You are here

Örgütsel Öğrenme Yeteneği: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Organizational Learning Capability: An Example of University Hospital

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In health care institutions aiming healthy society by the way protecting and promoting human health, reaching information has a vital importance. This descriptive research purposed an evaluation of organizational learning capability of 396 employees working in Gülhane Military Medical Academy Hospital. A questionnaire including socio-demographic characteristics was used along with Organizational Learning Capability scale designed by Ricardo CHIVA and His Friends. Data acquired was analyzed with SPSS 15.0 program. Participants’ Organizational Learning Capability and its subscales means were assessed in terms of their sociodemographic characteristics. Assessing participants’ answers in terms of 5 subscales which are experimentation, risk taking, interaction with the external environment, dialogue and participatory decision-making; for education level and professional groups, statistical significant differences was found between Organizational Learning Capability and its subscales means.
Abstract (Original Language): 
İnsan sağlığının korunması ve geliştirilmesi yolu ile sağlıklı toplum hedefini amaçlayan sağlık kurumlarında doğru bilgiye ulaşma ve öğrenme hayati öneme sahiptir. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi’nde görev yapan 396 çalışanın örgütsel öğrenme yeteneğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada sosyodemografik özellikleri içeren anket formu ile Ricardo CHIVA ve arkadaşları tarafından (2007) geliştirilen “Örgütsel Öğrenme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılanların örgütsel öğrenme yeteneği ve boyut puan ortalamaları sosyodemografik özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar deneyim, risk alma, dış çevre ile etkileşim, diyalog ve katılımcı karar verme olmak üzere 5 alt boyut açısından değerlendirildiğinde; meslek grupları ile eğitim seviyesine göre örgütsel öğrenme yeteneği ve alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı farklılık görülmüştür.
189
208

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Altınışık, S. (2004). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Atak, M. ve Atik, İ. (2007). Örgütlerde Sürekli Eğitimin Önemi ve Öğrenen Örgüt Oluşturma Sürecine Etkisi. Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3(1), 63-70.
Avcı, U. (2005). İşletmelerde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Performans İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisine Yönelik İnceleme. Doktora Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Aydoğan, E., Orhan, F., Naldöken, Ü., Beylik, U. ve Aksay, K. (2011). Sağlık Kurumlarında Örgütsel Öğrenme Kapasitesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2), 191-213.
Chiva, R., Alegre, J. ve Lapiedra, L. (2007). Measuring Organizational Learning Capability Among The Workforce. International Journal of Manpower, 28(3/4), 224-242.
Chiva, R. ve Alegre, J. (2009). Organizational Learning Capacity and Job Satisfaction: An Emperical Assesment in the Ceramic Tile Industry. British Journal of Management, 20, 320-340.
Budak, G. (2000). Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15(1), 3-13.
Doğan, K. (2010). Örgütsel Öğrenme ve Kriz Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.
Erdem, M., İlğan, A. ve Uçar, H.İ. (2014). Relationship between Learning Organization and Job Satisfaction of Primary School Teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 6(1), 8-20.
Eren, E. (1993). Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları.
Eren, E. (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
Erol, İ.B. (2012). Müşteri İlişkileri Yönetimi, Örgütsel Öğrenme Yeteneği ve Firma Performansı İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
Goh, S. ve Richards, G. (1997). Benchmarking The Learning Capability of Organizations. European Management Journal, 15(5), 575-583.
Y.Uzuntarla, N.Cihangiroğlu, A.Teke & U.Uğrak Bahar/Spring 2015
Cilt 5, Sayı 1, ss.189-208 Volume 5, Issue 1, pp.189-208
207
Gürkan, G.Ç. (2007). Öğrenen Örgütler: Yüksek Öğrenim Kurumlarının Öğrenen Örgüt Olması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 118-130.
Hong, Jacky (1999), Structuring For Organizational Learning, The Learning Organizatios, 6(4), s.173.
Jolodar, S.Y.E. ve Jolodar, S.R.E. (2012). The Relationship between Organizational Learning Capability and Job Satisfaction. International Journal of Human Resource Studies, 2(1), 15-26.
Karash, R. (2013). Learning- Org Dialog on Learning Organization, http//www.learning.org.com/html (Erişim Tarihi: 13.04.2014).
Koç, U. (2009). Örgütsel Öğrenme: Tanımı, Yakın Terimler Arasındaki Kavramsal Ayrımlar ve Davranışsal Yaklaşım. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 151-165.
Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları.
Lopez, S.P., Montes, J. ve Peon, M. (2005). Human Resource Practices, Organizational Learning and Business Performance. Human Resource Development International, 8(2), 147 - 164.
Mete, M., Ünal, F. ve Karahan M. (2013). A Research On Organizational Learning Capacity In Public University Hospitals In Turkey. The West East Institue International Academic Conference, Orlando, USA, 92-98.
Öneren, M. (2008). İşletmelerde Öğrenen Örgütler Yaklaşımı. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 163-178.
Özgen, H., Kılıç, K. ve Karademir, B. (2004). Öğrenmenin Kurumsallaşmasında Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(12), 175-188.
Pasebani, F., Mohammadi, S. ve Yektatyar, M. (2012). The Relationship Between Organizational Learning Culture and Job Satisfaction and Internal Service Quality in Sport Organizations in Iran, Scholar Research Library, 4(4), 1901-1905.
Razali, M.Z.M., Amira, N.U. ve Shobri, N.D.M. (2013). Learning Organization Practices and Job Satisfaction among Academicians at Public University, International Journal of Social Science and Humanity, 3(6), 518-522.
Senge, M.P. (1990). The Leader’s New Work: Building Learning Organizations. Sloan Management Review, Fall, 9-18.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
208
Tsang, E.W.K. (1997). Organizational Learning and the Learning Organization: A Dichotomy between Descriptive and Prescriptive Research. Human Relations, (50/1), 73-89.
Uğurlu, Ö.Y. ve Kızıldağ, D. (2014). Örgütsel Öğrenmeye Eleştirel Bir Bakış. Business and Economics Research Journal, 5(2), 95-107.
Yılmaz, M. (2011). Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi: Kavramsal Bir Yaklaşım, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 46, 313-332.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com