You are here

İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal, Pedagojik ve Teknolojik Bileşenleri

Organizational, Social, Pedagogic Components of the Internet Basic Distance Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Today, Internet Technologies has become one of the most important subjects affecting any country’s distance education performance. Increased demand for education alters the quality and purpose of the education. To regard the Internet and computer technologies as a means of education and use them through educational purposes have become today’s educators’ duties. However, solely applying internet technologies in distance education, is not enough to succeed ın distance education. Internet based education and distance education applications not only have technological dimensions but also organizational, social, pedagogical and ethical dimensions. Therefore, distance education applications on which these dimensions are constructed; are thought to be much more efficient than other applications. In this study some examinations and determinations on distance education’s organizational, social, pedagogical dimensions which are defined in general terms are presented and used by carrying out with internet technologies.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde internet teknolojileri bir ülkenin uzaktan eğitim performansını etkileyen en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Yaşantımızın eğitim talebinin gittikçe artması, eğitimin amaç ve niteliğinin değişmesini de zorunlu kılmaktadır. Günümüzde eğitimcilerin görevi hemen her alanda değişimin ve dönüşümün bir sembolü haline gelen internet ve bilgisayar teknolojilerine her şeyden önce bir eğitim-öğretim aracı olarak bakmak ve eğitimin amaçları doğrultusunda onlardan yararlanmaktır. Bununla birlikte salt internet teknolojilerini uygulayarak uzaktan eğitimde başarılı olmak yeterli değildir. İnternet tabanlı eğitim ve uzaktan eğitim uygulamalarının teknoloji yanında örgütsel, sosyal, pedagojik, ve etik boyutları bulunmakta ve bu boyutların gerekleri düşünülerek yapılandırılan uzaktan eğitim uygulamalarının daha üstün bir performans göstereceği değerlendirilmektedir. Bu çalışmada genel çizgileri tanımlanan ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitimin; örgütsel, sosyal, pedagojik boyutları üzerine bazı incelemeler ve tespitler sunulmaktadır

REFERENCES

References: 

[1] C.H.Aydın, “Açık ve Uzaktan Öğrenmede Kullanılan Basılı
Materyallerdeki Anlatım Biçimine ilişkin Öğrenen Tercihleri”,
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1,
s.131-147, 2005
[2] K. Selvi, “Right of Education and Distance Learning”, Eurasian
Journal of Educational Research, 22, p.201-211, 2006
[3] M.G. Moore, Contemporary Issues in American Distance
Education, Elmsford, NY: Pergamon, Inc., 1993
[4] M.S. McIsaac, “The internet Culture and Community Building”,
Advencing Online Learning In Asia, Hong Kong: The Open
University of Hong Kong, p.16-25, 2002
[5] M.L Williams; K.Pabrock, Distance Learning : The Essencial
Guide., Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. 1999
[6] A.E. Özkul, “Açık ve Uzaktan Eğitimde Neredeyiz?”, OYP-YUUP
Uzaktan Eğitim Çalıştayı’nda Sunulan Bildiri, Mersin
Üniversitesi, 2004
[7] S. Çukadar ; S.Çelik, “İnternete Dayalı Uzaktan Öğretim ve
Üniversite Kütüphaneleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 4, sayı
1, s. 31-42, 2003
[8] http://www.po.metu.edu.tr 20.03.2008
[9] http://yunus.hacettepe.edu.tr 10.02.2008
[10] H.Ünsal. “Web Destekli Eğitim, Elektronik Öğrenme ve Web
Destekli Öğretim Programlarındaki Çeşitli Ders Modelleri”, Türk
Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt, 2 sayı, 3 s. 375-388, 2004
[11] M.J.Rosenberg, E-Learning: Strategies for Delivering
Knowledge in The Digital Age. Newyork: McGraw-Hill, 2001
[12] H. İbicioğlu; Ö.L Antalyalı, “Uzaktan Eğitimin Başarısında İmkan,
Algı, Motivasyon ve Etkileşim Faktörlerinin Etkileri:
Karşılaştırmalı Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, s.325-338, 2005
[13] C. Aktaş, “Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye”, Selçuk
İletişim Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, s. 181-193, 2007
[14] C. Dura; H. Atik, Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye,
Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002
[15] A. Naktiyok, “Yenilik Yönetimi ve Örgütsel Faktörler”, Atatürk
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21,
Sayı 2, s. 211-230, 2007
[16] M.Akın, “Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinden Yararlanmanın
Uygulama Alan Bilgisi Oluşturma Yönünde Etkisi”, Erzincan
Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, s.
49-70, 2007
[17] B.A. Collis;G.J. Carleer, “The Effects of Technology-Enriched
Schools Intervation: A Multiple Case Study Analysis” Computers
and Education, 21 (1-2). 151-162)
[18] M.S.MC Iseac; C.N. Gunawedena, Distance Education in
Jonansen, D.H. Handbook of Research For Education
Communications And Technology, Newyork Macmillan, 1996
[19] E. Ceyhan, “Bilgisayar Kaygı Düzeyleri Farklı Öğretmen
Adaylarının Stresle Başa Çıkma Davranışları” Eğitim ve Bilim
Dergisi, Cilt 29, Sayı 32, s. 15-24, 2004
[20] İ. Cerrah, “Bilişim Teknolojileri ve Etik: Bilişim Teknolojilerinin
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanımın Etik Boyutu ve Sosyal
Sonuçları” Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1-2, s. 137-155,
2002
[21] M.Akın, “Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinden Yararlanmanın
Uygulama Alan Bilgisi Oluşturma Yönünde Etkisi”, Erzincan
Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, s.
49-70, 2007
[22] S.J. Bostock, Designing Web-Based Instruction For active
Learning. In B.H. Khan (ed.) Web-Based Instruction, p. 225-237,
Englewood Cliffs, Educational Technology Publications, 1997
[23] M.J. Rosenberg, E-Learning: Strategies for Delivering
Knowledge in The Digital Age. Newyork: McGraw-Hill, 2001
[24] C. Aktaş, “Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye”, Selçuk
İletişim Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, s. 181-193, 2007
[25] M.Akın, “Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinden Yararlanmanın
Uygulama Alan Bilgisi Oluşturma Yönünde Etkisi”, Erzincan
Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2,s.
49-70, 2007
[26] C. Aktaş, “Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye”, Selçuk
İletişim Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, s. 181-193, 2007
[27] E. Tekinarslan, “Distance Education: Technologies, Issues And
Considerations”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı, 3, s. 65-73, 2002
[28] A.Z Özgür, “Türkiye’de Uzaktan Eğitimde Televizyonun
Etkileşimli Kullanımı: Olanaklar, Sınırlılıklar ve Çözüm Önerileri”,
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, s.
80-97, 2005
[29] H.Ünsal, “Web Destekli Eğitim, Elektronik Öğrenme ve Web
Destekli Öğretim Programlarındaki Çeşitli Ders Modelleri”, Türk
Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt, 2 sayı, 3 s. 375-388, 2004
[30] G. Ekici, “Uzaktan Eğitim Ortamlarının Seçiminde Öğrencilerin
Öğrenme Stillerinin Önemi”, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi Dergisi, Sayı 24, s. 48-55, 2003
[31] M.Akın, “Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinden Yararlanmanın
Uygulama Alan Bilgisi Oluşturma Yönünde Etkisi”, Erzincan
Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, s.
49-70, 2007
[32] E. Tekinarslan, “Distance Education:Technologies, Issues And
Considerations”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı, 3, s. 65-73, 2002
[33] E. Ceyhan, “Bilgisayar Kaygı Düzeyleri Farklı Öğretmen
Adaylarının Stresle Başa Çıkma Davranışları” Eğitim ve Bilim
Dergisi, Cilt 29, Sayı 32, s. 15-24, 2004
[34] C. Aktaş, “Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye”, Selçuk
İletişim Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, s. 181-193, 2007
[35] J. Greenberg; C. Mc Daniel, Behaviour In Organizations, Practice
Hall Inc., New Jersey, 2000
[36] S.P. Lewis; S. Goodman; J. Alan, Management Challenges in
The 21 th Century, South Western College Pub. Ohio, 1998

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com