You are here

Türkiye’de Aktif İşgücü Politikaları Kapsamında Verilen Eğitimlerin Kadınların Güçlenmesi Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme

A Case Study for “Evaluation of Trainings under Active Labour Market Policies in Turkey for Women Empowerment”

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
This paper attempts to find out “To what extent, trainings, which are currently being implemented as a basic component of active labour market policies (ALMPs) in Turkey, can be a solution for economic and social empowerment of women?” This study, therefore, deals with the development, instruments and implementation of ALMPs, particularly training component in Turkey and perceptions of women participants themselves regarding the impact and meaning of trainings conducted as a component of ALMPs. To that aim, deep interviews were made with the women participated to trainings in addition to the literature review and content analysis on ALMP. The snapshot of the recent labour market policies in Turkey reveals that “ALMPs” including particular measures for women have become the standpoint of the employment policies at least at discourse level and therefore expectations from trainings under ALMPs are high for the sake of economic and social empowerment of people including women in Turkey. The findings of the research reveal that current training policies in ALMPs are not tailor-made policies and they are not sufficient to increase women employment and empowerment in Turkey. It has been concluded that other major complementary policies, such as decreasing undeclared work, increasing enrollment rate of girls, creating jobs for women, increasing awareness raising to break traditional patriarchal relations, providing child and old care services should be implemented to make trainings effective for increasing decent employment for women. However, these trainings mean “certificate and job”, “self-confidence” and “socialization” for the women interviewed. Therefore, it cannot be denied that trainings in current framework are useful to increase self confidence and socialization of women although they cannot increase employment level of women at sufficient level.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Aktif İşgücü Politikaları temel bileşenlerinden biri olan eğitimin kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesine olan katkılarını incelemektedir. Bu sebeple, bu çalışma özellikle eğitim başta olmak üzere Türkiye’de aktif işgücü politikaların gelişimi, araçları ve uygulanmasını ve eğitim faaliyetlerine katılan kadınların eğitimlerin etki ve anlamlarına ilişkin algılarını ele almaktadır. Bu amaçla, literatür taraması ve içerik analizinin yanısıra, eğitim faaliyetlerine katılan kadınlarla bu araştırma kapsamında derin görüşmeler yapılmıştır. Türkiye’de uygulanan istihdam politikaları, kadınlar için özel önlemler içeren aktif işgücü politikalarının, en azından söylem düzeyinde, istihdam politikalarının en etkili araçları olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, kadınlar da dâhil Türkiye’de ekonomik ve sosyal kalkınma için aktif işgücü politikalarından beklenti oldukça yüksektir. Bu saha araştırmasının sonuçları, Türkiye’de aktif işgücü politikaları kapsamında verilen eğitimlerin işgücü piyasasının ve hedef grupların ihtiyaçlarına göre planlanmadığını ve kadınların istihdam oranlarını ve ekonomik ve sosyal güçlerini artırmada yetersiz kaldığını göstermektedir. Söz konusu eğitimlerin sonuç odaklı ve etkin olabilmesi için, tamamlayıcı temel politikaların, örneğin, okullaşma oranlarının artırılması, kayıt dışı istihdamın azaltılması, iş yaratılması, toplumdaki ataerkil ilişkilerin değişmesi için bilinç artırma faaliyetleri, çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin artması gibi politikaların uygulanması gerekmektedir. Ancak, söz konusu eğitimler, mülakat yapılan kadınlar için, “sertifika ve iş”, “kendine güven” ve “sosyalleşme”yi ifade etmektedir. Bu sebeple, mevcut sistemde uygulanan eğitimler, kadınların istihdam oranlarını beklenilen düzeyde artırmamış olsa da, söz konusu eğitimlerin kadınların kendine güven ve sosyalleşmesi anlamında faydalı oldukları inkâr edilemez.
90-108

REFERENCES

References: 

Andersen, Goul Jorgen and Per Jensen (2002) Changing Labour Markets, Welfare Policies
and Citizinship, UK: The Policy Press.
Auer, Peter and Natalia Popova (2003) Labour Market Policy for Restructuring in Turkey: The
Need for More Active Policies, Employment Paper, No:51.
Auer Peter, Ümit Efendioğlu and Janina Lesche (2008) Active Labour Market Policies
Around the World, Geneva: ILO.
Bağımsız Sosyal Bilimciler (2008) 2008 Kavşağında Siyaset, Türkiye, İktisat ve Toplum,
İstanbul: Yordam Kitap.
Bergemann, Annette and Gerard Berg (2006) Active Labour Market Policy Effects for Women in
Europe: A Survey, IZA Discussion Paper, No.2365.
Calmfors, Lars (1994) Active Labour Market Policy and Unemployment- A Framework for The
Analysis of Crucial Design Features, OECD Economic Studies, No.22: 7–42.
Çam, Sürhan (2002) Neo-Liberalism and Labour Within The Context of An “Emerging
Market” Economy-Turkey, Capital&Class: 89-114.
Çelebi, Süleyman (2010) Mesleki Yeterlilik ve İşsizlik, İşveren, Eylül-Ekim 2010.
Daguerre, Anne (2007) Active Labour Market Policies and Welfare Reforms, UK: Palgrave.
Dayıoğlu, Meltem and Hakan Ercan (2010) Labour Market Policies and Institutions with a Focus
on Inclusion, Equal Opportunities and the Informal Economy: Turkey. A background
paper for ILO.
Dertli, Nail (2007) Aktif İstihdam Politikaları-Eleştirel Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Anabilim Dalı.
DİSK (2010) İstihdam Bahane Sömürü Şahane, Disk Araştırma Enstitüsü
[http://www.disk.org.tr/default.asp?Page=Content&ContentId=1019]
Ercan, Hakan (2007) Youth Employment in Turkey, ILO, Ankara.
Ercan, Hakan, Erol Taymaz and Erinç Yeldan (2010) Kriz ve Türkiye: Kriz Tedbirlerinin Etki
Değerlendirmesi, ILO, Ankara, not published.
Esping-Anderson, Gosta (2002) Towards the Good Society, Once Again?, Why We Need a New
Welfare State?, Oxford: Oxford University Press.
European Training Foundation (2011) Flexicurtiy Analysis of the Labour Market in Turkey
[http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/1A7DEF4E58F42D41C12579440040803B/$fil
e/Flexicurity_Turkey.pdf]
Giugni, Marco (2009) The Politics of Unemployment in Europe,USA: Ashgate Press.
Jessop, Bob (1993) Towards a Schumpeterian Workfare State? Remarks on Post-Fordist Political
Economy, Studies in Political Economy, 40: 7–39.
İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) (2009) 2009 yılı Faaliyet Raporu
[http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statikraporindex]
Karabulut, Alpaslan (2007) Türkiye’deki İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü ve
Etkinliği, İŞKUR Uzmanlık Tezi,
[http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statikraporindex]
Koning de Jaap (2007) The Evaluation of Active Labour Market Policies, USA: Edward
Elger.
Majcher-Teleon Agnieszka and Ümmühan Bardak (2010), Euroepan Training Foundation,
Flexicurity in Turkey, not published yet.
Martin, John and D. Grubb (2001) What Works and For Whom: A Review of OECD Countries
Experiences with Active Labour Market Policies, Swedish Economic Review: 9-56.
OECD (2006) Chapter 3: General Policies to Improve Employment Opportunities For All, In
Employment Outlook 2006.
OECD Glossary of Statistical Terms, [http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=28]
Özaltan, Aslı (2010) Sociological Analysis of New Trends in VET in Turkey, METU Thesis,
Ankara.
Özdemir, Ali and Gamze Özdemir (2006) Labour Law Reform in Turkey in the 2000s: The Devil
is not Just in the Detail but also in the Legal Texts, Economic and Industrial Democracy:
27: 311.
Pirler, Bülent (2009) Krizde İşsizlik Artışının Panzehiri: Güvenceli Esneklik, İşveren,
[http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=2254&id=107]
Rosas, Gianni and Giovanna Rossignoti (2000) Starting The New Millennium Right: Decent
Employment for Young People, International Labour Review, Vol.144, No:2.
Sapancalı, Faruk (2007) Türkiye’de İşgücü Piyasası, Sorunlar ve Politikalar, TÜHİS İş Hukuku
ve İktisat Dergisi, Cilt.21: 2-3, [http://www.tuhis.org.tr/dergi/cilt21_sayi2-
3/cilt21_sayi2-3_bolum2.pdf]
Süral, Nurhan (2009) Ekonomik Kriz Döneminde Artan İstihdam Sorununa Alternatif Olarak
Esneklik Uygulamaları, İşveren, 47: 42-44.
Taşçı, Mehmet (2005) Essays on Unemployment in Turkey, METU Thesis, Ankara.
Taylor, Peter – Gooby (1997) In Defence of Second-Best Theory: State, Class And Capital In Social
Policy, Journal of Social Policy, 26, 2: 171–92.
TİSK (2009) İşsizlikle Mücadele, Üye Ülke Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler
[http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=3105]
TÜRK-İŞ (2010) İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi Değil İnsana Yakışır İş, TÜRK-İŞ Dergisi,
Sayı:389.
Walters, William (1997) The Active Society, Policy and Politics, 25: 221–234.
World Bank and State Planning Organization (2009) Female Labour Force Participation in
Turkey: Trends, Determinants and Policy Framework.
[www.csgb.gov.tr]
[www.iskur.gov.tr]
[www.tbmm.gov.tr]

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com