004
--------, el-Hikmetu fi Mahlukatillah, (Trc: Abdulhalik Duran Allah’ın Yarattıklarında Tefekkür Etmek), Hikmet Neşr, İstanbul 2010
HEYSEMİ, Nureddin Ebû’l-Hasan Ali, Mecmeu’z-Zevaid ve Menbau’l-Fevaid, Darü’l-Kütübi’l-Arabi, Beyrut 1407
ISFEHÂNİ, Ebû’l- Kasım el- Hüseyin er-Râgıb, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, Beyrut 1992 |173|
bilimname
düşünce platformu
XXVII, 2014/2
Osman ORAL
İBN HALDUN, Mukaddime, (çev. Halil Kendir), Ankara 2004
İBN Hanbel, Ahmed, Müsned, Mısır 1954
İBN MÂCE, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid el Kazvini, Sünen, İstanbul 1981
İBN MANZUR, Cemaluddin Muhammed, Lisânü’l-Arab, Beyrut trs
İBN MİSKEVEYH, Tehzibu’l-Ahlak, Daru’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrut 1985
İMAM Malik b.Enes, Muvatta, Beyrut trs
JUNF, Carl Gustav, Keşfedilmemiş Benlik, (Çev. Canan Ener Sılay), İlhan Yay., İstanbul 1999
KİNDİ, Üzüntüden Kurtulmanın Yolları, (terc. Mustafa Çağrıcı), İstanbul 1998
MATÜRÎDÎ, Ebû Mansur Muhammed b. Mahmud, Kitâbu’t-Tevhid, (Haz. Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi), İSAM, Ankara 2005
------, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, (İlmî kont: Bekir Topaloğlu), Mîzân Yay, İstanbul 2005
MALİK b.Enes, Muvatta, (ta'lik: M. Fuad Abdülbaki), Kahire 2005
MÜNAVİ, M. Abdurrauf, Feyzü’l-Kadir, Darü’l-Marife, Beyrut trs
MÜSLİM, Ebû’l Hüseyin Müslim b. el-Kuşeyri, Sahih, Çağrı Yay, İstanbul 1981
NESEFİ, Ebü’l-Berekât, el-Umde, (Terc. Temel Yeşilyurt, İslâm İnancının Ana Umdeleri), Malatya 2000
NESEFİ, Ebu’l-Muîn, Kitabu’t-Temhid li Kavaidi’t-Tevhid, (Terc. Hülya Alper, Tevhidin Esasları), İz Yay, İstanbul, 2010
---------, Tabsıratü’l-Edille fi Usuli’d-Din, (Tahk. Hüseyin Atay-Şaban Ali Düzgün), cilt: II, Ankara 2003
ORAL, Osman, İmanın Pratik Tezahürü Salih Amel, Tiydem Yay, Ankara 2014
ÖĞÜK, Emine, “İmânda Etkin olan Temel Unsurlar; Akıl, Kalp ve Beden”, Kelâm Araştırmaları, 12: 1, 2014
RAZİ, Fahreddin, Mefâtîhu’l-Gayb, (Tefsîru’l-Kebîr), Darü’l-Kütübü’l-İlmiye, Beyrut 2004
SABUNİ, Nureddin, Mâtüridiyye Akaidi, (Terc: Bekir Topaloğlu), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1995
SİNANOĞLU, Mustafa, “İmân”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt; 22, İstanbul 2000 |174|
bilimname
düşünce platformu
XXVII, 2014/2
İmânın Sosyal Hayatta Tezâhürleri –Doğruluk, Güzel Ahlak, Sevgi ve Kardeşlik–
SUYUTİ, Celaleddin, Ed Durrul Mensur fit Tefsiri bil Mesur, Beyrut, trs
TABERÂNİ, Mu’cemu’l-Evsat, Beyrut, trs.
----------, Mucemu’l-Kebir, Beyrut, trs.
TAFTAZÂNÎ, Sa’duddin Mesut b. Ömer, Şerhu’l- Akaid, (Terc. Süleyman Uludağ), Dergâh Yay. İstanbul 1999
TAHANEVİ, Kitabu Keşşafi Istılâhâti’l-Funûn ve’l- Ulûm, (Tahk. Ali Dahruc), Mektebetü Lübnan 1996
TİRMİZİ, Ebû İsa Muhammed b. İsa, Sünen, İstanbul, 1981.
TOPALOĞLU, Bekir - Çelebi, İlyas, Kelâm Terimleri Sözlüğü, İSAM, İstanbul 2010
TOPALOĞLU, Bekir, “Esmâ-i Hüsnâ”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 11, İstanbul 1995
---------------, “İslâm”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 23, İstanbul 2001
---------------, “Vedûd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 42, İstanbul 2012
ULUDAĞ, Süleyman, Kutluer, İlhan, “Muhabbet”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 30, İstanbul 2005
ULUTÜRK, Veli, Kur’ânı Kerîm Allah’ı Nasıl Tanıtıyor? Nil Yayınları, İzmir 1994
UZUNPOSTALCI, Mustafa, “Cemaat”, Diyanet İslâm Anskilopedisi, cilt: 7, İstanbul 1993
YAZIR, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Azim Dağıtım, İstanbul 1988
YEPREM, Mustafa Saim, Mâtürîdî’nin Akide Risalesi ve Şerhi, Türkiye Diyanet Vakfı yay, Ankara 2011
ZEBİDİ, Muhammed Murtaza el-Hüseyni el-Vasıti el-Hanefi, Tâcü’l-Arus min Cevahiri’l-Kamus, Mektebetül-İlmiye Beyrut trs.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com