You are here

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Kamuoyu Faktörü: Çankırı İli Örneği

Public Opinion in Turkey-European Union Relations: The Case of Çankırı

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Public opinion emerged as a factor taken into account more than ever before in international relations especially in the post-cold war period. Today, “Turkey – European Union relations” is an academic research area in Turkey that public opinion surveys are widely used and analyzed. These data comprise both Turkish public opinion towards the European Union and European Union public perceptions of Turkey. Same kind of research has also been implemented on the European Union side. Main objective of this article is to analyze the data gained through a field work in Çankırı (a province neighboring capital Ankara) where any similar research has not been done before. Field work comprises questionnaires implemented with 400 people in the centre during January 2012. According to the results, Çankırı displays similar attitudes towards the European Union with general Turkish public opinion while cultural cost of Turkish membership to the EU is widely emphasized as a discerning factor.
Abstract (Original Language): 
Kamuoyu, özellikle Soğuk Savaş sonrası, uluslararası ilişkilerde giderek daha fazla dikkate alınan bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’de kamuoyu tutumunun akademik olarak analiz edildiği bir alan da Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileridir. Bu analizler gerek Türkiye kamuoyunun Avrupa Birliği’ne yaklaşımına, gerekse Avrupa Birliği kamuoyunun Türkiye’ye bakışına yönelik değerlendirmeleri kapsamaktadır. Aynı tür analizler Avrupa Birliği tarafından da gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı daha önce Avrupa Birliği’ne ilişkin bir alan araştırması ve analizin gerçekleştirilmediği Çankırı ili merkezinde Avrupa Birliği algılamasına ilişkin veriler ortaya koymaktır. Çalışma 2012 yılı Ocak ayında Çankırı ile merkezinde 400 kişiye uygulanan alan araştırması sonuçlarına dayanmaktadır. Anket verileri analizine göre, Çankırı ili örnekleminin Avrupa Birliği algılaması, destek eğilimi bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yönelik kamuoyu tutumu ile genel olarak paralellik göstermekte ancak AB üyeliğinin kültürel maliyeti konusunun büyük oranda ön plana çıkarıldığı görülmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AB İletişim Stratejisi. T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası,
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46233&l=1, Erişim Tarihi:
17.10.2012
Avrupa Komisyonu Resmi İnternet Sitesi,
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/enlargement_process/future_pros
pects/negotiations/eu10_bulgaria_romania/index_en.htm#how_do_the_ne
gotiations_proceed, Erişim Tarihi: 17.10.2012
Arıkan, G. (2012). Attitudes Towards the European Union in Turkey: The Role of
Perceived Threats and Benefits. Perceptions: Journal of International
Affairs, 17(3), 81-103.
Balcıoğulları, A. ve Ayçin, A.A. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin
Avrupa Birliği İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. İçinde A. Şişman,
et. all. (Eds.), I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık Ve
Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2009, (ss. 11-18). Uşak:
Uşak Üniversitesi, Avrupa Birliği Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi.
Başkan, F. (2009). Siyasi Partilerin Avrupa Birliği Söylemleri. İçinde O. Esen ve
F. Başkan (Eds.), Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve
Kaygılar, (ss. 91-108). Ankara: Eflatun.
Bülbül, K., Özipek, B.B. ve Kalın, İ. (2008). Aşk ile Nefret Arasında: Türkiye’de
Toplumun Batı Algısı. Ankara: SETA Yayınları I.
Canatan, K. (2008). Hollanda Toplumunda Yabancı Karşıtı Tutumların Analizi.
Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic, 3(7), 220-240.
Clark, T. (2011, October 24). EU Referendum: Poll Shows 49% would Vote for
UK Withdrawal. The Guardian.
http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/24/eu-referendum-poll-uk-withdr..., Erişim Tarihi: 17.10.2012.
Çarkoğlu, A. (2004). Societal Perceptions of Turkey’s EU Membership: Causes
and Consequences of Support for EU Membership? İçinde N. Canefe ve
M. Uğur (Eds.), Turkey and European Integration, Accession Prospects
and Issues, (pp. 19-45). London and New York: Routledge.
Dedeoğlu, B. (2011). Türkiye’de AB Karşıtlığı-Küreselleşme Karşıtlığı İlişkisi.
Uluslararası İlişkiler, 7(28), 85-109.
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
22
Erhan, Ç., Yazgan, H., Akdemir, E. ve Kırlıdökme, U. (2010). Kamuoyu ve Türk
Dış Politikası Anketi – Ocak 2010. Ankara: ATAUM Yayınları, Ankara
Üniversitesi Basımevi.
Erhan, Ç., Yazgan, H ve Akdemir, E. (2012). AB’nin Türkiye’nin Bürokratik
Dönüşümüne Etkileri, ATAUM, http://ataum.ankara.edu.tr/proje2012.pdf,
Erişim Tarihi: 17.10.2012.
Esmer, Y.(2012). Türkiye Değerler Atlası 2012, Bahçeşehir Üniversitesi,
http://www.bahcesehir.edu.tr/files/files/ATLAS%20SUNUM%202_10_20
12%20(2).pdf, Erişim Tarihi: 19.11.2012.
Eurobarometer Special Surveys. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu Resmi
İnternet Sayfası. Erişim Tarihi: 17.10.2012,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm.
Friis, L. and Parello-Plesner, J. (2012, October 24). Denmark caught between
‘ins’ and ‘outs’. European Council on Foreign Relations. Erişim Tarihi:
17.10.2012,
http://ecfr.eu/content/entry/reinventing_europe_denmark_caught_between
_ins_and_outs
How Do the Negotiations Proceed? Avrupa Komisyonu Resmi İnternet Sayfası.
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/enlargement_process/future_pros
pects/negotiations/eu10_bulgaria_romania/index_en.htm#how_do_the_ne
gotiations_proceed, Erişim Tarihi: 17.10.2012.
Kaya, İ., Kılıç, T. ve Yıldırım, A. (2008). Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin
Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliğine İlişkin Görüş ve Beklentileri.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 254-273.
Kayış, A.A. ve Öztürk, E. (2009, June 17-19). AB’ye Tam Üyeliğe Yönelik Türk
Halkının Algılama ve Beklentilerinin Analizi. Paper presented at
EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics,
Eskişehir, Turkey.
Kentmen, Ç. (2008). Determinants of Support for EU Membership in Turkey:
Islamic Attachments, Utilitarian Considerations and National Identity.
European Union Politics, 9(4), 487-510.
Nahya, N. (2010). Avrupa Birliği Bağlamında İmge ve Ötekileştirme: Bir Grup
Ankara Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğrencisi Örneği.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
H. Yazgan ve A. Aktaş, Cilt: 2, Sayı: 2, ss. 1-23, Güz 2012
23
Oran, B. (2009). Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olaylar,
Belgeler, Yorumlar, Cilt 1: 1919-1980, Ankara, İletişim.
Öztürk, H. (2012, Ağustos 19). AB'ye Destek Dibe Vurdu! Haber Türk,
http://www.haberturk.com/dunya/haber/769291-abye-destek-dibe-vurdu,
Erişim Tarihi: 24.09.2012.
T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. (2007). Avrupa Birliği ve
Müzakere Süreci. Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği Yayınları.
Ülgen, S. (2005). AB ile Müzakerelerin El Kitabı. İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları.
Ülgen, S. (2010, September 7). Turkish Politics and the Fading Magic of EU
Enlargement. (Policy Brief), Centre for European Reform,
http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011
/pb_ulgen_turkey_8sept10-199.pdf, Erişim Tarihi: 17.10.2012.
Şenyuva, Ö. (2008). Public Support for European Integration and Public Support
for Turkish Membership, Ankara: Ankara Üniversitesi.
Şenyuva, Ö. (2009). Türkiye Kamuoyu ve Avrupa Birliği 2001-2008: Beklentiler,
İstekler, Korkular. Uluslararası İlişkiler 6 (22), 97-123.
Yılmaz, H. (2006). Türkiye’de Muhafazakârlık, Aile, Din, Batı: İlk Sonuçlar
Üzerine Genel Değerlendirme, Yayımlanmamış Araştırma Raporu, Proje
Desteği: Açık Toplum Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi.
http://hakanyilmaz.info/yahoo_site_admin/assets/docs/OSI-Conservatism-Su..., Erişim Tarihi: 17.10.2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com