You are here

Anamur Antik Kenti ve çevresinin (Mersin) florası

The flora of Anamur Antique City and its surroundings (Mersin/Turkey)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research has been made to determine The flora of Anamur Antique City and its surroundings (Mersin). The research area is in the C4 square according to the grid system. Five hundred and ten plants specimens belonging to 350 taxa, 260 genera and 74 families were collected and identified from the area between 2006-2008 years. The phytogeographic region of plants in this area are represented as follows; Mediterranean (123) 35.1%, Irano-Turanien (17) 4.9%, Euro-Siberian (11) 3.1% and either Multi-regional or unknown (199) 56.9%. The number of endemic taxa is 13 (3.7%).
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma Anamur Antik Kenti ve Çevresinin (Mersin) florasını tespit etmek için yapılmıştır. Araştırma alanı kareleme sistemine göre C4 karesi içerisindedir. 2006-2008 yılları arasında alandan 350 takson, 260 cins ve 74 familyaya ait 510 bitki örneği toplanmış ve teşhis edilmiştir. Bitkilerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları şöyledir: Akdeniz elementi (123) % 35.1, İran-Turan elementi (17) % 4.9, Avrupa-Sibirya elementi (11) % 3.1 ve çok bölgeli veya bilinmeyen (199) % 56.9'dur. Endemik takson sayısı 13 (% 3.7)'dür.

REFERENCES

References: 

Akman, Y. 1990. İklim ve biyoiklim. Palme Yayınları, Ankara.
Ball, P.W. 1964. Crambe L., In (eds.) Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M. & Webb, D.A., Flora Europaea, Cambridge University Press, Cambridge. Vol. 1: 344-345.
Balos, M.M. and Akan, H. 2008. Flora of the region between Zeytinbahçe and Akarçay (Birecik, Şanlıurfa, Turkey). Turk J Bot. 32: 201-226.
Behçet, L., Özgökçe, F., Ünal, M., Karabacak, O. 2009. The flora of Kırmızı Tuzla (Karaçoban, Erzurum/Turkey) and
Bahçe Tuzlası (Malazgirt, Muş/Turkey) and their environment. Biodicon 2/3: 122-155.
Brummitt
, R.K. and Powell, C.E. (eds.) 2001. Authors of plant names. Kew Royal Botanic Gardens. Davis, P.H. (ed.) 1965-1985. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press Edinburgh.
Vols. 1-9.
Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. (eds.) 1988. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press Edinburgh. Vol. 10.
Ekim, T. 2005. Bitkiler. In (ed.) Kence A., Türkiye'nin biyolojik zenginlikleri, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını,
Ankara. 167-193.
Ertuğrul, K., Dural, H., Kargıoğlu, M. 2002. Çekiç Dağı ve Gevne Vadisi florası (Hadim-Konya). S. Ü. Fen Ed. Fak.
Fen Dergisi. 20: 99-139.
Everest, A., Rauss, T. 2004. Investigations flora in Mersin: Kozlar Highplateau of south Turkey. Pakistan Journal of
Biological Sciences. 7/5: 802-811. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. & Başer, K.H.C. (eds.) 2000. Flora of Turkey and The East Aegean Islands.
Edinburgh University Press, Edinburgh. Vol. 11.
Hedge
, I.C. 1965. Crambe L., In (ed.) Davis, P.H., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh University
Press Edinburgh. Vol. 1: 272-273.
Hedge, I.C. 1968. Crambe L., In (ed.) Rechinger, K.H., Flora Iranica. Akademische Druck - u. Verlagsanstalt Graz-
Austia. No: 57/28: 45-48.
IUCN 2001. IUCN Red list of threatened species, categories and criteria (Version 3.1). IUCN Species Survival
Commission, IUCN, Gland, Switzerland & Cambridge, UK. İnan, S. & İnan, N. 2007. Cause of the earthquake destroyed the historical Anemurium City: Anemurium fault (Mersin).
Mersin Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Mersin. 155. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü (MIM) 2002. Anamur'a ait ortalama, ekstrem sıcaklık ve yağış değerleri, Anamur. Raunkiaer, C. 1934. The life forms of plants and statistical plant geography. Clarendon Press, Oxford. Strid, A. & Tan, K. (eds.) 1997. Flora Hellenica. Koeltz Scientific Books, Konigstein. Sümbül, H., Erik, S. 1988a. Taşeli Platosu florası I. Doğa Türk Bot. Derg. 12/2: 175-205. Sümbül, H., Erik, S. 1988b. Taşeli Platosu florası II. Doğa Türk Bot. Derg. 12/3: 254-322. Sümbül, H., Erik, S. 1990a. Taşeli Platosu florası III. Hacettepe Fen ve Müh. Bil. Derg. 2: 1-38. Sümbül, H., Erik, S. 1990b. Taşeli Platosu florası IV. Hacettepe Fen ve Müh. Bil. Derg. 2: 61-120. Toprak Su Genel Müdürlüğü 1974. Doğu Akdeniz havzası toprakları. Toprak Su Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S. & Webb, B.A. (eds.) 1964-1980.
Flora Europaea. Cambridge University Press, Cambridge. Vols. 1-5. Ünal, O. and Gökçeoğlu, M. 2003. The flora of Akdeniz University Campus (Antalya-Turkey). Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dergisi. 16/2: 143-154. Yıldıztugay, E., Küçüködük, M., Özel, M., Özdemir, C. 2009. A new record for the flora of Turkey: Crambe hispanica
L. (Brasssicaceae). Turk J Bot. 33: 227-230.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com