You are here

Ankara Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Pelemir Bitkisi (Cephalaria syriaca)’nin Verim ve Verim Ögelerine Etkisi

The effect of different sowing dates on yield and yield components of Cephalaria (Cephalaria syriaca) under Ankara/Turkey ecological condition

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
t This study was carried out in 2009-2010 and 2010-2011 vegetation seasons under the ecological conditions of Ankara. The experiment was laid out randomized block design with three replications. The treatments consist of four sowing dates (T1: 01 September, T2: 15 September, T3: 01 October, T4: 15 October). The objective of this study was to determine the influence of different sowing dates on the plant height (cm), number of branches per plant, number of capitulum per plant, 1000 seed weight (g), seed yield (kg/da) and oil content (%) in cephalaria. Mean data for plant height (cm), 1000 seed weight (g), number of branches per plant, number of capitulum per plant, seed yield (kg/da) and oil content (%) were 147,57 cm, 11,83 number, 25,43 number, 15,29 g, 169,15 kg/da and 22.40 %, respectively. Both in 2010 and in 2011, the highest seed were recorded for T1. The results of the study indicated that different sowing dates had an important effect on seed yield (kg/da) in cephalaria. Thus, T1 may be recomended under Ankara conditions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma 2009-2010 ve 2010-2011 vejetasyon döneminde Ankara ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede 4 farklı ekim zamanı ( Z1: 1 Ekim, Z2: 15 Ekim, Z3: 1 Kasım ve Z4: 15 Kasım) yer almıştır. Bu çalışmanın amacı pelemir (Cephalaria syriaca (sirjaca) L.) bitkisinde farklı ekim zamanlarının bitki boyu (cm), yan dal sayısı (adet/bitki), başcık sayısı (adet/bitki), 1000 tohum ağırlığı (g), dane verimi (kg/da) ve yağ oranı (%) üzerine etkisini belirlemektir. Ekim zamanına bağlı olarak ortalama bitki boyu 147,57 cm, yan dal sayısı 11,83 adet/bitki, başcık sayısı 25,43 adet/bitki, 1000 tohum ağırlığı 15,29 g, tohum verimi 169,15 kg/da ve yağ oranı % 22,40 olarak belirlenmiştir. Her iki yılda da en yüksek tohum I.ekimden elde edilmiştir. Çalışmanın sonucundan dekara tohum verimi ekim zamanlarından önemli düzeyde etkilendiği görülmüştür. Bu yüzden Ankara ekolojik koşullarında pelemir tarımı için I. Ekim zamanının uygun olacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Anonim, 1993, Official Medhods and Recommended Practices. The American Oil Chemists Society, Champaign, IL:
AOCS.
Anonim, 2012. www.meteor.gov.tr/
Arslan, Y., Subaşı, I., Katar, D. ve Kodaş, R., 2012. Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pelemir Bitkisi (Cephalaria
syriaca L.)’nin Verim ve Yağ Oranı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. I. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu. 19-21
Nisan. Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa:32.
Baytop T. 1999. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, s:313, İstanbul.
Çağlar, H., 1968. Pelemir. Güven Matbaası, Ankara.
Çiller, M., 1977. Pelemir Tohumu Yağı Üzerine Bir Araştırma.
Davis, P.H. 1972. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 5. Edinburgh.
Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. ve Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları II).
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1021. Ders Kitabı, 295s.
Karaoğlu, M. M., 2006. Cephalaria syriaca addition to wheat flour dough and effect on rheological properties
International Journal of Food Science & Technology Volume 41, Issue Supplement s2, pages 37–46.
Karaoglu, M. M., 2011. Influence of Cephalarıa syrıaca Addıtıon on Physıcal and Sensorıal Propertıes of Wheat Bran
Bread. International Journal of Food Properties, 14:124–133.
Katar, D., Arslan, Y., Kayaçetin, F., Bayramin, S. ve Karahan, Y., 2011. Ankara Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra
Aralıklarının Pelemir Bitkisi (Cephalaria syriaca L.)’nin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.
Uluslar arası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan. S:931-940. Eskişehir.
Vollman, J. and Rajcan, I., 2009. Oil Crops. Volume 4 ISBN 978-0-387-77593-7 e-ISBN 978-0-387-77594-4 DOI
10.1007/978-0- 387-77594-4 Springer Dordrecht Heidelberg London New York
Yazicioğlu, T., Karaali, A. ve Gökçen, J., 1978. Cephalaria syriaca seed oil. Journal of the American Oil Chemists'
Society Volume 55, Number 4, 412-415, DOI: 10.1007/BF02911903

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com