You are here

Türkiye’de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış

A historical overview of thedevelopment of highways in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the highway transportation system which currently became the domi-nated transportation system in Turkey is examined. The development of this system between the foundation of the Republic and the present is investigated periodically. According to the results of this study the transportation policies for the highway transportation had been seen as a system integrating with the railway transportation until 1950s. However, after 1950s, the railways had been nearly ignored and the highways construction by Marshall aids became the main practice. As a result of the highways dominated transportation policies of the planned period, the highway transportation has become the main transportation system in Turkey. Today the highway transportation is made in the % 97 of the passenger transport and % 89 of freight transport in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada günümüzde hakim ulaşım sistemi haline gelen karayolu taşımacılığının Türkiye'deki durumu incelenmiştir. Karayollarının Cumhuriyetin ilanında bu yana gösterdiği gelişim, dönemlere ayrılarak ele alınmıştır. Karayolu, 1950 yılına kadar uygulanan ulaşım politikalarında demiryolunu bütünleyecek bir sistem olarak görülmüştür. Ancak bu dönemden sonra, demiryolları adeta yok sayılarak, Marshall yardımlarıyla karayolu yapımına başlanmıştır. Planlı dönemle birlikte uygulanan karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları sonucunda karayolları ulaşım sistemleri arasında ilk sıraya yerleşmiştir. Günümüzde Türkiye'de mevcut durum itibarıyla, yolcu taşımacılığının % 97'si, yük taşımacılığının ise % 89'u karayoluyla gerçekleştiril¬mektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AEP (2003), Acil Eylem Planı, www.ekutup.dpt.gov.tr/plan/aep.doc, (25.06.2011).
As, E (2006), "Cumhuriyet Döneminde Ulaşım Politikaları (1923-1960)", Dokuz Eylül Üniversitesi AİİT Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
Avcı, S. (2005), "Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye'nin Ulaşım Politikaları ve Coğrafi Sonuçlan", Ulusal Coğrafya Kongresi, Bildiri Kitabı, ss. 87-96, 29¬30 Eylül 2005, İstanbul.
Aydın, S. (2001), "Türkiye'nin Demiryolu Serüvenine Muhtasar Bir Bakış", Kebikeç-lnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı 11, ss. 49¬94.
Aynacı, M. (2007), "1960-1980 Yıllan Arasında Karayolu Ulaşımının Gelişimi", Marmara Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı İktisat Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Can, B. B. (2000), Demiryolundan Petrole Chester Projesi (1908-1923), Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, İstanbul.
Cillov, H., (1962), Türkiye Ekonomisi, İÜ Yayınlan No:962, İstanbul.
DPT (1967), İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan2.pdf (01.07.2011).
DPT (1969), Kalkınan Türkiye (Rakamlarla 1923-1968), Ankara.
DPT (1985), Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972),
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan2.pdf (01.07.2011).
DPT (2000), Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005),www.ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8.pdf. (1.07.2011).
Durgun, B. (2006), "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye'de Karayolu Ulaşımı ve İzmir Uygulamaları", ÇTTAD, V/13, ss. 25-49.
Gönüllü, A. R. (2011), "Osmanlı Devletinin Son Döneminde Yol Vergisi", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı. 11, ss. 289-333
Gürgözener, E. (1997), "Cumhuriyet Döneminde Karayollarındaki Gelişmeler (1923-1938)", TC. Fırat Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
Karacan, Ö. (2005), "Atatürk Döneminde Yapılan Karayolları, Barajlar ve Limanlar (1923-1938)", Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Aİ.LT Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
KGM (2006), Stratejik Plan (2006-2010), www.kgm.gov.tr (28.06.2011).
KGM (2007), Stratejik Plan (2007-2011), www.kgm.gov.tr (28.06.2011).
KGM (2009), Karayolu Ulaşım İstatistikleri 2009, www.kgm.gov.tr (01.06.2011).
KGM (2011a), "Yol Ağı", www.kgm.gov.tr (30.06.2011).
KGM (2011b), "Devlet ve İl Yolları Envanteri", www.kgm.gov.tr (29.06.2011).
Şen, L. (2003), Türkiye'de Demiryolları ve Karayollarının Gelişim Süreci, TESAV, Ankara.
TCDD (2011), "Cumhuriyetimizin 80 Yıllık Tarihinde Devlet Demiryolları", www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=267 (29.06.2011).
TCUB (1993), Cumhuriyetin 70. Yılında Ulaştırma, Haberleşme, Ankara.
Tuncer, E. (2010), "Cumhuriyet Döneminin Demiryolu ve Karayolu Hamleleri", www.radikal.com.tr/1998/10/31/yazarlar/erotun.html, (29.01.2010).
Tütengil, C. O. (1961), İçtimai ve İktisadi Bakımından Türkiye'de Karayolları", İstanbul.
Vural, K. V. (2009), "II. Dünya Savaşı Sonunda Türkiye'nin Dış Siyasetinde Yaşananların Ulaşım Politikalarına Etkileri ve Karayolları", İzmir Ulaşım Sempozyumu, 8-9 Aralık 2009, İzmir.
Yıldız, A. (2008), "Ulaşım ve Trafik Politikalarında "Planlama" Zorunlu", Mühendis ve Makine Dergisi, Sayı. 580, Cilt. 49, ss. 38-51.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com