You are here

Avrupa’da Merkantilist Uygulamalar ve Osmanlı Ekonomisi İle Bir Karşılaştırma

Mercantilist Practices in Europe and a Comparison with Ottoman Economy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Mercantilism thought, emerged in 16th century in Europe, found itself practice field with the rise of nation-state. Mercantilism is an important thought in terms of being the roots of today’s capitalism. In the same era, Ottoman Empire kept its traditional economic practices. Ottoman Empire’s freedom and profusion oriented economic structure couldn’t be sustained anymore against the new aggressive and over-interventionist structure of Mercantilism.
Abstract (Original Language): 
16. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Merkantilizm akımı, ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kendisine uygulama alanı bulmuştur. Merkantilizm, günümüz kapitalizminin temellerinin atılması açısından önemli bir fikir akımıdır. Aynı dönemde ise Osmanlı devleti, daha gelenekçi bir şekilde ekonomisini devam ettirmiştir. Merkantilizmin agresif ve aşırı müdahaleci yapısına karşılık, Osmanlı Devleti’nin daha serbest ve bolluk merkezli ekonomik yapısı sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Çaklı, S. (1998). İktisat Politikası Düşüncesinin Evrimi, Anakara: Gazi Kitabevi.
Çakır, B. ve Gümüş, İ. (2011). Ahilik, Osmanlı’da Esnaf Teşkilatı Üzerine Bazı Düşünceler, 1. Baskı, Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayınları.
Doğruder, E. (2009). Merkantilizm, Farklı Merkantilist Anlayış ve Uygulamaları Etkileyen Unsurların Ülkeler Bazında Analizi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Erkan, H. (2010). Entegre Sistemler Bağlamında Türkiye’nin Ekonomik Dönüşüm Süreçleri ve Geleceğe Yönelik Gelişimi. http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/herkan.pdf (Erişim Tarihi: 10.01.2010).
Güneş, H.H. (2009). İktisat Tarihi Açısından Nüfus Teorileri ve Politikaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 126-138.
Islahı, A.A. (2006). Was Mercantilism a Reaction Against Muslim Power? A Discussion on Origin of Mercantilism. Jeddah, KSA: Islamic Economics Research Center, KAA.
İrtem, S.K. (1999). Şark Meselesi-Osmanlı’nın Sömürgeleşme Tarihi, İstanbul: Temel Yayınları Yayın No: 105.
Kibritçioğlu, A. (1996). Merkantilistler ve Fiyokratların Dış Ticaret İle İlgili Görüşleri: Özet Bir Bakış. Uluslararası Makro İktisat – Okumalar, 72, Ankara: DTFOB Yayıncılık.
Özcan, R. (2005). Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyılda Yapılan Sikke Tashihleri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 17, 237-266.
Öztürk, N. (2002). Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Eknomisi, Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, 43-56.
Pamuk, Ş. (2002). The Evolution of Fiscal Institutions in the Ottoman Empire, 1500-1914. The Formation and Efficiency of Fiscal States in Europe and Asia,1500-1914. Thirteenth International Economic History Congress Buenos Aires.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
12
Paylanbay, E. (2007). XIX. Yüzyıl Osmanlı mali Bunalımı ve Çözüm Aracı Olarak Kaime Uygulaması. T.C. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyet Fakültesi Karesi Tarih Kulübü Bülteni 2007/1, Balıkesir.
Pirenne, H. (1936). Economic and Social History of Medieval Europe. (U.Kocabaşoğlu, Çev.). 5. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
Screptani, E. ve Zamagni, S. (1993). An Aoutline of The History of Economic Thought, Oxford: Clarendon Press.
Spiegel, H.W. (1971). The Growth of Economic Thought, 3rd Edition, USA: Duke University Press
Tabakoğlu, A. (1992). Osmanlı Ekonomisinde Kalkınmanın Finansmanı. İstanbul: İktisat ve İş Dünyası Yayınları.
Şener, S. (2007). Osmanlı Sanayileşme Süreci ve Bu süreçte Özel Girişimin Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3), 56-90.
Tekelioğlu, M. (1993). İktisadi Düşünceler Tarihi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
Toprak, Z. (2005). İktisat Tarihi, Zirveden Çöküşe Osmanlı Tarihi, C. II, Haz. Sina Akşin, İstanbul: Doğa Ofset.
Zarinebaf, F. (2007). Ottoman Guilds and the State in 18th Century Istanbul. The Rise and Decline of Imperial Leadership Conference, Northwestern University.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com