You are here

Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

A Research on the Inclinations of Entrepreneurship and Entrepreneurship Personality Characteristics of Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Entrepreneurship can be defined as a capability that realizes the opportunities created by environment paradigms and that transforms these opportunities into projects, and that live these projects and transfer all these as well as produce richness. In this process, there are a great many characteristics for successful entrepreneurs. In addition, the spirit of entrepreneurship can be available as a genetic code, families, jobs, environments as well as education which can be regarded as a significant component for the development of entrepreneurship spirit. In this study, the main objective is to analyze the relationship between entrepreneurship personality characteristics and entrepreneurship inclinations of the students in the department of Business Management. Therefore, a questionnaire was conducted on the students in the department of Business Management to test the hypothesis revealed. As a result of the study, it was determined that innovation, sensitivity, and opportunism are the pioneers of the entrepreneurship characteristics for the students while struggling against stress is the least level of characteristic for entrepreneurship. At the same time, in the study, the relationship was found out between entrepreneurship characteristics and gender, and also between participants’ family occupations and their entrepreneurship characteristics.
Abstract (Original Language): 
Girişimcilik, çevrenin yarattığı fırsatları sezme, bu fırsatları projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üretme becerisi şeklinde tanımlanabilir. Bu süreçte başarılı girişimciler için ise birçok özellik tanımlanmaktadır. Kişide girişimcilik ruhu genetik olarak var olabileceği gibi aile, ailenin mesleği, çevre, eğitim de girişimcilik ruhunu geliştirmede önemli etkenlerdir. Bu çalışmada temel amaç işletme yönetimi bölümü öğrencilerinin girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu nedenle meslek yüksekokulu işletme yönetiminde öğrenim gören bölüm öğrencilerine araştırmada ileri sürülen hipotezleri test etmek amacıyla anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri yenilikçilik, duyarlılık ve fırsatçılık şeklinde ortaya çıkmıştır. Strese karşı dayanma ise düşük düzeyde ortaya çıkan girişimci kişilik özellikleri arasındadır. Ayrıca çalışmada katılımcıların girişimcilik özellikleri ile cinsiyet değişkeni ve aile meslekleri ile girişimcilik özellikleri arasındaki istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akdemir, A. (2004). İşletmeciliğin Temel Bilgileri. Isparta: Tuğra Matbaacılık.
Aytaç, S. (2001). Örgütsel Davranış Açısından Kişiliğin Önemi, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 3(1), 139-160.
Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranış, Ankara: Remzi Kitabevi.
Döm, S. (2006). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği.
Dubrin, A. (1994). Applying Psychology: Individual and Organizational Effectiveness, USA: New Jersey Prentice Hall.
Emsen, Ö. (2001). Genç Nesilde Mesleki Eğilimler ve Girişimcilik: Ampirik Bir Çalışma, MPM Verimlilik Dergisi, 1, 153-176.
Eroğlu, F. (1996). Davranış Bilimleri, İstanbul: Beta Yayıncılık.
Ertürk, M. (2011). İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul: Beta Yayın, No. 2376.
Fiş, A.M. ve Wasti, S.A. (2009). Örgüt Kültürü ve Girişimcilik Yönetimi İlişkisi, ODTÜ Gelişme Dergisi, 35, 127-164.
Hannu, L. (2000). Entrepreneurship and The Characteristics of The Entrepreneurial Personality, International Journal Of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6(6), 295-309.
Hansemark, O.C. (1998). The Effects of An Entrepreneurship Programme on Need for Achievement and Locus Reinforcement, International Journal of Entrepreneur Behaviour & Research, 4(1), 28-50.
Johnson, D. (2001). What is Innovation Entrepreneurship?, Industrial and Commercial Training , 33(4), 135-140.
Kaya, A. (2007). Bilişim ve İletişim Işığında Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi, Konya: Eğitim Kitabevi.
Kuvan, H. (2007). Türk Girişimcilerinin Yaşam ve Çalışma Değerleri, Malatyalı Girişimciler Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
156
Liebert, R. (1995). Personality, Brooks/Cole Pub. Co., New York, USA: Mc Graw Hill.
Mualler, S.L. ve Thomas, A.S. (2000). Culture and Entrepreneurial: A Nine Country Study Of Locus Of Control and Innovativeness, Journal Of Business Venturing, 12(1), 1-28.
Ören, K. ve Biçkes, M. (2011). Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyelindeki Etkileri: Nevşehirdeki Yükseköğrenim Öğrencileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 67-86.
Özkul, G. ve Dulupçu, M. (2007). Kişisel Gelişimin Girişimci Tipleri Üzerine Etkisi: Antalya-Isparta İllerinde Bir İnceleme, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 67-92.
Soysal, A. (2008). Çalışma Yaşamında Kişilik Tipleri: Bir Literatür Taraması, Kahramanmaraş Çimento İşveren Dergisi, 1(22), 4-19.
Tekin, M. (2005). Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü: Girişimcilik, Konya: Günay Ofset Matbaacılık.
Titiz, T. (1999). Genç Girişimcilere Öneriler, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
TUGIAD. (1993). Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Önemi ve Değişen Girişimci Nitelikleri.
Uzun, E. ve Dirlik, S. (2007). Kobi Sahiplerinin Girişimcilik, Kişilik ve Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Muğla İlinde Ampirik Bir Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(11), 133-148.
Worthman, C. (1998). Psychology, New York: USA.
Yıldırım, M. H., Demirel, Y., ve İçerli, L. (2011). İşletme Sahibi Yöneticilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişkinin Tespiti: Aksaray Örneği, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(11), 133-148.
Yıldız, S. (2007). Girişimcilik, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Projesi, Kahramanmaraş: Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yurtseven, H. R. (2007). Girişimcilik-Küçük Bir İşletme Kurmak ve Yönetmek, Ankara: Detay Yayıncılık.
Zel, U. (2002). Yönetimde Kişilik ve Kişilik Teorileri, S. Güney (Ed.). Yönetim ve Organizasyon içinde, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com