You are here

Dervişli ve çevresinin (Eşme, Uşak) florası

Flora of Dervişli (Eşme, Uşak/Turkey) and its surroundings

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The research area is situated in Eşme district of Uşak province. In this study, during the period 2011 - 2012 440 plant specimens, 48 families, 163 genera, 240 specific and infraspecific taxa were collected and identified. The number of endemic plants is 10 (4,16%). The distribution rates of the specimens into phytogeographical regions are as follows: Mediterranean elements 36 (15%), Irano-Turanian elements 29 (12,08%) and Euro-Siberian elements 9 (3,75%). Unknown or cosmopolits 166 (69,16%).
Abstract (Original Language): 
Araştırma alanı Uşak ilinin Eşme ilçesinde yer alır. Araştırma alanında 2011−2012 yılları arasında toplanan 440 bitki örneğinin değerlendirilmesi ile 48 familya, 163 cins, 240 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Endemik bitkilerin sayısı 10 (%4,16)’dur. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şu şekildedir: Akdeniz elementleri 36 (% 15), Iran-Turan elementleri 29 (% 12,08) ve Avrupa-Sibirya elementleri 9 (% 3,75). Geniş yayılışlı ve yayılış alanları belli olmayan taksonların sayısı 166 (% 69,16). En yüksek taksona sahip üç Fabaceae, Brassicaceae ve Asteraceae familyalarıdır.

REFERENCES

References: 

Akman, Y. 1999. İklim ve biyoiklim, Palme Yayınları, Ankara, 212 – 326.
Anonim, 1997a. “Uşak İli Arazi Varlığı”, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yay. İl Rapor No: 64,
Ankara.
Anonim, 2006. “Meteoroloji Bülteni:- Uşak Meteoroloji Müdürlüğü Verileri”.
Anonim, 2002. “Uşak Tarım Master Planı”, Tarım ve Köy Hizmetleri Bakanlığı- Uşak Tarım İl Müdürlüğü, s11- 17.
Aysal, N. 2001. Uşak’ın Türkiye Jeolojisindeki Yeri, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak, Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu,
Bildiriler Kitapçığı, Cilt 2.
Brummitt, R. K. & Powell, C. E. 1992. Authors of Plant Names. Kew
Çırpıcı, A. 1988. “Murat Dağı (Kütahya - Uşak)’nın Florası”, Doğa Türk Botanik Dergisi 13, 2: 157-222.
Davis, P.H., 1965-1988. “Flora of Turkey and the East Aegean Islands”, Edingburg Univ. Press, 1-9 v.
Davis, P.H., Mill, R.R. and Kit Tan (eds), 1988. “Flora of Turkey and The East AegeanIslands” (Suppl.), Vol. 10,
Edingburg University Pres, Edingburg.
Darkot, B., Tuncel, M., 1995. “Ege Bölgesi Coğrafyası”, İstanbul Üniv. Yay., No: 2365, Coğrafya Enst. Yay. No:99,
İstanbul.
Ekim, T. ve ark. 2000. Türkiye bitkileri kırmızı kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Van 100. yıl Üniv., Ankara.
Günal, N., 1995. Gediz Havzasının İklimi, Türk Coğrafya Dergisi, sayı: 30, İstanbul.
Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (supple. 2), Vol.
11, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
İzbırak, R. 1984. “Türkiye Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”, Yay. No:263, Yardımcı Ders Kitapları Dizisi
No:14, İstanbul, 236-237.
Koçman, A. 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yay. No:72, İzmir.
Serin, M. & Dönmez, M. 2010. Bulkaz Dağının (Sivas-Uşak) florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, Sayı 2. Cilt 16 sf
97-128
Tel, A., Z. 2011. Şaphane Dağı (Kütahya/Türkiye) Flora ve Genel Vejetasyon Yapısına Katkılar, Biyoloji Bilimleri
Araştırma Dergisi, 4 (2): 63-72
Walter, H. 1955. “Die Klima-Diagramme als Mittel zur Beurteilung der Klimaverhältnisse für ökologische,
vegetationskundliche und landwirtschaftliche Zwecke”, Ber. dt. bot. Ges., 68, 331-334.
Yayıntaş, A. 1985. Simav Dağı Florası, Doğa Bilim Dergisi Ser., A, 9, 22, 388-418

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com