You are here

İş Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Finans ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma

Business Life Burnout Syndrome: A Study of Finance and Accounting For Determining The Level of Employees

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to specify the burnout level of employees who work in SME’s finance and financial affairs and also to establish, if any, significant differences about demographic features. In the study, the survey method was adopted and Maslach Burnout Inventory was used. The obtained data’s frequency values analyzed by using SPSS-15 with the help of t-test and ANOVA. When the findings are evaluated within the scope of the research professionals, in general, it’s found out that emotional exhaustion levels were low, desensitization levels were normal and individual achievements were high. In this context, it can be stated that the employees work in the field of accounting have low level of burnout.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı, KOBİ’lerin Finans ve Mali İşler Departmanı'nda çalışan muhasebe ve finans elemanlarının tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi ve tükenmişlik düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında uygulanan ankette, Maslach Tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15 kullanılarak frekans değerleri, t-testi ve ANOVA testi yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde genel olarak araştırma kapsamındaki meslek elemanlarının duygusal tükenme düzeylerinin düşük, duyarsızlaşma düzeylerinin normal, kişisel başarı düzeylerinin ise yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, yapılan araştırma kapsamında muhasebe ve finans çalışanlarının düşük tükenme düzeylerine sahip oldukları ifade edilebilir.
1
17

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akçamete, G., Kaner, S. ve B. Sucuoğlu (2001), Öğretmenlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Kişilik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Aktuğ, İ. Y., Susur, A., Keskin, S., Balcı Y. Seber, G. (2006), Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çalışan Hekimlerde Tükenmişlik Düzeyleri, Osmangazi Tıp Dergisi, 28(2), 91-101.
Angerer, J. M. (2003), Job Burnout, Journal of Employment Counseling, 40(3), 98-107.
Ay, M., Avşaroğlu, S. (2010), Muhasebe Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1-Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1170-1189.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of the Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
14
Babaoğlan, E. (2006), İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Tükenmişlik (Düzce Örneği), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bakker, A. Demerouti, B., E. ve Euwema, M. C. (2005), Job Resources Buffer the Impact of Job Demands on Burnout, Journal of Occupational Health Psychology, 10(2), 170–180.
Barutçu E. ve Serinkan, C. (2008), Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli’de Yapılan Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 8(2), 541- 561.
Bekçi, İ., Ömürbek, V. ve Tekşen, Ö. (2007), Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-161.
Ceyhan A. A. ve Siliğ, A. (2005), Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ile Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiler, Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 43‐55.
Cordes, C L. ve Dougherty, T.W. (1993), A Review and an Integration of Research on Job Burnout, Academy of Management Rewiev, 18(4), 621-656.
Çam, O. (1995), Tükenmişlik, İzmir: Saray Medikal Yayıncılık.
Çokluk, Ö. (2003), Örgütlerde Tükenmişlik, Editörler: Cevat Elma ve Kamile Demir, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Anı Yayıncılık, Ankara, 109-133.
Densten, I. L. (2001), Re-thinging Burnout, Journal of Organizational Behavior, 22, 833-847.
Doğan, Z. ve Nazlioğlu, E. H. (2010), Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma, İş, Güç-Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(3), 97-116.
Dolunay, A.B. (2002), Keçiören İlçesi Genel Liseler ve Teknik-Ticaret-Meslek Liselerinde Görevli Öğretmenlerde Tükenmişlik Durumu Araştırması, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(1), 51-62.
Eren, V. ve Durna, U. (2006), Üç Boyutlu Bir Yaklaşım Olarak Örgütsel Tükenme, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 10(9), 40-51.
Ergin, C. (1993), Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 143-160.
E.Okutan, Ş.Yıldız & F.Konuk Güz/Fall 2013
Cilt 3, Sayı 2, ss.1-17 Volume 3, Issue 2, pp.1-17
15
Ersoy, A. ve Demirel Utku, B. (2005a), Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-I, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 26, 43-50.
Ersoy, A. ve Demirel Utku, B. (2005b), Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 27, 38-46.
Erol, M., Elagöz, İ. ve Arslan, M. (2009), Mali Tatilin Muhasebe Meslek Elemanlarının (SM-SMMM-YMM) Mesleki Faaliyetlerine Olan Etkileri ve Ampirik Bir Çalışma,Muhasebe ve Finansman Dergisi, 44, 119-126.
Freudenberger, H.J. (1974), Staff Burn-out, Journal of Social Issues, 30(1), 159-165.
Güllüce, A. Ç. (2006), Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.
Gümüş, H. (2006), Farklı Mesleklerde Çalışanların İş Ve Yaşam Doyumlarının Tükenmişlik Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
Izgar, H. (2001), Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaçmaz, N. (2005), Tükenmişlik (Burnout) Sendromu, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 68 (1), 29-32.
Kalaycı, Ş. ve Tekşen, Ö. (2006), Muhasebecilik Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Isparta İl Merkezi Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 31, 90-101.
Kaşli, M. ve Aytemiz Seymen, O. (2009), Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişliğe Neden Olan Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs, Eskişehir, 562-569.
Köse, S. ve Altın Gülova, A. (2006), Tükenmişlik (Burnout): Türkiye’deki Genel Cerrahlara Yönelik Bir Araştırma, 14. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, 255-261.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of the Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
16
Küçüközel, N. (2007), Aile Hekimliği Asistanlarındaki Anksiyetiye, Depresyon ve Tükenmişlik Düzeyinin Dahili Bilimler Asistanları ile Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği.
Maraşli, M. (2005), Bazı Özelliklerine ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerine Göre Lise Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri, Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 27, 33.
Maslach, C. (1982), Burnout, the Cost of Caring, N.J.: Engelewood Cliffs, Prentice Hall.
Maslach, C. ve Schaufeli, W. B. (1993), Historical and Conceptual Development of Burnout, Wilmar B. Schaufeli, C. Maslach, T Marek (Ed.), Professional Burnout Recent Development in Theory and Research, Washington: Taylor&Francis.
Maslach, C. ve Leither, M. P. (1997), The Truth About Burnout, San Francisco Jossy-Bass.
Maslach, C., Schaufeli, W.B. ve Leither, M.P. (2001), Job Burnout, Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
Ok, S. (2002), Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu, Rol Çatışması, Rol Belirsizliği ve Bazı Bireysel Özelliklere Göre İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Okutan, E. (2010), Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisi: Bir Örnek Olay İncelemesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özçınar, M. (2005), Asistan Doktorlarda Burnout Sendromu, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, İstanbul: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Öztürk, V., Çil Koçyiğit; S. ve Çına Bal, E. (2009), Muhasebe Meslek Mensuplarının Bazı Demografik Değişkenleri İle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Ankara Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 44, 137-148.
Sağlam Arı, Bal, G.H. ve Çına Bal, E. (2010), İşe Bağlılığın Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisindeki Aracılık Etkisi: Yatırım Uzmanları Üzerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 15(3), 143-166.
E.Okutan, Ş.Yıldız & F.Konuk Güz/Fall 2013
Cilt 3, Sayı 2, ss.1-17 Volume 3, Issue 2, pp.1-17
17
Sat, S. ve Ay, A. (2010), Banka Çalışanlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 14(2), 47-66.
Tetik, N., Kinay, F. ve Ciğer, A. (2008), Antalya İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Durum Analizi ve Beklentilerini Saptamaya Dönük Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 38, 70-79.
Topaloğlu, M, Koç, H. Ve Yavuz, E. (2007), Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Kamu-İş Dergisi, 9(3), 31-52.
Uyar, S. ve Erdinç, S.B. (2011), Muhasebe Personelinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13(1), 213-232.
Yıldırım, O., Tektüfekçi, F. ve Çukacı, Y.C. (2004), Modern Toplum Hastalığı: Stres ve Muhasebe Meslek Elemanı Üzerindeki Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 9(2), 1-20.
Yıldırım, S. (2008), Muhasebe Öğretim Elamanları ve Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Düzeyi Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 38, 153-162.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com